Anordningar inom räddningsväsendet

bild

I lagen om anordningar inom räddningsväsendet  (10/2007) avses med anordningar särskilt med hänsyn till brandsäkerheten betydande tekniska anordningar som vanligen inte hör till räddningsverkens operativa redskap.

Anordningar som omfattas av vår övervakning är bl.a. branddetektoranordningar i byggnader, släcknings- och rökventilationsanläggningar, primärsläckningsredskap (t.ex. handbrandsläckare och släckningsfiltar), produkter som används för markering och belysning av utrymningsvägar i byggnader, fabrikstillverkade eldstäder samt anordningar och produkter som används för byggande och utrustning av skyddsrum. Anordningarna bör vara funktionssäkra och lämpliga för sitt bruksändamål och de skall åtföljas av alla installations-, bruks- och serviceanvisningar som behövs för att de skall kunna användas tryggt.