Användningen av flytgas

 

Användningen av flytgas är säker om man kommit ihåg att sköta om apparaterna och om de används på rätt sätt. Typiska flytgasdrivna bruksapparater är spisar, kylskåp, grillar och värmare. Oftast hänför sig användningen av dessa apparater till fritiden, t.ex. på sommarstugan, i husvagnen eller båten.

 

Gasapparater avsedda för enskilt bruk hos konsumenten är bruksfärdiga. Vid installation och ibruktagning av gasapparater skall tillverkarens anvisningar i apparatens installations- och bruksanvisning följas. Fasta installationer får endast utföras av gasinstallationsföretag som godkänts av Tukes.

 

En god skötsel av hushållsapparater innebär också en regelbunden självmant kontroll av erforderliga gasinstallationer.  

 

Vid användning …

 • granska anordningens skick och täthet regelbundet
 • byt slitna delar och reparera i tid
 • se till att ventileringen alltid är tillräcklig inne i användningsutrymmet
 • följ bruks- och underhållsanvisningarna
 • stäng alltid flaskans ventil när du avlägsnar dig från användningsplatsen för en längre tid; när kulventil används, för handtaget i regulatorn mot läge stängt, när vridventil används, dra åt ventilen.

 

Visste du att …

 • vid flytgasläckage föreligger alltid fara för olycka
 • flytgas som läckt ut antänds även av minsta lilla gnista eller annan antändningskälla 
 • gas som läckt ut samlas på golvnivån eller på lågt belägna ställen 
 • om tillgången på förbränningsluft är otillräcklig bildas giftigt kolos vid förbränningen.

 

Om du känner gaslukt …

 • stäng flaskventilen
 • använd inte öppen eld
 • använd inga strömbrytare
 • vädra utrymmet omsorgsfullt
 • sök läckagestället med hjälp av tvållösning och genom att öppna flaskventilen
 • stäng flaskventilen då du lokaliserat läckagestället och vidta nödvändiga åtgärder.

 

Genom att arbeta försiktigt säkrar du en trygg användning av flytgas. Gör inga "egna kopplingar"!

 

Läs mera om hur man bl.a. byter flytgasflaska här.

 

Apparater som definitivt tagits ur bruk är inte avsedda att igen användas. I det fallet skickas apparaten för skrotning. Noggrannare instruktioner erhålls av kommunens avfallsservice. Använda apparater som redan tagits ur bruk en gång finns likväl också till salu. Brukstiden för dessa apparater fortsätter, om apparaterna är i användbart skick. 

 

Ur bruk tagna eller obehövliga gasflaskor skall levereras för återanvändning t.ex. via servicestationer. Om en apparat klart inte längre når upp till gällande säkerhetsnivå rekommenderas att den inte används. Exempelvis över 20 år gamla gasspisar räknas till sådana apparater. Gasspisarna på 1970-talet var inte försedda med flamvakt.

 

Material