Industriell hantering av kemikalier och gaser

 

bild

Farliga kemikalier och farliga gaser hanteras och lagras i nästan alla sprängämnesfabriker, kemiska fabriker och oljeraffinaderier, inom massa- och pappersindustrin, i färgfabriker och målerier, inom energiproduktionen, i vattenreningsverk och hamnar samt vid många andra objekt. Som farliga kemikalier och farliga gaser räknas brännbara vätskor, naturgas och flytgas samt kemikalier som är farliga för hälsa och miljön. 

 

I Finland finns cirka 700 kemikaliska anläggningar och sprängämnesanläggningar i större skala som övervakas av Tukes. Vid alla dessa anläggningar görs periodiska besiktningar en gång om året, vart tredje år eller vart femte år, beroende av mängden kemikalier och farligheten av dem. Tukes kan dock antingen förlänga eller förkorta besiktningsintervallet jämfört med det lagbestämda på grund av anläggningens säkerhetssituation och risker som härrör från anläggningens natur (t.ex. eventuella olyckor, läge) i enlighet med besiktningsplanen.

 

För en ny produktionsanläggning som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier ska tillstånd ansökas hos Tukes. Omfattningen av anläggningens verksamhet fastställs utifrån kemikaliernas mängd och farlighet. Verksamhetens omfattning kan beräknas med relationstalsräknaren (på finska). Tillstånd ska ansökas i god tid innan byggnadsarbetena på anläggningen inleds och detaljerade lösningar för verkställandet görs. I tillståndet fastställs villkor för verksamheten, och anläggningen inspekteras innan den tas i drift. Den målsatta handläggningstiden för nya tillståndsansökningar är 8 månader. En blankett för ansökan och instruktioner för ifyllande finns här. I handledningen Farliga kemikalier i industrin (på finska) finns ytterligare information om tillståndsförfarandet och förpliktelser som gäller verksamhetsutövaren.

 

 

Hantering och upplagring av kemikalier i liten omfattning övervakas av räddningsmyndigheterna. När verksamhet i liten omfattning inleds, ska en anmälan göras till räddningsmyndigheten. Denna anmälan kan göras exempelvis med den blankett som finns här (på finska).

 

 

I samtliga produktionsanläggningar som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring ska finnas en ansvarig person (driftsövervakare). Driftsövervakaren sörjer för att de stadganden, bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller kemikalier och de verksamhetsprinciper och planer som fastställts iakttas vid produktionsanläggningen. Driftsövervakaren ska avlägga ett behörighetsprov hos Tukes. Mer information om behörighetsproven: driftsövervakare, kemikalier och driftsövervakare, flytgas.

 

 

Kemikaliesäkerheten regleras genom lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) samt genom förordningar (t.ex. statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) och statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012). Tukes deltar i utvecklingen av författningarna om kemikaliesäkerhet samt i nationellt och internationellt samarbete.

 

 

Meddelanden

Mer meddelanden