Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

Edistämme luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä lupa- ja valvontaviranomaisena esimerkiksi viestimällä hyvistä käytänteistä sekä osallistumalla säädösten, standardien ja ohjeiden laadintaan osana kansainvälistä, EU- ja kotimaista yhteistyötä.

 

Näin sitä mittaamme.

 

Ei vielä mittareita 

 

 

 

Vaikutamme luonnonvarojen kestävän käytön ja vihreän siirtymän kannalta keskeisillä toimialoilla. Osallistumme lupa- ja valvontaviranomaisena esimerkiksi mineraalien etsintä- ja kaivostoimintaan sekä kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutusten arviointiin. Lisäksi ennakoimme muun muassa uusiin energiaratkaisuihin, teknologioihin ja kiertotalouteen liittyviä turvallisuusriskejä. 

Tehtävät edellyttävät meiltä tutkimus- ja selvitystyötä. Tavoitteenamme on jalostaa ja viestiä Tukesille kertyvää tietoa myös laajemmin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön. Esimerkiksi olemme lupa- ja valvontatyömme ohella osallistuneet mm. kaivoslain uudistamiseen, EU:n konfliktimineraaliasetuksen toimeenpanoon, vihreän siirtymän (Green Deal) vaikutusten ja turvallisuusriskien ennakointiin sekä teollisten investointihankkeiden luvituksen sujuvoittamiseen. Voit lukea tarkemmin työstämme konfliktimineraalien ja investointihankkeiden luvitusten sujuvoittamisen parissa alla olevista case-esimerkeistä. 

Luonnonvarojen kestävän käytön ja vihreän siirtymän edistäminen edellyttävät meiltä lähivuosina osaamisen kehittämistä, turvallisuus- ja ympäristöriskien ennakointia sekä Tukesille kertyvän tiedon jakamista laajemmin toimialojen ja yhteiskunnan käyttöön.

Pohdimme tavoitteen luonnonvarojen kestävän ja tehokas käyttö mittareita, jotta ne kuvaisivat parhaiten tavoitteen monia eri aspekteja Tukesissa. 

Green Deal vaikuttaa laajasti Tukesin ja suomalaisten toimintaan

Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen asetti vuoden 2021 yhdeksi tulostavoitteeksi Green Deal -verkoston perustamisen. Verkoston tehtävänä oli selvittää EU:n kestävän kehityksen ohjelman, Green Dealin, vaikutukset Tukesin ja FINASin toimintaan. 

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Green Deal -verkosto kartoitti, miten Green Deal vaikuttaa Tukesissa. Kartoitustyön tuloksena julkaisimme Tukesin sisäiseen käyttöön ja strategiatyön taustamateriaaliksi raportin: Green Dealin vaikutus Tukesin ja FINASin toimintaan. Raportissa todetaan, että Green Deal -ohjelman vaikutukset näkyvät kaikilla Tukesin osa-alueilla ja vaikuttavat laajasti eri yksiköiden toimintaan jo nyt, sillä Tukes on monien Green Dealiin liityvien lainsäädäntöjen kansallinen toimivaltainen viranomainen. Tulevaisuudessa Green Dealiin liittyvä toimintaympäristön, lainsäädännön ja teknologioiden muuttuminen vaikuttaa Tukesin ja FINASin toimintakenttiin yhä monialaisemmin. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät hyvää tunnistamis- ja ennakointikykyä, ja verkoston näkemyksen mukaan Green Dealin myötä osaamisen ylläpidon merkitys ja uudenlaisen osaamisen tarve korostuu entisestään.

Green Deal -verkoston työ jatkuu vuonna 2022 verkkosivun sisällön tuottamisella. Kokoamme Tukesin verkkosivuille yleistä tietoa Green Deal -ohjelmasta sekä siitä, miten Green Deal näkyy Tukesin ja FINASin toiminnassa.

Mikä Green Deal?


Green Deal on EU:n kestävän kehityksen ohjelma. Se on laaja ja hyvin kunnianhimoinen kokonaisuus, jolla Euroopan komissio määrittelee sitoutumisensa ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen, ja esittää toimet, joilla EU saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteen: ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen 1,5 asteeseen. Tavoitteena on, että Eurooppa on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ja talouskasvu on erotettu resurssien käytöstä. Tarkoitus on muuttaa koko EU:n talous kestäväksi, huomioiden niin maatalous, energia, asuminen, kuluttaminen, liikenne, rahoitus, teollisuus kuin EU:n ulkosuhteet. 

Green Deal on samalla myös Euroopan uusi kasvustrategia, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, jonka talous on moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen, siis vihreä - digitaalinen - kiertotalous.

Lue lisää Euroopan Vihreän kehityksen ohjelmasta

Määrittelemme luonnonvarojen kestävän ja tehokkaan käytön mittareita seuraavaan raporttiin mennessä, jotta ne kuvaisivat parhaiten tavoitteen monia eri aspekteja Tukesissa. 

Case: Konfliktimineraalit luupin alla

Melkeinpä jokainen meistä kantaa mukanaan tai omistaa jossain muodossa konfliktimineraaleja. Näihin mineraaleihin kuuluvat tina, tantaali, volframi ja kulta. Niiden tyypillisinä käyttökohteina mainittakoon esimerkiksi teknologiateollisuuden tuotteet, kuten televisiot, kännykät ja tietokoneet. Harva meistä tulee miettineeksi, mistä jokapäiväisessä elämässä käyttämämme mineraalit voivat olla peräisin. Joillakin alueilla mineraalien tuotanto voi aiheuttaa väkivaltaa, vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Euroopan unioni on katsonut, että vaikka luonnon mineraalivaroihin liittyy suuria kehitysmahdollisuuksia, ne voivat olla myös vakava kiistan aihe konfliktialueilla, jos aseistetut ryhmät käyttävät konfliktimineraalien myynnistä saatua rahoitusta ruokkimaan väkivaltaisen konfliktin puhkeamista tai jatkumista ja vaikeuttavat näin kehitystä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota koskevia pyrkimyksiä. Näillä alueilla konfliktien ja mineraalien laittoman hyödyntämisen välisen yhteyden katkaiseminen on ratkaiseva tekijä rauhan, kehityksen ja vakauden takaamisessa. 

Jotta konfliktimineraaleihin liittyviin huoliin voitaisiin vastata, tinan, tantaalin, volframin ja kullan EU-maahantuonti on vaatinut yrityksiltä uudenlaisia toimia vuoden 2021 alusta lähtien.

Niin sanotun konfliktimineraaliasetuksen lähtökohtana on vastuullisten mineraalihankintojen edistäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että maahantuojien on tunnistettava, arvioitava ja hallinnoitava tuontiketjuihinsa liittyviä riskejä ja se velvoittaa kaikkia tietyt kynnysarvomäärät ylittäneitä konfliktimineraalien EU-maahantuojia. 

Me Tukesissa vastaamme Suomessa konfliktimineraaliasetuksen toimeenpanosta ja valvomme maahantuojien vastuullisuusjärjestelmiä EU:n konfliktimineraaliasetuksen mukaisesti. Valvontaan kuuluu mm. konfliktimineraaleja maahantuovien yritysten jälkitarkastukset, joista raportoimme muiden EU-maiden kanssa Euroopan Komissiolle. Komissio arvioi raporttien perusteella kolmen vuoden välein konfliktimineraaliasetuksen toimintaa ja vaikuttavuutta. 

Elektroniikka on konfliktimineraalien tyypillinen käyttökohde.

Case: Investointihankkeiden luvitus sujuvoituu parhaiten viranomaisten yhteistyönä

Ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet näkyvät Tukesin toimialalla esimerkiksi uusina energianmuotoina, uusina laitoskonsepteina, uusina teknologioina tai uusina toimijoina. Käytännössä esimerkiksi kiertotalouslaitoksiin, uusiin energiaratkaisuihin ja litiumakkuteknologiaan liittyvien lupahakemusten määrä on kasvussa. Tukesin luvan lisäksi hankkeeseen voi kohdistua muita lupavelvoitteita, kuten ympäristövaikutusten arviointi, ympäristölupa, rakennuslupa ja kaavamuutostarpeita.

Hiilineutraalisuuden vauhdittamiseksi ja suurten investointihankkeiden luvituksen nopeuttamiseksi yhdeksi keinoksi on nähty viranomaisyhteistyön tiivistäminen ja hankkeen tarvitsemien lupien yhteensovittaminen viranomaisten välisenä yhteistyönä.

Vuonna 2021 teimme Tukesissa alue- ja kuntaviranomaisten kanssa yhteistyötä investointihankkeiden luvituksen sujuvoittamiseksi useassa eri hankkeessa, kuten:

  • Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -hanke, jossa kehitetään viranomaisille yhteistä digitaalista asiointipalvelua
  • Ympäristöministeriö/Aluehallintovirasto: Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevan lain toimeenpanon seurantaa, missä hakijan aloitteesta AVI koordinoi ja hankkeen tarvitsemat keskeiset turvallisuus- ja ympäristöluvat käsitellään samanaikaisesti 
  • Työ- ja elinkeinoministeriö/Ely-keskus: RED II -uusiutuvien energiahankkeiden sujuva kokonaisluvitus, osallistuimme säädöksen toimeenpanoa koskevan ohjeistuksen laadintaan
  • Tukes, Aluehallintovirasto, ELY-keskus, Pelastuslaitos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöministeriö ja toimialajärjestöt: yhteistyöriihi, jossa vuonna 2021 keskityttiin hankkeiden kokonaisluvituksen sujuvoittamiseen viranomaisten välisenä yhteistyönä ja yhteisenä koulutuksena (Ks. aiheesta blogi)
  • Ympäristöministeriö/ Pirkanmaan ELY: hankkeessa laadittiin suositukset viranomaisyhteistyön kehittämiseksi, jotta kiertotalouslaitosten luvitusta nopeutettaisiin
  • lisäksi Tukes-AVI-ELY-kunnat pitivät yksittäisten yritysten kanssa yhteisiä ennakko- ja kaavaneuvotteluja aikaisempaa enemmän.

Hankkeissa ja yhteisissä tilaisuuksissa tunnistimme useita eri keinoja, miten investointihankkeiden luvitusta voidaan nopeuttaa ja näin edistää ilmastomuutoksen torjunnan kannalta keskeisten investointihankkeiden nopeaa toteuttamista. Yhtenä tärkeimmistä keinoista nähdään alkuvaiheen neuvottelut, jotta hakijalle ja eri viranomaisille muodostuisi kokonaiskuva hankkeesta ja siihen tarvittavista luvista. Tämä parantaisi myös hakijan edellytyksiä laatia laadukkaita hakemuksia sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia yhteensovittaa yhteistyössä eri säädöksistä tulevia lupavelvoitteita.


Kolme henkilöä neuvotteluhuoneessa, näyttöruutu taustalla.