Hissäkerhetsexamen

En verksamhetutövare som bedriver hissarbeten ska som ansvarsperson ha anställt en ledare för hissarbeten som innehar hissbehörighet. Ett av kraven på behörigheten är att personen har avlagt hissäkerhetsexamen.

Med en säkerhetsexamen enligt 47 § i hissäkerhetslag (1134/2016) visas att personen har tillräcklig kännedom om de bestämmelser, föreskrifter, anvisningar och de centralaste standarder som hänför sig till säkerheten för hissarbeten.

Ett behörighetsintyg kan sökas inom fem år från det personen har avlagt hissäkerhetsexamen. För behörighetsintyget krävs också att vissa krav på utbildning och arbetserfarenhet uppfylls. Behörighetsintyget beviljas av Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Examenstillfällen

Hissäkerhetsexamina anordnas två gånger om året. Examina anordnas på Tukes Tammerforskontor. Anmälning till examen ska ske senast två veckor före examen. Anmäl dig till examen.

Provtillfället varar tre timmar. Publikationer som ingår i examenskraven får vara framme vid examenstillfället. Även annan litteratur eller annat material i ämnet får vara framme, dock inte räkneexempel eller frågeserier från tidigare examina. Användning av smarta anordningar, pekplatta, dator eller telefon e.d. är förbjuden.

Uppbyggnad av examen

Hissäkerhetsexamen består av flervals­­upp­gifter och frågor som skall besvaras i ord eller genom beräkningar. Utöver de examenskrav som uppräknas nedan förutsätts i examen kunnande i allmän elteknik.

För avlagd hissäkerhetsexamen krävs två tredjedelar av det maximala poängtalet.

Examensresultat

Tukes skickar till deltagare ett examensintyg om avlagd examen eller ett skriftligt beslut om avslag inom två veckor till adress som har uppgivits vid anmälning. Av deltagare tas ut avgift för deltagande i examen enligt Tukes gällande prislista (170 € från 1.1.2019).

Examenskrav

Författningar

Hissäkerhetslag (1134/2016)

Statsrådets förordning om hissars säkerhet (1433/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Tukes-anvisningar

Tukes-anvisningar 21/2020 Underhåll, ombyggnad och besiktningar av hissar 

Standarder

SFS-EN 81-20 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissit

SFS-EN 115-1 (2017) Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenteet ja asennus

SFS-INSTA 730 (2017) Hissien teräsköydet. Köysien hylkäämisperusteet

SFS 5880 (2017) Hissityöturvallisuus

SFS 6002 (2015) Säkerheten vid elarbeten

SFS 6000 (2017) Lågspänningselinstallationer, till följande delar: SFS 6000-1 ... SFS 6000-6, 7-704, 7-706, 7-729, 8-802, 8-812, 8-813

Övriga publikationer

Elinspektionscentralens publikation om befintliga hissar:

A8-89 Hissföreskrifter

 

Mer information:

Antti Savola, ledande expert

Telefon: 029 5052 684

E-mail: [email protected]

 

Se även