Luftvärmepumpar

 

Säkerheten för luftvärmepump skall tryggas genom en kompetent installation. Luftvärmepumpar får endast installeras av därtill berättigat kylföretag. Man får själv inte utföra installationen, inte heller får man låta icke-behörigt företag utföra arbetet.

 

Före installationen av en luftvärmepump skall man försäkra sig om att installatören äger nödvändig behörighet för kylföretag. Arbeten inom kylbranschen får endast utföras om installationsföretaget och dess ansvarsperson samt montörerna finns i Tukes register:

 

  • I entreprenörsregistret  finns de verksamhetsidkare som beviljats intyg för kylföretag. Sökresultatet i entreprenörsregistret utvisar också om kylföretaget äger elentreprenörs­rättigheter.

 

 

De elarbeten, som krävs vid installation av luftvärmepump, skall utföras av därtill berättigad elentreprenör. Kylföretaget äger nödvändigtvis inte elentreprenörsrättigheter, varför man ska låta utföra elarbetena av en behörig elentreprenör. Elarbeten utförda av icke-fackman kan förorsaka livsfara.

 

Kylföretaget skall lämna intyg över installationen av luftvärmepump. Av intyget skall exakt framgå vad installationen berör. I intyget skall också finnas en av kylföretagets ansvarsperson undertecknad försäkran om att installationen av luftvärmepumpen utförts enligt bestämmelserna och installationsanvisningarna.

Tillsammans med luftvärmepumpen skall till användaren levereras finska och svenska bruksanvisningar. I bruksanvisningarna beskrivs de åtgärder beträffande idrifttagning, bruk och underhåll av luftvärmepumpen, som får utföras av användaren själv.