RAPEX-informationssystemet

 Europeiska gemenskapens RAPEX-system är ett snabbt informationssystem som RAPEXgrundar sig på EG:s direktiv 2001/95/EG (GPSD, produktsäkerhetsdirektivet) om allmän produktsäkerhet, och med hjälp av vilket kommissionen, medlemsländerna samt vissa andra till systemet hörande länder byter information om åtgärder rörande varor som medför allvarlig risk. Systemet gäller konsumtionsvaror som är avsedda för konsumentbruk (t.ex. leksaker, elektriska apparater, motorfordon, kosmetik), samt varor som kan medföra miljörisker och varor för yrkesmässigt bruk. Systemet gäller emellertid inte medicin, medicintekniska produkter och tillbehör och livsmedel, för vilka det finns egna anmälningssystem.


Medlemsländernas tillsynsmyndigheter är enligt lag skyldiga att rapportera till RAPEX-informationssystemet om farliga produkter de upptäcker på marknaden och att också ange vilka åtgärder som frivilligt eller enligt myndigheternas bestämmelser vidtagits för att avvärja risken. I Finland har anmälningsplikten angetts i lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk (1197/2009), den s.k. RAPEX-lagen.


I varje medlemsstat bör finnas en nationell kontaktpunkt för RAPEX; i Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) nationell kontaktpunkt. Tukes förmedlar anmälningar från alla finländska tillsynsmyndigheter till systemet. Tukes tar även emot anmälningar från andra länder och förmedlar dem till de behöriga tillsynsmyndigheterna här. Efter anmälan utreds om de pr odukter som konstaterats vara farliga finns på marknaden i Finland och nödvändiga åtgärder vidtas.


Utredning över farliga produkter på marknaden

Antalet RAPEX-anmälningar har ökat kraftigt de senaste åren. I dagens läge görs ca 2.000 anmälningar per år.


Europeiska unionen publicerar varje vecka på sin webbplats en förteckning över produkter för konsumentbruk, vilka i något medlemsland har konstaterats vara farliga. 


Enligt aktsamhetsplikten i 5 § i konsumentsäkerhetslagen bör företagen själva följa på kommissionen webbplats om det i företagets sortiment finns produkter som i något EU-land har konstaterats vara farliga. Det är även viktigt för näringsidkarna att följa RAPEX-anmälningarna med tanke på näringsidkarens intresse och verksamhetens tillförlitlighet. På så sätt kan företagen även på förhand undvika att inköpa farliga produkter. Att dra bort produkter från marknaden och av konsumenterna kan medföra stora utgifter för företagen. Uppföljningen underlättas av RAPEX-systemets och kommissionens veckovisa sammandrag av produkter som medför allvarlig fara.


Ansvaret för produkternas säkerhet ligger hos näringsidkaren (tillverkaren, importören och detaljhandlaren). Ansvaret inbegriper en särskild aktsamhetsskyldighet och skyldighet att underrätta myndigheterna om säkerhetsbrister och riskfaktorer som upptäckts i de egna produkterna.


Enligt 8 § i konsumentsäkerhetslagen åläggs näringsidkaren skyldighet att göra en anmälan till tillsyns­myndigheten om en konsumtionsvara eller tjänste medför risk samt att samarbeta med tillsyns­myndigheten för att avvärja risken. Om näringsidkaren på den finländska marknaden infört t.ex. i RAPEX-anmälan omnämnda produkter eller andra produkter behäftade med motsvarande risk eller sålt eller på annat sätt distribuerat dem (t.ex. som företagsgåvor, prover eller premier), bör verksamhetsutövaren kontakta tillsynsmyndigheten och meddela vilka åtgärder han gjort för att avvärja risken.


Därtill utreder tillsynsmyndigheten med egna övervakningsåtgärder produktens existens på marknaden med stöd av en riskbedömning. Utgångspunkten är trots allt den att näringsidkarna bär ansvaret för produkternas säkerhet enligt det ansvar som ålagts dem i lagstiftningen; om en näringsidkare upptäcker att den importerade eller till försäljning varande konsumtionsvaran förorsaka fara, bör han/hon på eget initiativ vidta åtgärder för att eliminera eller begränsa faran, samt att rapportera om situationen till tillsynsmyndigheterna.