Använd flytgas på säkert sätt

flytgasanordning

 

Säkerheten i flytgasanordningar bygger på att anordningen är tekniskt säker och används på rätt sätt. Tillverkaren ansvarar för att anordningarna är säkra. Användaren ansvarar för att följa givna anvisningar.

Propan som säljs som flytgas är klassificerat som en brand- och explosionsfarlig kemikalie. I samband med klassificeringen har man definierat vilka uppgifter som konsumenten ska få om flytgasens farliga egenskaper och om säker användning av flytgas.

För flytgasflaskor avsedda för hushållsbruk finns följande anvisningar och varningar om flytgas:

 • Flytgas är en extremt brandfarlig flytande gas som är tyngre än luft.
 • Gasflaskan ska förvaras på en plats med god ventilation.
 • Temperaturen på flaskans yta får inte överstiga + 40 °C.
 • Flaskan får inte förvaras i en källare.
 • Flaskan ska förvaras oåtkomlig för barn.
 • Öppen eld och rökning är förbjudet när man byter gasflaska.
 • Förvara och använd flaskan i upprätt läge.
 • Om det uppstår brandfara, flytta gasflaskan i säkerhet.

Flytgas luktar inte mycket, och därför tillsätts lukt i den för att man ska kunna upptäcka en läcka. Man blandar flytgasen med ett distinkt luktämne, så att man kan upptäcka ett läckage i rumsluft i tid.

För att flytgasanordningen ska fungera rätt och vara säker att använda bör du läsa anvisningarna för anordningen noga och följa dem. Följande generella anvisningar för att använda och underhålla gasanordningar ökar säkerheten vid användning av flytgas:

Lykta

 

Användning av flytgasanordningar

 • Använd aldrig en flytgasanordning till något annat än det ursprungliga syftet.
 • Slanginstallationer får du göra själv. Använd alltid ett godkänt gasinstallationsbolag för fasta installationer.
 • Tänk på ventilationen. Flytgasanordningar behöver förutom gas även förbränningsluft för att fungera rätt. Om det inte finns tillräckligt med förbränningsluft bildas kolmonoxid.
 • Antänd gasen direkt efter att du har öppnat avstängningsventilen (kranen) på anordningen.
 • När du byter flaska, stäng flaskventilen eller ventilen på tryckregulatorn och säkerställ att anordningens avstängningsventiler är stängda. Se till att det inte finns öppen eld i närheten som skulle kunna antända eventuellt utläckt gas. Rökning är också förbjudet vid sådana här tillfällen.
 • Om du känner gaslukt, stäng ventilen på gasflaskan och släck den öppna flamman. Vädra noggrant och ta reda på varifrån gasen har läckt ut.
 • Anordningar som är avsedda att kopplas in i en rökgaskanal ska kopplas in i en kanal.
 • Stäng flaskventilen på en gasflaska inomhus när du slutar använda gasanordningen.
 • Kom ihåg att man inte får försöka öka effekten på brännare i hushållsanordningar genom att öka gastrycket eller göra brännarens munstycke större. Detta leder lätt till ofullständig förbränning, vilket i sin tur leder till att det bildas kolmonoxid.

Underhåll av flytgasanordningar

 • Den som använder flytgas kan själv byta ut en dysfunktionell slang mot en ny, kontrollera tätheten mellan rörsystemet och slanganslutningarna samt se till att hålla förbrukningsanordningens brännare rena. Endast ett godkänt gasinstallationsbolag får göra nödvändiga reparationer och underhåll på fasta rörledningar och förbrukningsanordningar.
 • Kontrollera slangen och tätheten mellan slang- och röranslutningarna en eller ett par gånger per år.
  • Du kan lätt kontrollera slangen genom att böja på den och se om det finns sprickor i den.
  • Du kan kontrollera tätningen mellan slang- och röranslutningarna genom att stryka på en tvållösning på eventuella läckagepunkter.
  • Du får inte leta efter läckagepunkter med en brinnande tändsticka eller någon annan eldsflamma.
 • Kom ihåg att hålla brännarna rena. På så sätt får du ut mesta möjliga av flytgasen.
 • Låt aldrig flytgas läcka ut från flaskventilen, slangen, anslutningen eller gasbrännaren.