Förbehåll

För beredningen av malmletningstillståndsansökan kan den sökande förbehålla ett område för sig genom att göra en anmälan om ärendet till gruvmyndigheten (förbehållsanmälan). Det på en förbehållsanmälan baserade företrädet är giltigt när förbehållsanmälan gjorts på i gruvlagen (621/2011) bestämt sätt (44 §) och det i gruvlagen inte finns något föreskrivet hinder för godkännande.


Företrädets giltighet upphör när det beslut (förbehållsbeslut) som gruvmyndighet fattat med anledning av förbehållsanmälan förfaller eller det upphävs.


Förbehållet berättigar inte till malmletning. Förbehållet föranlåter företräde för inlämning av malmletningsansökan.