Hissar

bild

Det finns ca 60 000 hissar i Finland och de används för över fem miljarder färder.

Vem ansvarar för hissens säkerhet? 

För säkerheten av en hiss som är i användning ansvarar i slutänden hissens innehavare. Med hissens innehavare avses byggnadens ägare och innehavare, som i bostadsaktiebolag vanligtvis företräds av styrelseordförande och disponenten. Innehavaren ska sköta bl.a. om hissens underhåll, reparation, besiktning och räddning ur hiss. 

 

Hisserviceföretaget ska för sin del underhålla hissen vederbörligt genom att följa underhållsprogrammet. Serviceföretaget ansvarar för att hissen efter underhåll och reparation är i sådant skick som förutsätts av bestämmelserna. Periodiska besiktningar av hissar utförs av auktoriserade organ som godkänts av Tukes. 

Hissleverantören ansvarar för säkerheten av en ny hiss. En hiss introduceras på marknaden i enlighet med förfaranden som stadgats i hissdirektivet och hissen ska uppfylla hissdirektivets hälso- och säkerhetskrav.

Tukes utvecklar och övervakar hissäkerheten 

Tukes fungerar som tillsynsmyndighet i enlighet med hissäkerhetslagen (1134/2016). I hissäkerhetslagen finns bestämmelser bl.a. om hissens underhåll, reparation, ombyggnad, besiktning och arbeten inom hissbranschen. Genom hissäkerhetslagen genomförs också hissdirektivet (2014/33/EU), som innehåller bestämmelser om nya hissar och hissleverantörers skyldigheter. Tukes fungerar som marknadsövervakningsmyndighet i Finland i enlighet med hissdirektivet. 

 

Tukes övervakar verksamheten hos hissleverantörer, hisserviceföretag och auktoriserade besiktningsorgan som besiktar hissar. Tukes utarbetar anvisningar kring hissäkerheten, deltar i utvecklandet av författningar och anordnar hissäkerhetsexamina. 

 

Förutom personhissar övervakar Tukes säkerheten hos vissa anordningar under deras användning som omfattas av maskindirektivets tillämpningsområde. Sådan utrustning är rulltrappor, rullramper och maskindrivna lyftdörrar.

Annanstans på nätet