Työympäristön turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

 

Yhdessä asiantuntevasti: Arvojemme mukaan hyvinvoivat ja ammattitaitoiset tukeslaiset ovat toimintamme perusta.

 

 

Näin sitä mittaamme.

Osaamisen kehittäminen: koulutuspäiviä vuodessa/henkilötyövuosi

Työhyvinvoinnin turvaaminen: ei vielä valittua mittaria

Syrjimättömyyden varmistaminen: ei vielä valittua mittaria

 

Meille turvallisuusviranomaisena on tärkeää, että asiakkaidemme lisäksi tukeslaisten henkinen ja fyysinen turvallisuus ovat kunnossa. Työhyvinvointi ja uuden oppiminen ovat meille tärkeitä arvoja. Tunnistimme Tukesille kolme tärkeintä roolia tähän tavoitteeseen liittyen:

 • Osaamisen kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin turvaaminen
 • Syrjimättömyyden varmistaminen

Osaamisen kehittäminen 

Tukeslaisten osaamisen merkitys toimintamme laadulle on ratkaiseva. Tukesin toimintaa ohjaava arvo on ”yhdessä asiantuntevasti – rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen”, jonka toteuttamiseksi olemme tehneet strategisen valinnan rakentaa modernia asiantuntijayhteisöä. Tukesin rooli asiantuntijavirastona ja strateginen valintamme näkyvät mm. siten, että panostamme henkilöstömme kehittämiseen monin eri tavoin. 

 • Järjestämme itse paljon koulutuksia ja mahdollistamme tukeslaisten osallistumisen muiden järjestämiin koulutuksiin
 • Tuemme omaehtoista opiskelua ja myönnämme opintovapaita 
 • Tukeslaisten käytössä on myös valtion yhteinen verkko-oppimisympäristö eOppiva, joka sisältää runsaasti koulutuksia monipuolisista aiheista

Osaamisen kehittämisen tueksi laadimme vuonna 2021 kokonaiskuvan siitä, mistä osa-alueista tukeslaisten ammattitaito koostuu. Ammattitaidon osa-alueiksi määriteltiin oman tehtävän ammattiosaaminen, johtamistyö, tieto, työtaidot sekä vuorovaikutus ja viestintä. Tukesissa järjestetään koulutuksia kaikilta näiltä osa-alueilta. Olennaista kokonaiskuvassa on, että muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme oman erityisosaamisen lisäksi myös laaja-alaisempaa osaamista. 

Osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin varmistamiseen meillä Tukesissa kuuluu myös kattavan perehdytyksen tarjoaminen, jotta uudet tukeslaiset pääsevät heti hyvillä mielin vauhtiin Tukes-polullaan. Perehdytyksen kehittämisestä viime vuonna voit lukea tarkemmin alla olevasta case-esimerkistä.

Koulutuspäivien määrä vuosina 2018-2021. Viime vuoden luvut selitetty alla.

Työssä tapahtuvan kouluttautumisen mittarina seuraamme koulutuspäivien lukumäärää, joka oli viime vuonna 5,2 pv/henkilötyövuosi. Tukesin tavoitteeseen (8 pv/htv) emme päässeet, mutta koulutuspäivien määrä kuitenkin ylitti selkeästi valtionhallinnon keskiarvon, joka oli 1,5 pv/htv. Lisäksi seuraamme kehittämämme ammattitaito Tukesissa -mallin mukaisesti, minkä tyyppisiin koulutuksiin tukeslaiset osallistuvat. Koska malli kehitettiin vasta vuonna 2021, meillä ei ole siitä vielä lukuja tämän vuoden raportissa.

Työhyvinvoinnin turvaaminen

Työhyvinvointi on olennainen osa työtä, ja vaikuttaa vahvasti työn mielekkyyden kokemukseen. Siitä vastaavat työnantaja ja työntekijät yhdessä. Edistämme Tukesissa työhyvinvointia muun muassa kiinnittämällä huomiota seuraaviin osa-alueisiin

 • esihenkilötaidot
 • työyhteisötaidot
 • työilmapiiri
 • työkuormitus
 • fyysinen ja psyykkinen työkyky
 • osaamistarpeiden tunnistaminen
 • tiedonkulku 
 • työturvallisuus 

Edistämme työhyvinvointia myös liikunta- ja kulttuuriedulla sekä tukeslaisista vapaaehtoisista koostuvan työhyvinvointiryhmämme Hyvisten monipuolisella toiminnalla, josta voit lukea lisää alla olevasta case-esimerkistä. Järjestimme viime vuonna lisäksi koko henkilöstölle työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin tietoiskuja, joista saimme vinkkejä henkiseen hyvinvointiin ja ergonomiaan. 

Tukesissa on työhyvinvointiohjelma, joka laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja päivitämme sitä vuosittain. Siinä otetaan huomioon työsuojelutoimikunnassa esille tulleet työturvallisuuden parannusehdotukset, työntekijöille suunnatun vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulokset sekä muut työhyvinvoinnin edistämistä koskevat aloitteet.

Koronapandemia toi mukanaan huolen tukeslaisten hyvinvoinnista. Aloitimme heti pandemian alussa säännölliset fiiliskyselyt, jotta pysymme kartalla siitä, miten tukeslaisilla menee. Kyselyt jatkuvat edelleen. Aiheina ovat olleet mm. yleinen fiilis, työyhteisön vuorovaikutus, työkuorma ja ajatukset etä- ja hybridityöstä. Kyselyjen perusteella tukeslaiset ovat suhteellisen hyvillä fiiliksillä töissä, mutta osa kaipaa työkavereiden tapaamista useammin kasvotusten.

Mittaamme Tukesissa henkilöstön työtyytyväisyyttä valtionhallinnossa yleisesti käytetyllä VMBaro-työhyvinvointikyselyllä. Tähän vastuullisuusraporttiin emme vielä määritelleet työhyvinvoinnin mittaria tarkemmin, sillä VMBaro on uudistumassa, ja haluamme pohtia tarkkaan, millä mittarilla työhyvinvointia mittaamme tulevina vuosina.

Syrjimättömyyden varmistaminen

Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme. Yhteistyössä eri henkilöstöryhmien kanssa laadittu lakisääteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme tukee meitä tässä työssä. Arvomme ”yhdessä asiantuntevasti” edellyttää hyviä käytöstapoja, tasapuolista kohtelua ja toisen työn arvostusta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kahden vuoden välein. 

Tukesissa on nollatoleranssi häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja työpaikkakiusaamisen suhteen. Vuosittaisen työhyvinvointikyselymme tuloksissa on kuitenkin tullut esille epäasiallista käytöstä. Tietoomme tulleisiin tapauksiin on puututtu järjestelmällisesti ja lisäksi asiaa on käsitelty laajemmin esimerkiksi henkilöstötilaisuuksissa. Suhtaudumme tuloksiin vakavasti, ja kehitämme epäasialliseen käytökseen puuttumista jatkossa edelleen esimerkiksi helpottamalla epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittamista ja kouluttamalla työsuojeluvaltuutetut kohtaamaan työntekijöitä, jotka ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua.

Case: Kattava perehdytys helpottaa työn aloittamista ja työpaikkaan kiinnittymistä

Panostimme Tukesissa vuonna 2021 perehdytyksen kehittämiseen luomalla siihen uusiksi välineiksi mobiilisovelluksen ja verkkokurssin. Koimme, että hyvällä ja yhtenäisellä perehdytyksellä on erittäin suuri merkitys uudelle työntekijälle. Erityisen tärkeää tämä on silloin kun suurin osa töistä tehdään etänä ilman fyysisiä kontakteja työkavereihin. Onnistunut perehdytys lisää henkilöstön osaamista, parantaa työhyvinvointia, lisää työn ja työpaikan turvallisuutta sekä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Perehdytys on siis olennainen osa työpaikan vastuullisuutta. 

Tukesissa aloittava työntekijä voi ladata älypuhelimeensa Tervetuloa Tukesiin -mobiilisovelluksen jo ennen työn alkamista. Haluamme tarjota heille sovelluksen avulla tietoa Tukesista, jotta heille tulisi tervetullut olo ja he saisivat vastauksia kysymyksiinsä. 

Kädessä älypuhelin, jossa Tukesin mobiilisovellus auki.

Kun ensimmäiset työpäivät koittavat ja uusi työntekijä saa Tukesin tietokoneen käyttöönsä, hän alkaa käydä uutta Töihin Tukesiin -verkkokurssia. Kurssi on melko laaja ja sisältää osiot mm. Tukesin organisaatiosta ja toimintakulttuurista, virkamiehenä toimimisesta, henkilöstö- ja talousasioista, turvallisuudesta, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista, ICT:stä ja tietoturvasta ja -suojasta, tiedon- ja asianhallinnasta, viestinnästä ja osaamisen kehittämisestä. 

Perehdytystä kehitetään edelleen tarpeen mukaan. Esimerkiksi vuonna 2022 lisäämme verkkokurssille materiaalia vastuullisuudesta. Siinä käsitellään Tukesin vastuullisuustyötä ja esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joihin Tukes on sitoutunut. 

Tukesin perehdytysohjelmaan kuuluvat mobiilisovelluksen ja verkkokurssin lisäksi intrasivut, perehdytyksen suunnittelu- ja seurantalomake sekä perehdytysohje. Varsinaisiin työtehtäviinsä uudet tukeslaiset perehtyvät paljolti esihenkilönsä, mahdollisen muun perehdyttäjän ja työkavereidensa avulla – monipuolisetkaan materiaalit eivät korvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Itse asiassa me kaikki olemme perehdyttäjiä: voimme auttaa uusia tukeslaisia perehtymään ja tulemaan osaksi työyhteisöä vaikkapa antamalla heille vinkkejä ja tietoa ja kutsumalla lounaalle ja kahville.

Case: Hyvis-toiminta tukee työhyvinvointia

Tukesin hyvinvointiryhmä, tuttavallisemmin Hyvikset, järjestää tukeslaisille mahdollisuuksia harrastaa ja viettää aikaa yhdessä vapaa-ajalla. Ryhmä auttaa luomaan Tukesiin hyvän ja innostavan työilmapiirin sekä edistää tukeslaisten työssä viihtymistä, työmotivaatiota ja yhteisöllisyyttä. Hyvis-toiminta on tukeslaisten vapaaehtoista ja itse organisoimaa työhyvinvointitoimintaa, johon Tukes osoittaa vuosittain määrärahan. Hyvikset käyttää toiminnan suunnittelun pohjana mm. fiiliskyselyitä, joihin tukeslaiset vastaavat säännöllisesti.

Olemme vuosien varrella järjestäneet säännöllisesti kaikenlaista hieronnasta teatteriin ja lentopallosta pakohuoneeseen. Etätöihin siirtyminen toi Hyviksille haasteita livetapahtumien järjestämiseen ja toisaalta tukeslaisille suuren tarpeen tavata työkavereita ja vahvistaa työhyvinvointia. Toimivan Hyvis-mallin ansiosta pääsimme heti vauhtiin järjestämään monenlaisia hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja saattamaan työkavereita yhteisen tekemisen äärelle etänä.

Viime vuoden fiiliskyselyistä paljastui, että etätyö on lisännyt tukeslaisten liikkumattomuutta, ja tukea tarvittaisiin työn tauotukseen. Päätimme siis testata taukoliikuntasovellusta, mikä sai hyvän vastaanoton ja suuri osa tukeslaisista käyttää sitä edelleen lähes päivittäin.

Hyvikset osallistuivat vuonna 2021 muun muassa virtuaalisesti Dubain-matkalle, museokierrokselle, akrobatiatunnille ja metsäjoogaan. Lisäksi keräsimme yhdessä kävely- ja pyöräilykilometrejä, bongasimme lintuja ja luimme varmaankin tuhansia kirjoja. Tukeslaiset osallistuivat ahkerasti Hyvisten järjestämiin tapahtumiin, ja antoivat niistä hyvää palautetta. Etätöiden mukanaan tuomat virtuaalitapahtumat toimivat hyvin ja tulivat jäädäkseen monipaikkaisen hybridityön tueksi livetapahtumien rinnalle.


Kaksi pyörää parkkeerattuna rannalle.