Vad göra om lukten av en produkt oroar

Tukes
27.5.2016 14.01
Tiedote

 

Tukes har fått många frågor om produkter som luktar av kemikalier. I denna artikel svarar vi på de vanligaste frågorna.

Ett plagg som jag köpte luktar starkt till kemikalier. Vad ska jag göra?

I produktionen av textilier används många kemikalier för bl.a. förbehandling, färgning och slutbehandling av material. I synnerhet i början av användningen av textilier och de första gångerna som textilierna tvättas kan kemikalier komma loss från dem. En bra grundregel är att tvätta alla nya kläder och textilier som bärs mot huden före användning. Man kan också vädra kläderna innan man börjar använda dem. Det är dock bra för konsumenten att tänka på att en stark eller obehaglig lukt i produkten inte berättar vilka kemikalier produkten eventuellt innehåller, och lukten gör inte heller produkten nödvändigtvis farlig för hälsan.

Vad göra om lukten finns kvar efter tvätt och vädring?

Konsumenten ska i första hand ta kontakt med affären som sålt plagget, så att affären blir informerad om att produkten förknippas med ett problem och kan utreda saken med kunden och produktens leverantör och vid behov även med myndigheten.

Konsumenten kan också lämna in en anmälan om en farlig eller bristfällig produkt till Tukes. Konsumenten kan göra anmälan till exempel när en produkt som innehåller en kemikalier misstänks orsaka tydliga hälsomässiga symtom.

Hur kan jag veta om ett plagg innehåller hälsofarliga eller miljöskadliga kemikalier?

Konsumenten kan faktiskt inte veta detta och företagen är inte skyldiga att berätta för konsumenterna om vilka kemikalier som använts vid tillverkningen och hanteringen av varor, med undantag av vissa ämnen som inger mycket stora betänkligheter och varor som behandlats med biocidpreparat. Dessa ämnen och biocider specificeras i lagstiftningen. Utgångspunkten är dock att företagen ansvarar för de produkter som de släppt ut på marknaden samt för att produkterna är trygga i den avsedda användningen och uppfyller lagstiftningens krav.

Branscherna kan också själva ansöka om olika frivilliga tilläggsmärkningar som endast får användas om bestämda kriterier för kemikalierna uppfylls. I kriterierna för märkning av textilier (t.ex. EU:s miljömärke, Nordiska svanmärket, Ökö-Tex standard 100 och standarden GOT) har även kemikalierna beaktats. En förutsättning för beviljandet av dessa märken är att produkterna inte innehåller vissa skadliga kemikalier. Märkena beviljas för viss tid, och kriterierna för dem uppdateras med några års intervall. Ytterligare information om märkena fås av de organisationer som beviljar/administrerar dem.

Var kan jag fråga om farliga kemikalier som produkten eventuellt innehåller?

Som myndighet har Tukes inte detaljerad information om varors kemiska sammansättning, eftersom Tukes inte godkänner produkter på förhand eller utför kontroller innan en produkt förts ut på marknaden.

Mer information om de ämnen som en vara innehåller erhålls i första hand av föremålets tillverkare eller importör. Det lönar sig för konsumenten att fråga om produktens egenskaper i den affär som säljer produkten i fråga. Genom detta kan konsumenten också få information från tillverkaren.

För att det ska vara tryggt att använda en vara är säljaren skyldig att berätta för konsumenten huruvida föremålet innehåller mer än 0,1 viktprocent av något av de ämnen som upptagits på listan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Listan administreras av Europeiska kemikaliemyndigheten. Uppgiften ska ges inom 45 dagar från att begäran framställts. Mer information om att göra begäran och namnen på de ämnen som finns på listan finns på vår webbplats.

Om en vara behandlats med biocidpreparat (t.ex. mögelbekämpningsmedel), kan man be om ytterligare information om dess biocidbehandling av varuleverantören. Verksamhetsutövaren ska lämna tillgängliga uppgifter avgiftsfritt inom 45 dagar från att de begärts. Vid gasbehandling av lokaler och behållare som används för lagring och transporter ska det under normala förhållanden oftast inte finnas några rester av ämnet i lokalen eller varan i fråga. Säljarens informationsskyldighet tillämpas inte på sådana situationer.

Vem ersätter om en vara orsakar skada på grund av de kemikalier som den innehåller?

Kemikalielagen innehåller inga föreskrifter om konsumentens rätt till skadestånd i situationer i vilka en kemikalieprodukt orsakar skada för konsumentens hälsa eller egendom. Tukes har inte befogenheter i skadeståndsjuridiska frågor och kan därför inte ens ålägga en verksamhetsutövare som är ansvarig för en produkt som konstaterats vara farlig och inte överensstämmande med kraven att ersätta kostnader för läkarvård, förlust av inkomster eller andra kostnader till följd av hälsomässiga olägenheter som produkten orsakat. Om den konsument som lidit skada inte når en överenskommelse med verksamhetsutövaren, kan han eller hon självständigt väcka en skadeståndstalan mot verksamhetsutövaren.

Mer information om kemikalier finns på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats.

Lagstiftning: EU:s REACH-förordning (EG) Nr 1907/2006

EU:s biocidförordning (EG) Nr 528/2012

Texter: Marilla Lahtinen, Elina Vaahtovuo, Paula Kuusio