Me olemme Tukes

Tukes on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Valvontamme ulottuu kylpyvaahdosta suuronnettomuusvaarallisiin teollisuuslaitoksiin. Valvomme toimialojemme tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä sekä toimeenpanemme niihin liittyvää lainsäädäntöä.

Toimintamme tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä.  Visiomme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi – Tukes on yhteistyön rakentaja ja suunnannäyttäjä. Voit lukea toiminnastamme tarkemmin Tukesin verkkosivuilta

FINAS-akkreditointipalvelu on Tukesissa toimiva yksikkö, joka tarjoaa akkreditointia eli pätevyyden toteamispalvelua Suomessa. FINAS on nimetty Suomessa eurooppalaisen lainsäädännön mukaiseksi kansalliseksi akkreditointielimeksi ja se on Tukesissa itsenäinen ja riippumaton toimija. FINASista löydät lisää tietoa FINASin verkkosivuilta.

Tukesissa aloitti vuonna 2021 uusi Fipoint-yhteyspiste, joka koordinoi markkinavalvontaan liittyvää viranomaisyhteistyötä Suomessa (markinavalvonnan yhteyspiste) sekä toimii Suomen tuoteyhteyspisteenä ja rakennustuoteyhteyspisteenä sekä EU:n markkinavalvontaviranomaisten käytössä olevien tieto- ja viestintäjärjestelmien (ICSMS ja Safety Gateway, Rapex) yhteyspisteenä. 

Me tukeslaiset. Tukeslaisia 252, toimipaikkoja 3, keski-ikä 48,2 vuotta, miehiä 37 % ja naisia 63 %

Tukesin tulossopimuksessa yhtenä asetettuna tulostavoitteena on kannustaa toimijoita vastuullisuuteen. Vastuullinen toiminta edistää ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuutta ja vahvistaa siten yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Vahvistamme toiminnallamme turvallisuuden ja luotettavuuden roolia vastuullisuuden osatekijöinä.

Vastuullisuuden edistämisen keinoina käytämme valmentavaa valvontaotetta, yrityksiin ja kuluttajien arvoihin vaikuttavaa viestintää sekä kehitämme uusia toimintamalleja ja työkaluja tukemaan toiminnanharjoittajien vastuullista toimintaa. Olemme aktiivisia toimijoita viranomaisten välisessä yhteistyössä Suomessa ja kansainvälisesti sekä vaihdamme tietoa ja kehitysideoita verkostoissamme. Suuntaamme lupa-, arviointi- ja valvontatoimintaamme riskiperusteisesti sekä arvioimme ja kehitämme valvontamenettelyjämme. 

Vastuullisuuden johtaminen ja hallinto

Vastuullisuus on ollut osa Tukesin strategiaa jo pitkään, ja olemme kannustaneet mm. toimijoita vastuullisuuteen osana valvontaamme ja viestintäämme. Kestävän kehityksen edistämisellä on johdon vahva tuki Tukesissa. Kaikilla tukeslaisilla on mahdollisuus osallistua Tukesin vastuullisuustyöhön. Osallistua voi vaikkapa kertomalla näkemyksiään vastuullisuuskyselyissä, henkilöstötilaisuuksissa, sisäisissä viestintäkanavissa tai ottamalla osaa kestävän kehityksen tiimin toimintaan. 

Vuodesta 2021 lähtien olemme organisoineet vastuullisuustyömme seuraavalla tavalla: 
 

Kuvio, jossa ylimpänä johtoryhmä, sen alla ohjausryhmä, jonka sisällä viestintäjohtaja, tutkimus- ja kehitysjohtaja sekä laatupäällikkö. Alimpana kestävän kehityksen tiimi, jonka vetäjänä on viestintäryhmän jäsen.

 

Kestävän kehityksen tiimi koostuu tukeslaisista, jotka työskentelevät eri puolella organisaatiota. Tiimiä vetää viestintäryhmän jäsen. Tiimin tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat.

  • Kehittää Tukesin vastuullisuustyötä ja -toimenpiteitä
  • Vastaa vastuullisuusraportoinnin koordinoinnista
  • Viestii tukeslaisten kanssa vastuullisuusasioista
  • Raportoi vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja vie ehdotuksia ohjausryhmän kautta johtoryhmään

Ohjausryhmässä on viestintäjohtaja, tutkimus- ja kehitysjohtaja sekä laatupäällikkö.

  • Seuraa ja ohjaa kestävän kehityksen tiimin työtä säännöllisesti

Johtoryhmä 

  • Seuraa ja johtaa vastuullisuustyötä strategisesti mittareiden pohjalta
  • Päättää uusista vastuullisuuden painopisteistä

Kestävän kehityksen tiimi toimii nyt ensimmäistä vuottaan, joten sen työtä ja toimintatapoja kehitetään Tukesin vastuullisuustyön edetessä. Myös Tukesin vastuullisuustyön organisointia tarkastellaan työn edetessä.    

Raportin laadintatapa 

Asetimme vuoden 2021 alussa Tukesin sisäisen nelihenkisen projektiryhmän valmistautumaan Tukesin ensimmäiseen raportointiin. Projektiryhmän tukena oli vastuullisuuden konsultointiin erikoistunut Third Rock Finland Oy, jonka avulla raporttiin valmistautumista tehtiin. Tärkeä osa projektiryhmän työtä oli koko henkilöstön osallistaminen ja hyvä tiedonkulku. 

Valtiokonttori määritteli valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin viitekehykseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joten lähdimme keväällä johtoryhmän ja projektiryhmän työpajassa pohtimaan niistä meille olennaisimpia tavoitteita ja alatavoitteita.

Syksyllä haastattelimme sidosryhmiämme siitä, minkälaisia odotuksia heillä on Tukesin vastuullisuustyölle. Saimme sidosryhmiltä paljon hyviä ehdotuksia ja kommentteja, jotka otettiin huomioon tavoitteiden valinnassa. Syksyllä pidettiin lisäksi koko Tukesin henkilöstölle vastuullisuuden aamupäivä: työpaja, jossa tukeslaiset pohtivat pienryhmissä valittuja tavoitteita ja niiden mittareita. Työpajan tulosten perusteella valittuja tavoitteita ja alatavoitteita lisättiin. 

Projektiryhmä sai raportointiin valmistautumisen päätökseen vuoden lopussa, jolloin raportoinnin koordinointi siirtyi vasta perustetulle kestävän kehityksen tiimille. Tiimiin saivat ilmoittautua kaikki halukkaat tukeslaiset ympäri organisaation. Tiimissä onkin jäseniä Tukesin jokaisesta viidestä yksiköstä ja jokaisesta kolmesta toimipisteestä. Tiimi kehittää Tukesin vastuullisuustyötä ja -toimenpiteitä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa, mutta vastaa myös raportoinnin koordinoinnista seuraavien vuosien ajan.

Tässä vastuullisuusraportissa pääpaino on valittujen alatavoitteiden kuvaamisessa Tukesin roolin kannalta. Tehtävä on haasteellinen, koska valtaosa Tukesin vastuulla olevista säädöksistä liittyy vastuullisuuden (mm. turvallisuuden, energiatehokkuuden, ympäristöturvallisuuden ja kemikaaliturvallisuuden) kehittämiseen. Kerromme monin case-esimerkein Tukesin kädenjäljestä ympäröivän yhteiskunnan vastuullisuuden kehittymiseen.

Emme ole vielä valinneet mittareita kaikille alatavoitteille, sillä haluamme tarkkaan määritellä sellaiset mittarit, jotka kuvaavat ja mittaavat tavoitteita mahdollisimman hyvin. Myös Tukesin oman toiminnan vaikutuksia tarkastellaan raportissa, vaikka mittareita emme vielä ole tässä raportissa määritelleet esimerkiksi hiilijalanjäljellemme.

Tämä on Tukesin ensimmäinen vastuullisuusraportti, joten se on monilta osin lähtötilanne, josta lähdemme vastuullisuustyötämme kehittämään. 

Tukesin toimintaympäristön muutokset 

Yhteiskunta ja erilaiset ilmiöt muuttuvat ja kehittyvät yhä nopeammin. Samalla ilmiöt muuttuvat monimuotoisemmiksi ja ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Maailmanlaajuiset muutokset heijastuvat yhä nopeammin ja voimakkaammin myös Suomeen. Jotta voimme varautua muutoksiin tai toisaalta hyödyntää niiden tuomia uusia mahdollisuuksia, on niitä pyrittävä tunnistamaan mahdollisimman hyvissä ajoin. Ennakoinnin ja toimintaympäristön aktiivisen seurannan merkitys kasvaa koko ajan. 

Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät ilmiöt ovat hyvin laajoja ja muuttavat lähes kaikkia toimialoja. Ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutukset heijastuvat kaikille Tukesin toimialueille.

Teknologian kehittyminen ja kaupankäynnin muutokset muuttavat liiketoimintamalleja ja niihin liittyviä riskejä. Turvallisuuden ja luotettavuuden edistämisen kannalta on tärkeää, että myös säädökset kehittyvät näiden nopeiden muutosten rinnalla. 

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastelevat muutoksia vastuullisuuteen eri tulokulmista; viranomaiset haluavat edistää vastuullisuutta, mutta vastuullisuus edellyttää myös muutoksia viranomaisten omassa toiminnassa, kuten toiminnan läpinäkyvyydessä ja tietoaineistojen hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisessä. Vaikuttavuutta ja vaikuttamisen keinoja on tarkasteltava jatkuvasti.

Vastuullisuuden merkityksen korostuminen tarkoittaa Tukesin toiminnassa mm. ennakoivaa viestintää riskeistä ja turvallisuusvelvoitteista sekä neuvontaa ja opastusta valmentavalla otteella, jotta yritykset osaavat ennakoida riskit ja huomioida säädösvelvoitteet osana yritysten vastuullisuutta ja kestävää kehitystä.  

Alla on Tukesin oman toiminnan ja suunnittelun tueksi tehtyä ennakointia toimintaympäristön muutoksista.

Maailman- ja euroopanlaajuiset ilmiöt. Ilmastonmuutokseen liittyvien toimenpiteiden konkretisoituminen: kierto- ja jakamistalous, hiilineutraalius, uudet energiat. Talouden muutokset ja epävarmuus: muutokset talousmahdeissa, eristäytymistalous, slowbalisaatio. Eksponentiaalisuuden aikakausi: nopeat ja jyrkät muutokset.

Viranomaistyöhön liittyvät ilmiöt. Viranomaistyön murros: vaikuttavuuden maksimointi, yhteistyö ja yhdessä tekemisen merkitys, hyökkäykset viranomaisia vastaan, tiedon tarkoitushakuinen käyttö, vääristelty tieto, kyberturvallisuus, sosiaalisten kuplien kärjistyminen, yleistietämyksen romahtaminen, asiantuntijuuden ja johtajuuden muutokset, etäläsnäolo- ja valvonta, tekoälyn ja laajennetun todellisuuden hyödyntäminen, dialoginen tieto.

Viranomaistyöhön liittyvät ilmiöt: vaikuttavuuden maksimointi, yhteistyö ja yhdessä tekemisen merkitys, hyökkäykset viranomaisia vastaan, tiedon tarkoitushakuinen käyttö, vääristelty tieto, kyberturvallisuus, sosiaalisten kuplien kärjistyminen, yleistietämyksen romahtaminen, asiantuntijuuden ja johtajuuden muutokset, etäläsnäolo- ja valvonta, tekoälyn ja laajennetun todellisuuden hyödyntäminen sekä dialoginen tieto.