Kylbranschen

Handläggning av behörighetsintyg och verksamhetsanmälningar tar för tillfället cirka 30 dagar.

 

Med kylbranschen avses verksamheten med installation, underhåll, reparation, nedmontering och läckagekontroll av anordningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet och av vissa anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser) samt tillvaratagande av kylmedier från elektrisk och elektronisk utrustning (SER). F-gaser används i kyl- och luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar, luftkonditioneringsanordningar i fordon, släckanordningar samt i elektriska brytare och lösningsmedel.

 

Om F-gaserna bestäms i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 samt på nationell nivå i miljöskyddslagen (527/2014) och i statsrådets förordning (766/2016).


Förordningen gäller sådana verksamhetsutövare och personer som i samband med installations- och underhållsverksamheten förbinder eller öppnar anordningars kylmediekretsar som innehåller F-gaser.

Dessutom gäller förordningen de personer som från anordningar tar tillvara F-gaser eller lösningsmedel som är baserade på F-gaser. I förordningen bestäms om behörighetskraven för både verksamhetsutövarens ansvariga person och montören som utför installations-, underhålls- och reparationsverksamhet samt tillvaratagande.

 

Kylmedier som innehåller F-gaser får inte säljas åt någon annan än certifierade personer och verksamhetsutövare som har registrerats av Tukes (förordningen (EU) nr 517/2014).

 

Meddelanden

Mer meddelanden