Om Tukes

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är en tillstånds- och övervakningsmyndighet med 250 anställda, som främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter.


Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och verkställer anslutande lagstiftning. Ändamålet med Tukes verksamhet är att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes verksamhetsområden är bl.a. el och hissar, produktionsanläggningar för kemikalier, explosiva varor, fyrverkeripjäser, tryckbärande anordningar, mätdon, ädelmetallprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, byggprodukter, konsumentsäkerhet samt produkters energieffektivitet och ekologiska effektivitet.


Våra uppgifter omfattar också produktövervakningen av industri- och konsumentkemikalier och biocider, uppgifter inom riskbedömning, godkännande och övervakning av växtskyddsmedel samt kemikalieregistret. Tukes är den nationella  ansvarsinstansen för produktövervakningen kring kemikalier och en viktig samarbetspartner till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors, särskilt vid genomförandet av EU:s REACH- och CLP-förordningar.

 

Tukes är tillstånds- och övervakningsmyndigheten enligt gruvlagen (621/2011). Gruvärenden handläggs på våra verksamhetsställen i Helsingfors och Rovaniemi.

 

Ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterar kalibrerings- och provningslaboratorier, certifieringsorgan, besiktningsorgan, arrangörer av jämförelseprovningar, verifierare av växthusgaser och EMAS-miljökontrollanter. FINAS utgör en självständig och opartisk enhet inom Tukes organisation.

 

Tukes styrs av flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för den administrativa styrningen och tillsyn över Tukes. Därtill styrs verket i samverkan av ANM, KM, JSM, IM, SHM och MM, vart och ett inom sitt eget ansvarsområde.

 

Arbets- och näringsministeriet tillsätter för tre år i sänder en delegation som har till uppgift att stödja Tukes strategiska planering och främja samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper. Den nuvarande delegationens mandattid är 1.2.2015—31.1.2018.

 

Våra kontor ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.