Hissit

Tukesin hissiturvallisuusvalvonta

 • Valvonnan kohteita mm.
  • hissien huolto-, korjaus-, muutos- ja asennustöitä tekevät yritykset
  • hissejä tarkastavat laitokset
  • hissit
  • liukuportaat, liukukäytävät, kevythissit ja nosto-ovet (konedirektiivin alaisia laitteita, Tukes valvoo vain käytönaikaisten asioiden turvallisuutta)
 • Tukes kerää tietoa hissitapaturmista ja analysoi sitä. 
 • Tukes viestii hissitapaturmista eri foorumeilla ja julkaisee tapauksia VARO-rekisterissä.
 • Tukes tutkii sattuneen onnettomuuden, jos se katsotaan onnettomuuden syiden selvittämisen tai onnettomuuksien ehkäisyn kannalta tarpeelliseksi. 
 • Tukes valvoo hissialan turvallisuutta mm. kenttävalvonnan, markkinavalvonnan sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön keinoin. 
 • Tukes ylläpitää rekisteriä yrityksistä, joilla on oikeus tehdä hissitöitä. 

Hissitapaturmat

Henkilövahingot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kuolleet 0 1 0 0 0 1 0 0
Loukkaantuneet 8 8 7 4 5 3 2 3
Vaaratilanteet 5 4 4 27 15 9 9 7
TVK:n rekisteri 130 107 101 122 114 132 - -
 • Henkilövahinkojen lukumäärä kertoo Tukesille ilmoitettujen tapausten määrästä.
 • Hissialan yritysten, tarkastuslaitosten ja hissin haltijoiden on ilmoitettava Tukesille vakavasta hissitapaturmasta. Tukes saa ilmoituksia myös lievemmistä tapauksista ja vaaratilanteista. Kaikki Suomessa sattuneet hissitapaturmat eivät tule Tukesin tietoon. 
 • Uhri tilastoidaan loukkaantuneeksi, kun kyseessä on vakava hissitapaturma, jonka seurauksena on lääkärin toimenpiteitä vaativa vamma, kuten murtuma tai iso haava. 
 • Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteri sisältää Suomessa sattuneet työtapaturmat. TVK:n tilastotiedot ovat käytettävissä 2-3 kalenterivuotta onnettomuusvuoden jälkeen. 

Työtapaturmat hisseillä 2018

Kuva: Tapaturmatyypit. Yleisin tapaturmatyyppi on raajan tai sormen jääminen hissin oven väliin.

Kuva: Tapaturmien vakavuus. Suurin osa tapaturmista johtaa alle neljän päivän poissaoloon.

Havaintoja vuodesta 2020

 • Tukesille ilmoitetut loukkaantumiseen johtaneet kaksi hissitapaturmaa johtuivat molemmat siitä, että hissi pysähtyi epätarkasti, jolloin hissikorin lattian ja kerrostason lattian välille syntyi kynnys. 
 • Tukesille ilmoitetuista vaaratilanteista kaksi oli sellaisia, joissa hissin kori lähti liikkeelle, vaikka hissikorin ja kerrostason ovet olivat auki. 
 • Pelastustoimella oli noin 600 tehtävää, joissa ihminen pelastettiin jumiin jääneestä hissistä (Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri). Tehtävien määrä on pienempi kuin aiempina vuosina, jolloin tehtäviä on ollut vuosittain noin 800. Syy tehtävien määrän pienenemiseen on todennäköisesti koronapandemia, joka aiheuttaa ihmisten liikkumisen vähenemistä. Hissistä pelastaminen ei ole lähtökohtaisesti pelastuslaitosten, vaan hissihuoltoliikkeiden tehtävä. Hissiin loukkuun jäämisiä sattuu normaalisti yhteensä noin 3000-4000 vuodessa. 
 • Hissien määräaikaistarkastuksissa havaittujen ns. välittömän vaaran aiheuttavien vikojen määrä on muutaman viime vuoden ajan ollut korkealla tasolla (Ks. Tukes-ohje 21/2020). Hissin turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta olennaista on asianmukainen huolto ja kunnossapito.

Tapaturmat liukuportailla ja liukukäytävillä

Henkilövahingot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kuolleet 0 0 1 0 2 0 1 0
Loukkaantuneet 1 0 0 1 1 1 1 1
Vaaratilanteet 0 1 0 1 3 5 1 2
TVK:n rekisteri 20 32 31 26 27 75 - -

Tapaturmat nosto-ovilla

Nosto-ovilla sattuneista tapaturmista Tukesille ilmoitetaan hyvin harvoin. TVK:n rekisterin mukaan nosto-ovilla sattuu työtapaturmia 25-40 vuosittain.