Luotettava ja turvallinen infrastruktuuri sekä innovointi

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

Turvallisuuden ja luotettavuuden edistäminen on Tukesin perustehtävä, jota viemme eteenpäin monin eri tavoin. Innovoinnin edistäminen erityisesti omassa toiminnassamme parantaa toimintamme vaikuttavuutta.

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Kokonaismittaria tälle tavoitteelle ei ole vielä määritetty. Innovoinnin edistämistä mittaamme kansalaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien arviolla Tukesin innovaatiokyvystä.

 

 

Turvallisuuden ja luotettavuuden edistäminen yhteiskunnassa on Tukesin perustehtävä. Viranomaisena Tukes osaltaan rakentaa ja ylläpitää oikeusvaltion periaatteita yhdessä muiden julkisen hallinnon toimijoiden kanssa. Monipuolisella kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä sekä ihmislähtöisellä toiminnalla on tässä keskeinen rooli. 

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja -luotettavuuteen vaikuttavat hyvin monet asiat ja toimijat. Viranomaisena toimimme meille säädöksissä määritellyillä alueilla. Keskeisimmät roolimme tähän vastuullisuustavoitteeseen liittyen ovat: 

  • Tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden edistäminen mukaan lukien akkreditointi
  • Teollisen toiminnan riskienhallinnan edistäminen
  • Pk-yritysten turvallisuus- ja vastuullisuustyön tukeminen ja edistäminen
  • Tukesin oman toiminnan innovatiivisuuden tukeminen, jotta voimme tunnistaa ja kehittää sellaisia toimintatapoja, jotka mahdollisimman tehokkaasti tukevat päämääriemme saavuttamista
  • Aktiivinen viestintä ja tiedon jakaminen, neuvonta sekä opastaminen

Viranomaisena haemme Tukesissa jatkuvasti vaikuttavimpia mahdollisia toimintatapoja suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Vaikuttavuudella tarkoitamme turvallisuus- ja luotettavuustason kehittymistä parempaan suuntaan sekä muita yleisempiä julkisen hallinnon tavoitteiden vaikutuksia. Innovaatioiden edistäminen Tukesin sisällä tähtää siihen, että saavuttaisimme päämäärämme mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti sekä toimintaympäristömme muutoksia seuraten. 

Innovaatioiden edistämiseksi tarvitaan mm. sitä tukevaa kulttuuria, toimintatapoja sekä työvälineitä. Arvomme ”Yhdessä asiantuntevasti – Rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen” on viime vuosina luonut hyvän pohjan innovatiivisen toimintakulttuurin kehittämiselle. Innovaatioiden edistäminen edellyttää myös hyvää toimintaympäristön tuntemusta sekä kykyä havaita ja ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia. 

Olemme edistäneet Tukesin ennakointikykyä viime vuosina mm. lisäämällä ennakointiosaamista, hyödyntämällä ennakoinnin tukena kaupallista sovellusta ja kehittämällä ennakoinnin malliprosessi, tekemällä toimialuekohtaisia ennakointeja sekä verkostoitumalla muiden ennakointia tekevien virastojen kanssa. Lisäksi Tukes perusti viranomaisten ennakointiverkoston. Verkosto yhdistettiin myöhemmin Valtiokonttorin ennakointiverkoston kanssa, jolloin saatiin yksi laajempi verkosto.

Jatkossa ennakoinnin ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tunnistamisen merkitys organisaatiossamme kasvaa, sillä olemme siirtymässä aktiivisesti uudistuvaan strategiamalliin.

Innovaatioiden taustalle tarvitaan laaja-alaista tietoa. Tukesin tietovarantoja on aktiivisesti kehitetty niin, että tiedon hyödyntäminen olisi entistä paremmin mahdollista. Tiedon analyysillä ja erilaisilla synteeseillä voimme ruokkia innovaatioita sekä toimintamme vaikuttavuuden kehittämiseksi ja sujuvoittamiseksi, mutta vielä laaja-alaisemmin tarjoamalla tietoa myös muiden hyödynnettäväksi. 

Yksi innovaatioiden perusedellytys on keskustelu ja vuorovaikutus. Vuorovaikutuksella rakennetaan luottamusta, joka on kaikkien innovaatioiden taustalla tarvittava perusvoima. Asiakkaiden suuntaan teemme valmentavaa valvontaa, jossa neuvonta ja opastus ovat keskeisessä roolissa turvallisuuden edistämisessä. Tarvittaessa puutumme luonnollisesti epäkohtiin säädösten edellyttämällä tavalla. Tämä luottamuspohjan rakentaminen edistää myös turvallisuusinnovaatioita. 

Niin valmentavassa valvonnassa kuin Tukesin sisäisessä valmentavassa johtamisessa keskeisiä elementtejä ovat dialogisuus ja vuorovaikutus. Olemme aktiivisesti kehittäneet niin valmentavaa kulttuuria kuin vuorovaikutustaitojammekin. Lisäksi Tukesilla on myös yhteiskunnallinen rooli toimijoiden turvallisuusinnovaatioiden viestijänä ja välittäjänä. 

Edistämme turvallista ja luotettavaa yhteiskuntaa työssämme päivittäin. Vuonna 2021 olemme edistäneet tämän tavoitteen toteutumista esimerkiksi seuraavilla tavoilla

Arvioimme toimintamme vaikuttavuutta tulossopimuksessamme mm. indikaattorilla ”Vastuullisuuden ja turvallisuuden merkitys yritysten toiminnassa kasvaa”. Koska indikaattori koostuu useista eri mittareista, jotka eivät kaikki sovellu tämän vastuullisuustavoitteemme alle, määrittelemme seuraavaksi juuri tätä tavoitetta parhaiten kuvaavan mittarin. 

Joka toinen vuosi toteutettavan asiakastutkimuksen mukaan noin 70 % Tukesin kanssa asioineista kertoo tehneensä turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Innovoinnin edistämisen mittarina käytämme suurelle yleisölle suunnatun Luottamus&Maine-tutkimuksen innovatiivisuus-dimension arvosanaa, joka kertoo siitä, onko organisaatio vastaajien mielestä kehittyvä ja uusiutuva ja toteuttaako se toimintaansa kekseliäällä tavalla. Teemme myös säännöllisesti asiakas- ja sidosryhmäkyselyitä, mutta pohdimme vielä, mitkä osiot niistä ovat olennaisimpia tämän tavoitteen mittariksi.

Innovoinnin edistäminen -mittarin luvut asteikolla 1-5 vuosilta 2018 (3,49), 2019 (3,50), 2020 (3,42) ja 2021 (3,55). Lähde Luottamus&Maine-tutkimus.

 

Case: Dronet tehostavat maastovalvontaa

Tukesin kaivosryhmän tehtäviin kuuluu lupaviranomaisena lupapäätösten lisäksi myös valvonta. 

Olemmekin tehneet maastovalvontaa viimeisen 10 vuoden aikana useilla sadoilla kohteilla. Valvonnan tarkoituksena on ensisijaisesti löytää merkkejä tehokkaasta malminetsintätyöstä, mutta myös siitä, että kohteet ovat siistejä, turvallisia ja kaivoslain edellyttämässä kunnossa.

Jos verrataan malminetsintäkohteita esimerkiksi kullanhuuhdonta- ja kaivoslupa-alueisiin, ratkaiseva seikka on ero alueiden koossa. Malminetsintäalueet voivat olla käytännössä satoja hehtaareja, eikä niiden kokonaisvaltainen maastotarkastus ole käytännössä mahdollista kävellen tai edes moottoriajoneuvoilla.

Hankimme Tukesiin ensimmäisen dronen vuonna 2016, ensimmäisten virastojen joukossa. Kokemukset niiden käytöstä valvonnassa olivat hyviä, ja vahvistivat käsitystämme malminetsinnän todellisista vaikutuksista luontoon ja ympäristöön.

Pystyimme ilmakuvista toteamaan esimerkiksi, että talviset kairaukset jäätyneillä ja lumisilla soilla, tai edes tiheissä metsiköissä eivät aiheuttaneet merkittäviä vaikutuksia luontoon. Olemme pystyneet myös vertaamaan vaikutuksia malminetsinnän etenemisestä, sillä useilla tehokkaamman malminetsinnän kohteena olevilla alueilla on käyty useana vuonna peräkkäin.

Dronella kuvatut videot ja kuvat ovat tuoneet lupaharkintaan uusia työkaluja lausuntojen ja muistutusten lisäksi. Lupaharkinta ei tapahdu enää pelkästään karttojen ja lausuntojen pohjalta, vaan voimme palata kohteelle esimerkiksi ilmakuvavideon avulla, kun hakemus otetaan työn alle. 

Kokemuksemme dronen käytöstä valvonnassa olivat niin hyviä, että olemme hankkineet Tukesiin kaksi pienempää dronea lähivuosina. Nämä pienemmät laitteet palvelevat ennen kaikkea kullanhuuhdonnan valvontaa. Kullanhuuhdontakohteet voivat olla hyvinkin kaukana teistä ja asutuksesta, jolloin laitteen paino on tärkeä ominaisuus, koska kaikki on kannettava repussa kohteelle. Drone toimii akuilla ja se on käytännössä äänetön, joten sen käyttämisestä ei aiheudu häiriötä ja se on hyvin ekologinen ratkaisu. Droneilla on lennetty niin pienillä kullanhuuhdontakohteilla kuin isoilla alueilla malminetsinnässä. Kaikkien yli 250 g painavia tai kamerallisia droneja käyttävien pitää rekisteröityä, perehtyä dronen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Myös Tukesin droneja käyttävät henkilöt suorittavat aina vaaditun kokeen.

Dronen videot ja kuvat eivät ole ainoa toiminnasta saatava hyöty. Erilaiset ohjelmistot, joilla kuvattua aineistoa voidaan analysoida eri tavoin, tuovat merkittävää lisäarvoa työhömme jo nyt. Esimerkiksi erilaiset alueiden pinta- ja tilavuusmittauksia tarjoavat ohjelmat helpottavat valvontatyötä, sillä lupamääräykset voivat rajoittaa työtä tiettyihin maankäsittelymääriin tai louhoksien sijaintiin ja kokoon. Tulevaisuudessa valvontaa voidaan tehdä useilla apuvälineillä, ja se tuo varmasti myös turvallisuutta työn tekemiseen ja lisätietoja hankkeiden lupaharkintaan. Uudet lisälaitteet kuten VR-lasit ovat seuraava kehitysaskel. 

Video dronesta kuvaamassa maastoa

Case: Tunnen tuotteeni auttaa yrityksiä tuoteturvallisuuden kehittämisessä

Tunnen tuotteeni -logo

Kehitimme ja julkaisimme vuoden 2021 aikana Tunnen tuotteeni -kokonaisuuden, jonka avulla kulutustavaroiden, kuten lelujen valmistajat, maahantuojat ja jakelijat voivat kasvattaa osaamistaan, testata sitä ja viestiä tuoteturvallisuudesta. Järjestelmästä on hyötyä myös kuluttajille, jotka voivat sen avulla paremmin hahmottaa millaisia velvollisuuksia yrityksillä on ja löytää Tunnen tuotteeni -merkin saaneet yritykset ostopäätöksien tueksi.

Tunnen tuotteeni kannustaa varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä tuntemaan paremmin tuotteisiinsa liittyvät turvallisuusasiat ja lisää näin vastuullisuutta yrityskentässä. Vastuullisuus voi olla erottautumistekijä kilpailijoista ja kehittää näin liiketoimintaa positiivisesti. Järjestelmän käyttö on vapaaehtoista ja ilmaista kaikille, ja kehitämme sitä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tunnen tuotteeni -järjestelmä on kolmiosainen: oppimisympäristö, tentit ja merkki.

Opintomateriaali sisältää yrityksen toimintaa koskevaa yleistä materiaalia liittyen laadunhallintaan ja talouden toimijan roolin tunnistamiseen. Tuoteryhmäkohtaiset kokonaisuudet löytyvät henkilönsuojaimista, koneista, leluista, kaasulaitteista, sähkölaitteista ja yleisistä kulutustavaroista. Tuoteryhmissä sisältö kattaa esimerkiksi kohdat vaatimustenmukaisuudesta, turvallisuudesta, merkinnöistä, asiakirjoista, yrityksen velvollisuuksista - ja paljon muuta tuoteryhmäkohtaista sisältöä.

Yritys voi testata osaamisensa tuoteryhmäkohtaisilla tenteillä ja tunnistaa mahdolliset kehityskohteet. Kun yritys on suorittanut riittävällä tasolla tentit, se saa käyttää Tunnen tuotteeni -merkkiä esimerkiksi verkkosivustollansa osoittaakseen olevansa vastuullinen yritys. Merkin saaneet yritykset löytyvät myös tunnentuotteeni.fi-sivulta listattuna. Yritys saa lisäksi käyttöönsä markkinointipaketin, jonka avulla merkistä voi viestiä asiakkaille. Kuluttajalle Tunnen tuotteeni -materiaali ja -merkki ovat yksi tapa lisätä omaa ymmärrystä ostopäätösten tueksi. Kun asiakkaat osaavat vaatia tuotteilta turvallisuutta, se myös kannustaa yrityksiä ottamaan vastuullisuuden osaksi toimintaansa.

Vuoden 2022 aikana viestimme Tunnen tuotteeni -kokonaisuudesta eri tavoin ja kehitämme sitä eteenpäin käyttäjien palautteiden perusteella. Kehitämme samaan aikaan kyvykkyyttämme mitata digitaalisten palveluiden käyttöä ja vaikuttavuutta yrityskentässä. Tavoitteemme on saada avoin oppimisympäristö eri toimijoiden käyttöön laajasti, jotta voimme arvioida sen vaikuttavuutta ja määritellä jatkokehityksen oikeat painopisteet.

Video: Tunnen tuotteeni – kokemuksia oppimisympäristöstä