Hyppää sisältöön

Desmedifaami- ja dimetoaattivalmisteiden myynti, varastointi ja käyttö päättyy

14.10.2019 12.13
Uutinen

EU:n komissio on toukokuussa 2019 kieltänyt kasvinsuojeluaineiden tehoaineista desmedifaamin ja dimetoaatin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut näitä tehoaineita sisältävien valmisteiden luvat ja asettanut valmisteiden myynnille, varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajat.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on kolme desmedifaamia sisältävää valmistetta. Betanal Expert EC- ja Betasana Duo SC on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksillä ja Betanal Progress SE -valmiste sokeri- ja punajuurikasviljelyksillä. Dimetoaattia sisältäviä valmisteita on kaksi: Danadim Progress ja Perfektion Top. Ne on hyväksytty käytettäväksi kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

Siirtymäajat valmisteittain

Valmiste Tehoaineet Rekisterinumero Myynti ja jakelu päättyy Varastointi, varastojen hävittäminen ja käyttö päättyy
Betanal Expert EC desmedifaami + etofumesaatti + fenmedifaami 3129 30.4.2020 1.7.2020
Betasana Duo SC desmedifaami + etofumesaatti + fenmedifaami 3074 30.4.2020 1.7.2020
Betanal Progress SE desmedifaami + etofumesaatti + fenmedifaami 1708 30.4.2020 1.7.2020
Danadim Progress dimetoaatti 1714 31.12.2019 30.6.2020
Perfektion Top dimetoaatti 3395 31.12.2019 30.6.2020

Kun varastoinnille ja käytölle asetettu määräaika on mennyt umpeen, Tukes poistaa valmisteet kasvinsuojeluainerekisteristä. Tämän jälkeen jäljelle jääneet valmisteet tulee hävittää vaarallisena jätteenä.

Kieltojen syyt

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin. Desmedifaami on ensimmäisen kerran hyväksytty EU:ssa vuonna 2005 ja dimetoaatti vuonna 2007. Desmedifaamin ja dimetoaatin ja uudelleenarviointi on saatu nyt valmiiksi. Sitä ennen näitä tehoaineita on ollut jäsenmaissa kansallisesti hyväksyttynä jo useita vuosia.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) yhteenvedon mukaan desmedifaamin kaikista käytöistä aiheutuu riskiä nisäkkäille ja linnuille. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ei voitu sulkea pois. Osa tehoaineen aineenvaihduntatuotteista on luokiteltu mutageenisiksi eli perimään (DNA) vaikuttaviksi ja karsinogeeniseksi eli mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (luokkaan 2). On mahdollista, että kuluttajat altistuvat niille jäämien kautta.

EFSAn yhteenvedon mukaan dimetoaatin käytöstä aiheutuu suurta riskiä nisäkkäille, hyödyllisille niveljalkaisille ja mehiläisille. Kuluttajille aiheutuu riskiä, jos ravinnossa on jäämiä dimetoaatista ja sen tärkeimmästä aineenvaihduntatuotteesta ometoaatista. Ometoaatilla on todettu olevan mutageenisia vaikutuksia. Lisäksi ei voida sulkea pois valmisteen levityksen ja käsittelyn yhteydessä tapahtuvasta altistumisesta aiheutuvaa riskiä työntekijöille, sivullisille ja asukkaille.

Linkki EU:n tehoainetietokantaan

Lisätietoa, linkki EFSAn päätelmiin:

dimetoaatti

desmedifaami

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen (desmedifaami), p. 029 5052 049, [email protected]

ylitarkastaja Marja Suonpää (dimetoaatti), p. 029 5052 093, [email protected]

Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista.

EU kielsi dimetoaatin ja desmedifaamin käytön kasvinsuojeluaineena (tiedote 31.5.2019)