Fritid

I detta avsnitt hittar du information om säker användning av fritidsprodukter och -tjänster samt tips för inköpssituationer. Antalet olyckor på fritiden har ökat, och största delen av dessa skulle kunna undvikas genom att man följer de säkerhets- och bruksanvisningar som medföljde produkterna. För säkerheten i anknytning till en programtjänst (t.ex. en äventyrs- och upplevelsetjänst) ansvarar arrangören, och deltagaren bör agera i enlighet med dennes anvisningar.