Kemikalieinformationskorten

I kemikalieinformationskorten (bara på finska) presenteras sammandrag gjorda med stöd av EU:s riskbedömning beträffande kemikaliernas miljö- och hälsoeffekter samt riskhantering. Sammanfattningarna baserar sig på EU:s tidigare kemikalielagstiftning och de där ingående ämnenas riskbedömningsprogram (Förordning (EEG) nr 793/93) och de fullständiga riskbedömningsrapporterna kan läsas på webbsidorna för Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC).

 

I sammanfattningen presenteras också information om klassificering, om halter som befunnits skadliga (sk. HTP-värden) samt om användningen av ämnena i Finland enligt produkt­registeri­nformationen (KETU-registret). Beträffande de kvantitativa uppgifterna måste man beakta att tonmängden gäller produkter som innehåller ämnet och inte tillverknings- och importmängderna för det rena ämnet. I slutet av sammanfattningen finns vidare information om riskminskningsstrategin samt om eventuella fortsatta åtgärder (exempelvis förbud och begränsningar) samt förslag till nationella åtgärder.

EU:s riskbedömningar baserar sig på informationen om ett ämnes fysikalisk-kemiska egenskaper, hälso- och miljöeffekter samt på den information om exponering som vunnits vid produktion och användning av ämnet. Om information angående exponeringen av arbetare, konsumenter och miljön inte har funnits att tillgå har exponeringen uppskattats med hjälp av modeller. Om riskbedömningen har visat att ämnet förorsakar för stora risker för arbetare, konsumenter eller miljön, har det EU-medlemsland som berett riskbedömningen uppgjort en riskminskningsstrategi för ämnet, på vars grund kommissionen har förberett en rekommendation om åtgärder för att minska risken.  

 

I kommissionens rekommendation presenteras åtgärder för riskminskning antingen på gemenskapsnivå eller på nationell nivå. Rekommendationerna är inte uttryckligen bindande för nationella myndigheter eller verksamhetsidkare. Om ny lagstiftning eller revision av befintlig lagstiftning framförs i rekommendationen för att minska risken, skall rekommendationen verkställas separat med lagstiftningen för i fråga varande sektor. Med stöd av rekommendationerna kan man redan förbereda sig på kommande förpliktelser.

 

Arbets- och miljöskyddsåtgärder för enskilda anläggningar skall bedömas från fall till fall. Det är skäl att komma ihåg att de risker som konstaterats i riskbedömningen inte nödvändigtvis återger den i Finland rådande situationen: kemikalien kan förorsaka risk även i andra användningar än de som bedömningen identifierat eller åtgärderna i en enskild anläggning förhindrar redan nu risken, fastän den bedömning som omfattar hela Europa identifierar risken. Riskbedömningens riskuppgifter och förslagen i rekommendationen för att minska risken kan likväl användas som hjälp vid nationell identifiering av riskframkallande objekt och vid planering av erforderliga åtgärder för att minska risken.

 

Annanstans på nätet