Projektet KemiDigi samlar all kemikalieinformation till en enda tjänst

KemiDigi är en nationell kemikaliedatareserv och -tjänst, som samlar nationell kemikalieinformation. KemiDigi är regeringens spetsprojekt, vars syfte är att skapa en smidig elektronisk tjänst för att sköta företagens anmälningsskyldigheter i fråga om kemikalier.

Kärnan i KemiDigi består av

  • kemikalieregistret, som innehåller uppgifterna om farliga kemikalier som finns på marknaden
  • ämnesregistret, som innehåller information om ämnen och om grupper som sammanställts av dem
  • företagens kemikalieförteckningar, som utnyttjar informationen i kemikalie- och ämnesregistren.

Inloggning till KemiDigi-systemet kräver en ärendefullmakt från tjänsten Suomi.fi.

Via KemiDigi lämnar företag in till myndigheterna:

1. Kemikalieuppgifter

Kemikalieanmälningar tas emot endast via KemiDigi. Det är inte längre möjligt att lämna anmälningar till produktregistret per e-post. De anmälningar som företagen lämnat in tidigare har flyttats till KemiDigi och alla gällande anmälningar är tillgängliga för företagen i tjänsten.

Mängduppgifter om kemikalier som publicerats i KemiDigi-systemet insamlas för respektive år före utgången av februari påföljande år.

Anvisningar om hur en kemikalieanmälan ska göras och om mängduppgifter finns nedtill på denna sida samt i anvisningarna på KemiDigi-systemets första sida.

2. Kemikalieförteckningar

Företagen kan sammanställa kemikalieförteckningar i KemiDigi-systemet. Anvisningarna för teknisk användning av kemikalieförteckningen finns nedtill på denna sida. Anvisningar för myndigheter som använder kemikalieförteckningar ges senare i år. Miljömyndigheten och Tukes utfärdar separata anvisningar om detta.

De kemikalieförteckningar som Tukes förfogar över med stöd av kemikaliesäkerhetslagen har överförts till KemiDigi. De finns således i KemiDigi som grund för kemikalieförteckningar då företag loggar in i tjänsten för första gången.

Utbildning om KemiDigi

Det finns en inspelning av en utbildning för företag som lämnar kemikalieanmälningar. Den finns att se på adressen http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Den inspelade utbildningen är riktad till företag som släpper ut kemikalier på marknaden (t.ex. som importörer och tillverkare) och som är skyldiga att lämna in uppgifter om kemikalier till Tukes i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008. Utbildningen är på finska.

Hösten 2019 arrangeras utbildning om kemikalieförteckningsfunktionaliteten.

KemiDigi – REST-gränssnittet

Kemikalieanmälningar kan snart lämnas till KemiDigi även via gränssnittet REST. Genom att använda REST-gränssnittet i KemiDigi kan företaget integrera sitt system för hantering av kemikalieuppgifter i KemiDigi. På detta vis kan kemikalieanmälningarna automatiseras.

REST-gränssnittet i KemiDigi kan testas redan nu. Du kan begära anvisningar för testanvändning per e-post: kemidigi (at) tukes.fi.

Mer information

kemidigi (at) tukes.fi

KemiDigi-rådgivningstelefon:

KemiDigi-rådgivning ges nu också per telefon på numret 029 505 2152. Tjänsten strävar efter att besvara samtal på vardagar kl. 9.00‒10.30 och 12.00‒13.30.

Material