Olyckssammanfattningar

Tukes upprättar sammanfattningar om olyckor och risksituationer som inträffat under kalenderåret och som registrerats i Tukes Skade- och olycksdataregistret (VARO). Syftet med sammanfattningarna är att ge en allmän bild om olyckorna i branschen.

Tukes har samlat sammanfattningarna till presentationer som är fritt tillgängliga för allmänheten.

Sammanfattningarna är inte officiell statistik om olyckor som inträffat i Finland, eftersom alla olyckor inte kommer Tukes till känna och företagens skyldighet att anmäla olyckorna till Tukes varierar mellan de olika branscherna.

Tukes har kompletterat och preciserat uppgifterna om olycksantal med uppgifter från minnesanteckningarna. Minnesanteckningarna kan utnyttjas t.ex. I olika presentationer.

Tiedon keruun, tallentamisen, jalostamisen ja seuraamisen tavoitteita

 • Tukea yksittäisten valvonta- ja tarkastuskäyntien suunnittelua tuottamalla tietoa kyseessä olevassa tai vastaavissa kohteissa tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista
 • Tukea onnettomuustutkijoita tuottamalla tietoa vastaavista onnettomuuksista
 • Tukea valvontatoiminnan suunnittelua ja resurssien kohdentamista (tuottaa tietoa ongelma-alueista)
 • Tukea tiedottamisen suunnittelua sekä tiedotteiden ja oppaiden tuottamista
 • Tukea tutkimustoiminnan suunnittelua ja toteutusta tutkimusaineistona
 • Tukea sisäistä ja ulkoista koulutusta tapausesimerkkien avulla
 • Tuottaa sellaista tietoa, että sen perusteella pystytään arvioimaan turvallisuustasoa ja sen muutoksia
 • Tukea yrityksiä niiden omassa turvallisuustyössä mm. julkaisemalla lukumäärä- ja tapaustietoa sattuneista onnettomuuksista

Tiedonkeruu

 • Tukes saa onnettomuustietoa muilta viranomaisilta, yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä
 • Ilmoitusvelvollisuus sisältyy mm. kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivos- ja sähköturvallisuuslainsäädäntöön
 • Lisäksi Tukesilla on aktiivinen mediaseuranta

Tietojen luotettavuus

 • Ilmoitusvelvollisuudesta ja aktiivisesta seurannasta huolimatta kaikki toimialalla sattuneet onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon
 • Tukes saa yleensä tiedot toimialaan sisältyvistä kuolemaan johtaneista ja muista vakavista onnettomuuksista
 • Vähemmän vakavista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista ei välttämättä tule ilmoitusta eikä niistä aina saada tietoa muutakaan kautta
 • Nämä seikat tulee ottaa huomioon, kun tarkastellaan Tukesin VARO-rekisteriin pohjautuvia onnettomuuslukuja