Konsumentsäkerhet


Alla kan bidra till en bättre säkerhet


Konsumenter genom att

 • iaktta försiktighet och bry sig om också andra människor, i synnerhet barn
 • följa varningsmärkningar, åldersrekommendationer och bruksanvisningar
 • meddela om farliga situationer och tillbud till verksamhetsutövaren och myndigheterna. 


Verksamhetsutövare genom att

 • följa lagar, författningar, anvisningar och tillvägagångssätt som enligt erfarenhet är goda
 • informera myndigheterna och konsumenterna om farliga situationer och tillbud
 • ständigt arbeta med kvalitetssäkring och produktutveckling, t.ex. genom att låta säkerhetstesta sina produkter (varor) och anordna utbildning för personalen (tjänster).


Myndigheter

 • övervakar att bestämmelserna följs (marknadsövervakning)
 • sprider information och upplysning till konsumenter och verksamhetsutövare
 • följer och påverkar utvecklingen av olika branscher, författningar och standarder
 • samarbetar med andra myndigheter (Finland, Europa, EU).


Media genom att

 • sprida information till konsumenter och verksamhetsutövare
 • föra fram teman som är viktiga med tanke på säkerheten. 

 

 

Meddelanden

Mer meddelanden