Skip to Content

Viranomaisten yhteistyö edistää sähköturvallisuutta Pohjoismaissa

Tukes
Julkaisuajankohta 10.6.2013 10.00
Tiedote

Pohjoismainen yhteistyö sähköturvallisuusasioissa tähtää tapaturmien vähentämiseen ja turvallisuusriskien varhaiseen tunnistamiseen. Pohjoismaissa sattuneista sähkötapaturmista on nyt julkaistu diplomityö ”Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries”.  Minna Kinnunen selvittää opinnäytetyössään sähköturvallisuuden tilaa Pohjoismaissa analysoimalla sähkötapaturmia vuodelta 2011 sekä haastattelemalla viranomaisia.

Kinnusen diplomityössä selvitettiin, millaisia tapaturmia sattuu Pohjoismaissa ja miten niitä voitaisiin ehkäistä tulevaisuudessa. Lisäksi selvitettiin sähköturvallisuuteen liittyviä ongelma-alueita, uusia riskejä sekä hyviä käytäntöjä. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä keinoja sähköturvallisuuden edistämiseksi Pohjoismaissa. Tutkimusaineistona olivat kaikki viranomaisten tietoon tulleet sähkötapaturmat vuodelta 2011 sekä viranomaishaastattelut.

Vuonna 2011 sattui Pohjoismaissa yhteensä seitsemän kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Lukumäärä on ollut samansuuruinen myös aiempina vuosina, ja kuolemia sattuu vuosittain sekä sähköalan ammattilaisille että kuluttajille. Sähkötapaturmien raportointitavoissa sekä -määrissä on eroja Pohjoismaiden välillä, mikä vaikuttaa kerätyn tapaturmatiedon sisältöön. Tutkimuksen tuloksena voitiin todeta esimerkiksi, että vuonna 2011 Ruotsissa raportoitiin eniten sähkötapaturmia, joita sattui kouluissa ja päiväkodeissa. Tanskasta tuli eniten tietoja maakaapelionnettomuuksista, Suomesta ilmajohto-onnettomuuksista ja Norjasta sähkötyöhön opastetuille henkilöille sattuneista onnettomuuksista.

Tutkimuksen johtopäätöksissä nostetaan esiin pohjoismaisen yhteistyön merkitys sähköturvallisuuden edistämisessä. Yksi yhteisistä ongelmista on vähäinen tieto vapaa-ajalla sattuvista sähkötapaturmista. Vapaa-ajalla sattuvia tapaturmia ilmoitetaan sähköturvallisuusviranomaisille vain satunnaisesti, koska yksityishenkilöillä ei ole niistä ilmoitusvelvollisuutta muualla kuin Norjassa. Tiedon puute vaikeuttaa suurimpien ongelma-alueiden löytämistä.

Jokaisessa Pohjoismaassa on sähköturvallisuusviranomainen, joka edistää sähköturvallisuutta valvonnan, viestinnän, tutkimuksen ja tapaturmien seurannan avulla. Viranomaisia ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suomessa, Elsäkerhetsverket Ruotsissa, Sikkerhedsstyrelsen Tanskassa, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Norjassa, Mannvirkjastofnun Islannissa, Grønlands Elmyndighed Grönlannissa, Elnevndin Färsaarilla ja Ålands landskapsregering Ahvenanmaalla.

Tutkimusta rahoitti em. viranomaisten lisäksi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. Diplomityö on tehty Tampereen Teknillisen yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelmassa ja se on hyväksytty kesäkuussa 2013. Diplomityö on luettavissa Tukesin verkkosivuilla.  Kinnunen Minna: Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries , Diplomityö, 122 s.

Lisätietoja: [email protected]

yli-insinööri Harri Westerlund (Tukes), puhelin 029 5052 572, [email protected]