Båtbottenfärger

Spara miljön och undvik att använda giftfärger!

Giftfärger som används på båtbottnar, s.k. antifoulingprodukter mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor, är mycket giftiga även för andra organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer.  Därför är det bäst att undvika giftfärger och i stället använda andra metoder för att rengöra båtens botten.  Det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten.  

I stället för att använda giftfärger kan du göra följande:

 • Rengör båtbottnen mekaniskt med borste och/eller högtryckstvätt eller bottentvätt.
 • Lyft upp båten på land ibland.
 • Skydda båtens botten mot ljus och solsken – då fastnar inte lika mycket organismer på bottnen.

Om du ändå väljer att måla, kom ihåg följande:

 • Måla inte vid inlandsvatten!
 • Använd endast påväxthindrande produkter eller antifoulingprodukter (giftfärger) som godkänts av Tukes och som finns i Biocidregister i KemiDigi -portal.
 • Måla endast båtens vattenlinje och/eller fläckvis.
 • Låt färgen torka tillräckligt länge.
 • Skydda marken med en presenning eller ett annat ogenomsläppligt tyg då du målar båtbottnen eller avlägsnar färg från bottnen eller, om möjligt, måla/avlägsna färg på ett särskilt för ändamålet avsett område där färgrester behandlas på lämpligt sätt.
 • Låt inte färgrester hamna i marken eller i vattnet utan lämna dem på en insamlingsstation för farligt avfall.
 • Läs bruksanvisningen noggrant och skydda dig på lämpligt sätt.
 • Använd skyddshandskar! Enligt Tukes föreskrift bör sådana fås av färgförsäljaren i när du köper färgen.
 • Använd våtslipning för att ta bort gammal färg och se även till att färgresterna och spillvattnet behandlas på ändamålsenligt sätt.
 • Hantera även annat båtlivsrelaterat avfall på rätt sätt genom att lämna batterier, gammal målarfärg, oljor etc. på en insamlingsstation för farligt avfall.

Håll Skärgården Ren rf har publicerat guiden Mot ett giftfritt båtliv: Båtbotten i fokus, som ger konkreta verktyg för hur båtfolk, båtsällskap, varv och kommuner kan minska skadliga miljöeffekter Håll skärgården ren/båtbotten i fokus.