Lupa- ja valvontaviranomaiset tiivistävät yhteistyötään Talvivaaran ongelmien ratkaisemiseksi

Tukes
14.11.2012 18.19
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus ja Kainuun ELY-keskus ovat perustaneet yhteisen työryhmän Talvivaaran kaivoksen valvonnan tehostamiseksi. Tarkoituksena on tehostaa kokonaisvalvontaa tiivistämällä tietojenvaihtoa, lisäämällä yhteisiä valvontamenettelyjä sekä hyödyntämällä eri vastuualueilla toimivien lupa- ja valvontaviranomaisten asiantuntemusta.


Työryhmää vetää Tukesin laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski, ja ryhmä aloittaa työnsä heti. Nyt perustettuun työryhmään osallistuu tarpeen mukaan myös muita vastuuviranomaisia.

Ensi vaiheessa yhteistyössä selvitetään muun muassa kipsisakka-allasongelman korjaamiseksi suunnitellut ratkaisut sekä metallirikastamon toiminnan uudelleenkäynnistämiseen liittyvät turvallisuusnäkökulmat. Yhteistyötä ja tietojenvaihtoa lisätään nykyisten valvontakohteiden lisäksi vireillä olevien laajennushankkeiden arvioinnissa.

Työryhmä käyttää apunaan yhteistyöhön osallistuvien virastojen asiantuntijoita ja raportoi hankkeessa mukana olevien viranomaisten johdolle sekä vastuuministeriöille.

Tukes on uuden kaivoslain mukainen lupa- ja valvontaviranomainen heinäkuun 2011 alusta lähtien. Se myöntää kaivosluvat, kaivosten turvallisuusluvat sekä tekee kaivostarkastuksia. Lisäksi Tukes myöntää luvat ja valvoo määräaikaistarkastuksin kaivosten kemikaalilaitoksia.

Lisätietoja:

Päivi Rantakoski, johtaja, Tukes, puh.029 5052 359