Länkar

Organisationer, samarbetsnätverk

Arbetsmiljöinformation
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - samarbeteutskottet
Finlands Elentreprenörsförbund STUL
Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund
Nödcentralverket


Konsumenten

Energi-info (ADATO Energia)
Suomi.fi - offentliga tjänster
Konsumenterna ry
Konkurrens- och konsumentverket (KKV)


Myndigheter, inspektioner, standardiseringar

Ab Alarm Control Alco Oy
Centralen för undersökning av olyckor
Elinspektion FIMTEKNO Oy
Finlands Standardiseringsförbund SFS
Finlands miljöcentral
Finansbranschens Centralförbund (FC)
Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy
Inspecta Oy
Inspecta Sertifiointi Oy
Inspecta Tarkastus Oy
Institutet för arbetshygien Inspektioner, tester, standardiseringar, mätningar
Intertek ETL SEMKO Oy (fd. NATLABS)
Kommunikationsverket
Miljöministeriet
SGS Fimko
Strålsäkerhetscentralen STUK
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea (Finnish Medicines Agency)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården VALVIRA

 

Författningar och anvisningar

Statens författningsdata -- FINLEX®


UTLÄNDSKA LÄNKAR

Farliga ämnen

European Chemicals Bureau  
Räddningsverket Sverige
Beredskabsstyrelsen Danish Emergency Management Agency
Neytendastofa Konsumentverket i Island 
Sikkerhedsstyrelsen  godkänner fyrverkeri i Danmark
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)   Norge


Mätdon och metrologi

European Cooperation in Legal Metrology WELMEC
International Organization of Legal Metrology OIMLTryckbärande anordningar

Arbejdstilsynet Danmark
Arbetsmiljöverket   Sverige
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)   Norge
EPERC (European Pressure Equipment Research Council)
Pressure equipment website of the European Commission


Elsäkerhet

Sikkerhedsstyrelsen   Danmark
Elsäkerhetsverket Sverige
International Electrotechnical Commission (IEC)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Norge


Inspektioner, standardiseringar

ASTM  American society for testing and materials
CEOC   European Confederation of Organisations for Testing, Inspection, Certification and Prevention
DIN  Deutsches Institut für Normung e.V.
EOTC - European Organisation for Conformity Assessment
IEEE
ISO  International Organisation for Standardization
NSF  Norges Standardiseringsforbund
SIS  Standardiseringen i Sverige


Säkerhet, arbetshygien

Canadian Centre for Occupational Health and Safety
Guide to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach
Major Accident Hazard Bureau  (MAHB) 
Occupational Health and Safety Research Institute (IRSST)
PROSAFE  Product Safety of Enforcement Forum of Europe
Safety Link
The Health and Safety Executive
TÜV Rheinland Product Safety
U.S. Environmental Protection Agency