Projektet KemiDigi samlar all kemikalieinformation till en enda tjänst

KemiDigi är en nationell kemikaliedatareserv och -tjänst, som samlar nationell kemikalieinformation. KemiDigi är regeringens spetsprojekt, vars syfte är att skapa en smidig elektronisk tjänst för att sköta företagens anmälningsskyldigheter i fråga om kemikalier.

Kärnan i KemiDigi består av

  • kemikalieregistret, som innehåller uppgifterna om farliga kemikalier som finns på marknaden
  • ämnesregistret, som innehåller information om ämnen och om grupper som sammanställts av dem
  • företagens kemikalieförteckningar, som utnyttjar informationen i kemikalie- och ämnesregistren.

Aktuellt

Användning av KemiDigi

Via KemiDigi lämnar företag in till myndigheterna:

1. Kemikalieuppgifter

Inlämnandet av kemikalieanmälningar till produktregistret via KemiDigi började 4.2.2019. Sedan dess tas kemikalieanmälningar emot endast via KemiDigi. Det är inte längre möjligt att lämna anmälningar till produktregistret per e-post. De anmälningar som företagen lämnat in tidigare har flyttats till KemiDigi och alla gällande anmälningar är tillgängliga för företagen i tjänsten.

Insamlingen av mängduppgifter i anknytning till kemikalieanmälningar från 2018 genomförs med början 20.5.2019. Anmälan av mängduppgifter ska publiceras i KemiDigi senast 20.9.2019. Anvisningar i anknytning till mängduppgifter finns nedtill på denna sida samt i anvisningarna på KemiDigi-systemets första sida.

2. Kemikalieförteckningar

Kemikalieförteckningsfunktionaliteten öppnades för företagen 6.5.2019. Företagen kan sammanställa kemikalieförteckningar i tjänsten. Anvisningarna för teknisk användning av kemikalieförteckningen finns nedtill på denna sida. Anvisningar för myndigheter som använder kemikalieförteckningar ges senare i år. Miljömyndigheten och Tukes utfärdar separata anvisningar om detta.

Största delen av de kemikalieförteckningar som Tukes förfogar över med stöd av kemikaliesäkerhetslagen har överförts till KemiDigi under den inledande delen av 2019. De finns således i KemiDigi som grund för kemikalieförteckningar då företag loggar in i tjänsten för första gången.

Utbildning om KemiDigi

Det finns en inspelning av en utbildning för företag som lämnar kemikalieanmälningar. Den finns att se på adressen http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Den inspelade utbildningen är riktad till företag som släpper ut kemikalier på marknaden (t.ex. som importörer och tillverkare) och som är skyldiga att lämna in uppgifter om kemikalier till Tukes i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008. Utbildningen är på finska.

Hösten 2019 arrangeras utbildning om kemikalieförteckningsfunktionaliteten.

KemiDigi – REST-gränssnittet

Kemikalieanmälningar kan snart lämnas till KemiDigi även via gränssnittet REST. Genom att använda REST-gränssnittet i KemiDigi kan företaget integrera sitt system för hantering av kemikalieuppgifter i KemiDigi. På detta vis kan kemikalieanmälningarna automatiseras.

REST-gränssnittet i KemiDigi kan testas redan nu. Du kan begära anvisningar för testanvändning per e-post: kemidigi (at) tukes.fi.

Suomi.fi

Företag kan börja ta i bruk KemiDigi genom att börja använda Suomi.fi-identifiering och fullmakter. Du kan logga in på KemiDigi om du är företagets firmatecknare som är antecknad i handelsregistret. Om du inte är företagets firmatecknare som är antecknad i handelsregistret med rätt att representera företaget ensam, ska företaget först ge dig fullmakt att handla i företagets namn i KemiDigi. Befullmäktigandet sker genom att du ges fullmakt för hantering av kemikalieuppgifter (ärendekategori Uträttande av ärenden hos myndighet) i tjänsten Suomi.fi. Närmare anvisningar för befullmäktigande finns i Suomi.fi-tjänstens anvisningar.

Mer information

kemidigi (at) tukes.fi

KemiDigi-rådgivningstelefon:

KemiDigi-rådgivning ges nu också per telefon på numret 029 505 2152. Tjänsten strävar efter att besvara samtal på vardagar kl. 9.00‒10.30 och 12.00‒13.30.