Skip to Content

Myndighetssamarbete främjar elsäkerheten i Norden

Tukes
Utgivningsdatum 10.6.2013 10.00
Pressmeddelande

Nordiskt samarbete i elsäkerhetsfrågor syftar till att minska olyckorna och identifiera säkerhetsrisker i ett tidigt skede. Nu har ett diplomarbete om elolyckor i Norden publicerats. I sitt diplomarbete ”Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries" utreder Minna Kinnunen elsäkerhetsläget i Norden genom analyser av elolyckor sedan 2011 och intervjuer med myndigheter.

I Kinnunens diplomarbete utreddes vilket slags olyckor som inträffar i Norden och hur de skulle kunna förebyggas i framtiden. Dessutom utreddes problemområden, nya risker och god praxis i fråga om elsäkerhet. Syftet med undersökningen var att försöka hitta sätt att främja elsäkerheten i Norden. Som forskningsmaterial utnyttjades alla elolyckor som kommit till myndigheternas kännedom sedan 2011 samt intervjuer med myndigheter.

År 2011 inträffade sammanlagt sju elolyckor med dödlig utgång i Norden. Antalet har varit ungefär lika stort även tidigare år, och varje år omkommer både elyrkesmän och konsumenter. Elolyckorna rapporteras på olika sätt och i olika omfattning i de olika nordiska länderna, vilket påverkar den insamlade olycksinformationens innehåll. Som resultat av undersökningen kunde det bl.a. konstateras att år 2011 rapporterade Sverige flest elolyckor i skolor och daghem. Från Danmark kom flest uppgifter om jordkabelolyckor, från Finland om luftledningsolyckor och från Norge om olyckor som drabbade personer som instruerats för att utföra elarbeten.  

Betydelsen av nordiskt samarbete kring främjande av elsäkerheten lyfts fram i undersökningens slutsatser. Ett av de gemensamma problemen är bristfällig information om elolyckor som sker på fritiden. Olyckor som sker på fritiden anmäls bara sporadiskt till elsäkerhetsmyndigheterna eftersom privatpersoner inte är skyldiga att anmäla dem, förutom i Norge. Bristen på information gör det svårare att upptäcka de största problemområdena.

Varje nordiskt land har en elsäkerhetsmyndighet som främjar elsäkerheten genom tillsyn, kommunikation och forskning samt uppföljning av olyckor. Myndigheterna är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i Finland, Elsäkerhetsverket i Sverige, Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge, Mannvirkjastofnun på Island, Grønlands Elmyndighed på Grönland, Elnevndin på Färöarna och Ålands landskapsregering på Åland.  

Forskningen finansierades av de ovan nämnda myndigheterna och av Centralen för främjande av elsäkerheten STEK rf. Diplomarbetet utfördes inom utbildningsprogrammet för produktionsekonomi vid Tammerfors Tekniska universitet och godkändes i juni 2013. Arbetet finns utlagt på Tukes webbplats. Kinnunen Minna: Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries  Diplomarbete, 122 s.

Mer information:
[email protected]

överingenjör Harri Westerlund (Tukes), telefon 029 5052 572, [email protected]