Kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet

Turvallisuusvaatimukset

Suomessa markkinoitavien koneiden pitää täyttää yhdenmukaistetut eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset, jotka on määritelty EU:n konedirektiivissä 2006/42/EY.

Konedirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön Valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus). Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Turvallisuusstandardeissa on yksityiskohtaisempia teknisiä vaatimuksia eri koneille.

Koneen merkinnät

Jokaisessa koneessa pitää olla CE-merkintä. Lisäksi koneessa pitää olla ainakin tietyt muut vähimmäismerkinnät, joita ovat:

  • valmistajan ja tämän valtuutetun edustajan toiminimi ja täydellinen osoite
  • koneen nimi
  • sarja- tai tyyppimerkintä
  • mahdollinen sarjanumero ja rakennusvuosi
  • tarvittavat varoitusmerkinnät, jotka voidaan esittää myös määräysten mukaisina symboleina.

Koneen mukana toimitettavat asiakirjat

Koneen mukana pitää toimittaa selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä laaditut käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeiden pitää sisältää tiedot muun muassa siitä, miten

  • kone asennetaan käyttökuntoon
  • konetta käytetään turvallisesti
  • konetta huolletaan
  • konetta säilytetään.

Koneen käyttäjän vastuulla on noudattaa koneen mukana toimitettavia ohjeita.

Koneen mukana pitää ohjeiden lisäksi toimittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksessa koneen valmistaja vakuuttaa koneen täyttävän sitä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Suomessa sekä ohjeet että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus pitää toimittaa koneen mukana suomen- ja ruotsinkielisinä.

Jos epäilet koneen turvallisuutta

Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen koneiden, esimerkiksi ruohonleikkurin ja moottorisahan, turvallisuutta valvoo Tukes. Ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille. Viranomaiset tekevät valvonnassa yhteistyötä.

Tukes ja työsuojeluviranomaiset eivät tarkasta koneiden turvallisuutta ennakkoon, vaan koneen markkinoille saattava yritys vastaa siitä, että se on turvallinen ja vaatimustenmukainen.

Koneen epäillystä turvallisuuspuutteesta voi ilmoittaa kuluttajakäyttöisten koneiden osalta Tukesille ja ammattikäyttöisten koneiden osalta työsuojeluviranomaisille.