Hissit

Tukesin hissiturvallisuusvalvonta

 • Valvonnan kohteita mm.
  • hissien huolto-, korjaus-, muutos- ja asennustöitä tekevät yritykset
  • hissejä tarkastavat laitokset
  • hissit
  • liukuportaat, liukukäytävät, kevythissit ja nosto-ovet (konedirektiivin alaisia laitteita, Tukes valvoo vain käytönaikaisten asioiden turvallisuutta)
 • Tukes kerää tietoa hissitapaturmista ja analysoi sitä. 
 • Tukes viestii hissitapaturmista eri foorumeilla ja julkaisee tapauksia VARO-rekisterissä.
 • Tukes tutkii sattuneen onnettomuuden, jos se katsotaan onnettomuuden syiden selvittämisen tai onnettomuuksien ehkäisyn kannalta tarpeelliseksi. 
 • Tukes valvoo hissialan turvallisuutta mm. kenttävalvonnan, markkinavalvonnan sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön keinoin. 
 • Tukes ylläpitää rekisteriä yrityksistä, joilla on oikeus tehdä hissitöitä. 

Hissitapaturmat

Henkilövahingot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kuolleet 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Loukkaantuneet2 8 8 7 4 5 3 2 3 2
Vaaratilanteet 5 4 4 27 15 9 9 7 4
TVK:n rekisteri 130 107 101 122 114 132 - - -
 • Henkilövahinkojen lukumäärä kertoo Tukesille ilmoitettujen tapausten määrästä.
 • Hissialan yritysten, tarkastuslaitosten ja hissin haltijoiden on ilmoitettava Tukesille vakavasta hissitapaturmasta. Tukes saa ilmoituksia myös lievemmistä tapauksista ja vaaratilanteista. Kaikki Suomessa sattuneet hissitapaturmat eivät tule Tukesin tietoon. 
 • Uhri tilastoidaan loukkaantuneeksi, kun kyseessä on vakava hissitapaturma, jonka seurauksena on lääkärin toimenpiteitä vaativa vamma, kuten murtuma tai iso haava. 
 • Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteri sisältää Suomessa sattuneet työtapaturmat. TVK:n tilastotiedot ovat käytettävissä 2-3 kalenterivuotta onnettomuusvuoden jälkeen. 

Työtapaturmat hisseillä 2018

Kuva: Tapaturmatyypit. Yleisin tapaturmatyyppi on raajan tai sormen jääminen hissin oven väliin.

Kuva: Tapaturmien vakavuus. Suurin osa tapaturmista johtaa alle neljän päivän poissaoloon.

Havaintoja vuodesta 2021

 • Toukokuussa 2021 tapahtui kuolemaan johtanut hissitapaturma. Hissin kori lähti liikkeelle ylöspäin ovien ollessa auki ja oviaukossa ollut henkilö jäi puristuksiin hissikorin lattian ja oviaukon yläreunan väliin. Syy tapaturmaan oli hissin nostokoneiston jarrun jumiutuminen auki-asentoon, jolloin vastapaino alkoi vetää koria ylöspäin. Tukesi teki tapauksesta onnettomuustutkinnan. Tutkintaryhmä antoi raportissaan suosituksia liittyen hissin huolto-ohjelman riittävyyteen, hissin huoltamiseen huolto-ohjelman mukaisesti ja huolto-ohjelmaan tarkastamiseen hissin määräaikaistarkastusten yhteydessä. 
 • Tukesille ilmoitetuista vaaratilanteista kaksi oli sellaisia, joissa hissin kori lähti liikkeelle, vaikka hissikorin ja kerrostason ovet olivat auki. Toisessa oli syynä virheellinen turvapiirikytkentä ja toisessa jarrun akselin katkeaminen. 
 • Hissien määräaikaistarkastuksissa havaittujen ns. välittömän vaaran aiheuttavien vikojen määrä on muutaman viime vuoden ajan ollut korkealla tasolla (Ks. Tukes-ohje 21/2020). Hissin turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta olennaista on asianmukainen huolto ja kunnossapito.

Tapaturmat liukuportailla ja liukukäytävillä

Henkilövahingot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kuolleet 0 0 1 0 2 0 1 0 0
Loukkaantuneet 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Vaaratilanteet 0 1 0 1 3 5 1 2 0
TVK:n rekisteri 20 32 31 26 27 75 - - -

Tapaturmat nosto-ovilla

Nosto-ovilla sattuneista tapaturmista Tukesille ilmoitetaan hyvin harvoin. TVK:n rekisterin mukaan nosto-ovilla sattuu työtapaturmia 25-40 vuosittain.