Yrityksen velvollisuudet, kun tuote aiheuttaa riskin

Jos tuote ei täytä sille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia ja aiheuttaa riskin terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle, yrityksen pitää:

  • lopettaa tuotteen myyminen välittömästi ja tarvittaessa poistaa tuote markkinoilta, eli jakeluketjun kaikista vaiheista
  • ilmoittaa viivytyksettä riskin aiheuttaneesta tuotteesta ja sitä koskevista toimenpiteistä Tukesille. Täytä lomake ja lähetä se osoitteeseen kirjaamo (at) tukes.fi, ja tee yhteistyötä Tukesin kanssa.
  • jos yritys on vienyt tuotetta muihin EU- tai ETA-maihin, tehdä Business Gatewayn kautta ilmoitus niille EU- ja ETA-alueen maiden viranomaisille, joissa riskin aiheuttavaa tuotetta on ollut myynnissä.

Vakavan riskin aiheuttavat tuotteet on lisäksi kerättävä takaisin kuluttajilta ja muilta loppukäyttäjiltä saakka ja asiasta on tiedotettava jakelijoille, tuotteen jo ostaneille kuluttajille ja muille loppukäyttäjille. Vakava riski edellyttää nopeita toimenpiteitä ja jatkotoimia, myös tapauksissa, joissa vaikutukset eivät ilmene välittömästi. Takaisinveto voi koskea sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Tiedottamisen kanavat

Jos yrityksellä on käytettävissä kattava asiakasrekisteri, henkilökohtainen yhteydenotto on tehokkain ja tarkoituksenmukaisin tapa tiedottaa tuotteen takaisinvedosta. Jos kaikki kuluttajat tai loppukäyttäjät tavoitetaan henkilökohtaisella yhteydenotolla, muuta ilmoittelua ei tarvita. Jos henkilökohtainen yhteydenotto ei ole mahdollinen, on yrityksen tehtävä tehokas julkinen tiedottaminen.

Tehokkaimmat kanavat ovat niitä, joissa yritys tavoittaa asiakkaansa parhaiten. Kanavien tehokkuus vaihtelee mm. sen mukaan, mitä medioita yrityksen asiakkaat seuraavat ja mikä on tuotteen kohderyhmä. Takaisinvetotiedottamista voi tehdä mm. seuraavissa:

  • sähköiset mediat
  • sosiaalisen median kanavat
  • verkkosivut
  • uutiskirjeet ja muut julkaisut
  • myymälät
  • sanoma-, iltapäivä- ja ilmaisjakelulehdet
  • harraste- ja ammattilehdet.

Lähtökohtaisesti takaisinvedosta on ilmoitettava yrityksen verkkosivuilla ja myymälöissä, joissa tuotetta on ollut myynnissä. Ilmoitukset on sijoitettava helposti havaittaviin paikkoihin. Ilmoitusten on oltava esillä riittävän pitkään. Yrityksen, jonka tuotteilla on useita jälleenmyyjiä, kannattaa hyödyntää näiden paikallistuntemusta kanavien valinnassa.

Sähköisesti tapahtuvassa tiedottamisessa pyritään tiedotteen hyvään näkyvyyteen, jotta lukija huomaisi ilmoituksen helposti. Takaisinvedosta voi lisäksi julkaista lehdistötiedotteen. Jos yritys ei pysty rajaamaan tuotteen myyntialuetta, ilmoittelun lähtökohtana on valtakunnallinen kattavuus. Jos tuotetta on myyty kaksikielisillä alueilla, takaisinvedosta on tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi.

Tukes julkaisee vaatimustenvastaisia ja vaarallisia tuotteita koskevia tietoja markkinavalvontarekisterissä. Rekisterin tiedot ovat julkisia. Tukes tekee vaarallisista tuotteista ilmoituksia muiden valtioiden viranomaisille Safety Gate -järjestelmän kautta. EU:n komissio julkaisee ilmoitukset Safety Gate -verkkosivuillaan.

Lisäksi Tukes ilmoittaa vaarallisten tuotteiden tiedot EU:n markkinavalvontaviranomaisten ICSMS-järjestelmään, jonka tavoitteena on parantaa tietojenvaihtoa ja valvonnan tasoa Euroopassa.

Tiedotussuunnitelma takaisinvedon toteuttamiseksi

Takaisinvetotilanteessa on sekä ihmisten turvallisuuden että yrityksen maineen kannalta tärkeää, että takaisinveto hoidetaan ripeästi ja tehokkaasti. Tiedotussuunnitelma on yritykselle oiva työkalu tehokkaan takaisinvedon toteuttamiseksi. Hyvin laadittu tiedotussuunnitelma auttaa yritystä toteuttamaan takaisinvedon nopeasti ja kattavasti. Tiedotussuunnitelma sisältää mm. tiedotuskanavat, aikataulun ja ilmoituksessa annettavat tiedot, ilmoitusluonnoksen.

Yritys voi kuvata tiedotussuunnitelmassa, miten se seuraa takaisinvedon toteutumista ja ilmoittelun tavoittavuutta. Yritys voi seurata esimerkiksi yhteydenottoja, palautuneiden tuotteiden määrää, verkkosivukäyntejä, sosiaalisen median julkaisujen edelleen jakoja ja asiointia some-kanavissa.

Tiedotussuunnitelmaan kootaan valmiiksi keskeiset tahot, kuten asiakaspalvelu ja jälleenmyyjät, jotka pidetään tietoisina takaisinvedosta, jotta ne osaavat tarvittaessa vastata asiakkaiden kysymyksiin.

Tukes valvoo toteutuneita takaisinvetoja riskiperusteisesti. Tarvittaessa Tukes voi myös yksityiskohtaisesti määrätä, miten tuotteiden takaisinvedosta tulee tiedottaa kuluttajille.