Guldvaskning, malmletning och gruvor

Tukes är tillstånds- och övervakningsmyndigheten enligt den nya gruvlagen (621/2011) från början av juli 2011. Gruvärenden handläggs på våra kontor i Helsingfors och Rovaniemi.

 

Tukes avgör ansökningar om rätter och tillstånd enligt gruvlagen samt driver gruvregistret. Vi övervakar gruvdriften genom rapportering, informationsenkäter, övervakningsbesök och på grund av initiativ från olika håll.

 

Vid de ärenden som med stöd av den upphävda gruvlagen (503/1965) före 1.7.2011 var anhängiga vid arbets- och näringsministeriet iakttas kraven enligt den upphävda lagen, om inte något annat föreskrivs i övergångsbestämmelserna i den nya lagen (621/2011).

 

Kontaktuppgifterna till vår personal som svarar för gruvärenden finns här

 
Gruvregistrets karttjänst  


Gruvregistrets rådgivningstelefon: 010 6052 127.