Farlig produkt eller tjänst


Konsumenterna har rätt till produkter och tjänster som är trygga
 

Varor och tjänster får inte medföra fara för människors hälsa eller egendom. Faran kan höra ihop med själva varan eller med dess bruk. För tjänsters del kan farorna ha att göra med själva utförandet, med de material eller den materiel som används. Konsumentsäkerhetslagstiftningen gäller produkter och tjänster vilkas slutanvändare är konsumenter.

 

Utgångspunkten i konsumentsäkerhetslagstiftningen är att det primära ansvaret för varors och tjänsters säkerhet bärs av den berörda verksamhetsutövaren (tillverkaren, importören, säljaren eller tjänsteutövaren) eller av någon annan som tillhandahåller tjänsterna, som en kommun eller en församling.

 

Tukes övervakar att konsumtionsvaror och konsumenttjänster uppfyller kraven i lagstiftningen och att de inte medför fara för konsumenternas hälsa eller egendom. Övervakningen sker i form av stickprov, eftersom myndigheterna inte kan granska varenda produkt. De övervakande myndigheterna utfärdar inte intyg som garanterar att en produkt eller tjänst är säker, utan det är alltid näringsidkaren eller den övriga tjänsteproducenten som ansvarar för produktens eller tjänstens säkerhet.

 

En brist i en produkts säkerhet är alltid också ett fel, enligt konsumentskyddslagen

Konsumenten har rätt till gottgörelse i händelse av fel. I praktiken innebär det i allmänhet att varan får återlämnas och köparen får pengarna tillbaka (KSL 5 kap.19 §). Vissa säkerhetsrisker kan också elimineras genom att produkten modifieras (KSL 5 kap.18 §). Alltid när det är fråga om säkerhetsbrister måste återlämnandet få ske utan att kvitto efterfrågas.

 

Konsumenten har rätt att återlämna produkten till den affär som sålt den. Konsumenten har också rätt att få ersättning för sina kostnader i samband med återlämningen (KSL 5 kap. 20 §). En konsument som skickar in produkten med post har därtill rätt till ersättning för portot.

 

I situationer när en vara har fel men felet inte gäller säkerheten, förutsätts det i konsumentskyddslagen att konsumenten underrättar säljaren om felet inom skälig tid. I KSL 5 kap 16 § sägs det dock särskilt att om felet hos en produkt består i att varan är farlig, så gäller inga tidsgränser för reklamationen. Det gör att en näringsidkare som annonserar om tillbakadragning av en farlig produkt inte får kräva att produkten måste återlämnas inom en bestämd tid.

 

Det är inte näringsidkarens sak att bestämma på vilket sätt konsumenten återfår priset på den returnerade produkten. Har kunden köpt produkten mot kontant betalning så måste också återbäringen kunna ske kontant. 

 

Förebygg farliga situationer och rapportera Dina observationer

Om en vara Du köpt visar sig ha en egenskap som förorsakat ett olycksfall eller ett olyckstillbud, eller om Du anser att en vara eller en tjänst kan leda till fara för hälsa eller egendom, så

  • sluta använda produkten och ordna så att inte heller andra kommer åt att använda den
  • meddela verksamhetsutövaren om saken
  • anmäl saken till Tukes

 

En säkerhetsbrist i en konsumtionsvara eller en konsumenttjänst innebär också ett fel enligt konsumentskyddslagen, och Du har därför möjlighet att kräva ersättning.