Projektet KemiDigi samlar kemikalieinformationen i en tjänst

KemiDigi är regeringens spetsprojekt, vars syfte är att skapa en smidig elektronisk tjänst för att sköta företagens anmälningsskyldigheter i fråga om kemikalier.

Kärnan i KemiDigin bildas av

  • kemikalieregistret, som innehåller farliga kemikalier som finns på marknaden
  • ämnesregistret, som innehåller information om ämnen och grupper av ämnen.

Företag som upprättar kemikalieförteckningar kan utnyttja den information som finns i tjänsten.

I framtiden kan ett företag sköta sina anmälningsskyldigheter i fråga om kemikalier via KemiDigi, och informationen finns på ett ställe till förfogande för alla som behöver den.

Företagen gynnas, för de sparar tid och hanterar själva sina uppgifter i tjänsten. Även myndigheterna gynnas, eftersom den tillgängliga kemikalieinformationen hålls uppdaterad hos KemiDigi. Dessutom kan myndigheterna inrikta sin övervakning mer riskbaserat än tidigare.

I dag måste informationen skickas i form av separata anmälningar till flera olika myndigheter. Genom projektet eftersträvas många fördelar för såväl företag och myndigheter som hela samhället.

I samarbete med företag och myndigheter

I förberedandet av KemiDigi har deltagit representanter för olika myndigheter och företagsvärlden, med vilka man sökt en gemensam grund och gemensamma behov för tjänsten. Tjänstens grundfunktioner genomförs under år 2018. Tjänsten testas med de framtida användarna i två etapper, på sommaren 2018 och hösten 2018.

Meningen är att tjänsten tas i bruk i början av år 2019 vad gäller de funktioner som redan är färdiga, men utvecklingsarbetet fortsätter ännu under 2019.  

Aktuellt

Ibruktagande av KemiDigi

KemiDigi kommer att tas i bruk i två steg under första delen av 2019. Inlämnandet av kemikalieanmälningarna börjar i februari och kemikalieförteckningsfunktionen i april 2019.

Insamlingen av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier för 2018 genomförs inte i början av mars, utan genom KemiDigi vid en tidpunkt som meddelas senare.

P.g.a. införandet av KemiDigi har det nuvarande inlämnandet av kemikalieanmälningar per e-post till kemikalieproduktregistret upphört. Nästa gång kan anmälningar lämnas in till KemiDigi i februari 2019. Kemikalieanmälningar som lämnats in före slutet av november överförs från det gamla systemet till KemiDigi, och alla giltiga anmälningar finns tillgängliga för företag.

Största delen av de kemikalieförteckningar som Tukes med stöd av kemikaliesäkerhetslagen förfogar över överförs till KemiDigi under första delen av 2019 så att de finns i KemiDigi som grund för kemikalieförteckningar då verksamhetsidkare för första gången loggar in i tjänsten. Undantag utgörs av de kemikalieförteckningar som inte ännu har klassificerats enligt CLP-förordningen.

Innan KemiDigi tas i bruk kommer anvisningar om tjänsten och dess användning att erbjudas i olika former, åtminstone skriftligen, som videoklipp och genom liveevenemang.

KemiDigi-utbildningsevenemang

Det första utbildningsevenemanget riktat mot företag som gör kemikalieanmälningar anordnas tisdag 29.1.2019 klockan 9.00–12.00 i Böle ämbetscentrum, Stora auditoriet. Utbildningen är riktad mot de företag som släpper ut kemikalier på marknaden (t.ex. som importörer och tilllverkare) och som är skyldiga att lämna in uppgifter om kemikalier till Tukes i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008. Utbildningen är finskspråkig. Högst 100 deltagare ryms med i den ordning som de anmält sig. Flera utbildningar anordnas efter behov.

En separat utbildning om kemikalieförteckningar anordnas närmare införandet av förteckningsfunktionen i april 2019.

Anmälan via denna länk.

KemiDigi – REST-gränssnittet

JSON-schemat för REST-gränssnittet i KemiDigi är nu tillgängligt. För närvarande är schemat en s.k. arbetsversion som fortfarande kan ändras. Du kan be att få schemat per e-post: kemidigi (at) tukes.fi.

Suomi.fi

Företag kan börja ta i bruk KemiDigi genom att börja använda Suomi.fi-identifiering och fullmakter. Anvisningar för att börja använda Suomi.fi

 

Ytterligare information

kemidigi (at) tukes.fi

Minna Valtavaara, förnamn.efternamn (at) tukes.fi, 029 5052 150, och twitter @valtaminna.