Aineiden arviointi

Aineiden arvioinnissa tutkitaan saatavilla olevien tietojen perusteella, aiheuttavatko aineet vaaraa, ja mitä lisätietoja tarvitaan niiden aiheuttaman huolen selvittämiseksi. Arvioitavat aineet tunnistetaan ja valitaan riskiperusteisesti.

Aineiden arviointi kohdistetaan ensisijaisesti aineisiin

 • joiden epäillään aiheuttavan vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle
 • joille altistuminen on mahdollista
 • joita valmistetaan tai maahantuodaan suuria määriä.

Miten arviointi etenee?

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ja EU-maiden viranomaiset, Suomessa Tukes, seulovat järjestelmällisesti tietoja aineiden rekisteröintiasiakirjoista ja muista tietolähteistä. Seulonnan tavoitteena on haitallisimpien aineiden tunnistaminen aineiden vaaraominaisuuksien, altistumistietojen ja riskiprofiilien perusteella.

Seulonnan perusteella ECHA tai EU-maiden viranomaiset ohjaavat aineet sopivimpaan lakisääteiseen menettelyyn, jolla riskiä voidaan hallita. Jos huolen selvittäminen edellyttää lisätietojen hankkimista, aine ohjataan REACH-asetuksen mukaiseen aineen arviointiprosessiin.

Arvioitavat aineet kootaan toimintasuunnitelmaan (CoRAP), jota päivitetään vuosittain. Toimintasuunnitelma löytyy ECHAn verkkosivuilta. Aineen kuuluminen toimintasuunnitelmaan ei välttämättä tarkoita, että aine aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Aineeseen liittyy kuitenkin huolenaihe, joka on selvitettävä. ECHA ja EU-maat sopivat, mikä maa vastaa kunkin aineen arvioinnista.

Arvioiva jäsenmaan viranomainen tutkii aineesta saatavilla olevat tiedot ja harkitsee, tarvitaanko huolen selvittämistä varten lisää tietoja. Arvioiva viranomainen voi tulla myös siihen tulokseen, että huoli saatiin selvitettyä ilman lisätietoja, ja jo käytössä olevat toimet riittävät riskien hallintaan.

Päätös lisätiedoista

Jos lisätietoja tarvitaan, arvioiva viranomainen laatii päätösluonnoksen, jonka perusteella ECHA tekee päätöksen pyytää tietoja aineen rekisteröineeltä valmistajalta tai maahantuojalta. Rekisteröijältä voidaan pyytää uusia tietoja myös REACH-asetuksen liitteissä VII – X esitettyjen tietovaatimusten ulkopuolelta.

Yritysten täytyy toimittaa vaaditut lisätiedot lainvoimaisessa päätöksessä määrätyn ajan kuluessa.

Mahdollisuus vaikuttaa

Aineen rekisteröineet yritykset, muut jäsenmaat ja ECHA saavat esittää muutoksia arvioivan jäsenmaan laatimaan päätösluonnokseen ennen kuin ECHA tekee asiasta lopullisen päätöksen. Yritysten mahdollisuus kommentoida on kaksivaiheinen: huomautuksia voi esittää päätösluonnoksesta ja toisessa vaiheessa muiden jäsenmaiden ja/tai ECHAn muutosehdotuksista päätösluonnokseen.

Yrityksillä on myös oikeus valittaa päätösluonnoksen vaatimuksista ECHAn valituslautakunnalle (Board of Appeal).

Arvioinnin jälkeen

Kun aineen rekisteröijä on päivittänyt rekisteröintinsä pyydetyillä tiedoilla, arvioiva viranomainen saattaa aineen arvioinnin loppuun ja harkitsee, miten saatuja tietoja käytetään riskinhallintaan. Arvioinnista saatujen tietojen perusteella voidaan esittää jatkotoimenpiteeksi seuraavia:

 • aineen tunnistaminen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC) ja aineen sisällyttäminen luvanvaraisten aineiden kandidaattilistalle
 • aineen käytön rajoitusehdotuksen valmistelu
 • yhdenmukaistetun luokituksen ja merkinnän valmistelu
 • aineen siirtäminen käsiteltäväksi muun EU-lainsäädännön alla.

  TERMIT

  SEv

  Substance Evaluation

  Aineen arviointi

  CoRAP

  Community Rolling Action Plan

  Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma

  SVHC

  Substance of Very High Concern

  Erityistä huolta aiheuttava aine

  BoA

  Board of Appeal

  ECHAn valituslautakunta


   

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 
VI OSASTO, Luku 2: Aineen arviointi

Katso myös