Tukes teki valvontakäynnin Talvivaaran metallien talteenottolaitokselle

Tukes
16.4.2012 9.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt valvontakäynnin Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitokselle. Valvontakäynnillä todettiin, että turvallisuuden varmistamiseksi vaaditut välittömät toimenpiteet on laitoksessa toteutettu.

Valvontakäynnillä Tukes kävi läpi nikkelisäiliön hönkien, eli rikkivetypitoisten poistohöyryjen, keruuseen liittyviä asioita. Nikkelisäiliöiden hönkien keruuseen rakennetun putkiston toteutus tarkastettiin. Lisäksi käytiin läpi hönkien keruuputkiston virtausmittaukset, jotka kertovat poistohöyryjen riittävästä virtauksesta varastosäiliöstä pesurille. Tukesin tarkastajat varmistivat myös, että rikkivedyn syöttöä säätelevät säätöventtiilit ja virtausmittaukset toimivat oikein. Lisäksi näytteenoton uudet ohjeet ja koulutus niiden noudattamista varten tarkastettiin.

Tukesin tekemä käynti metallien talteenottolaitokselle liittyi aiemmin havaittuihin puutteisiin laitoksen turvallisuudessa. Puutteet tulivat esille, kun Tukesin onnettomuustutkintaryhmä tutki Talvivaaran tehdasalueella maaliskuussa tapahtunutta työntekijän kuolemantapausta.

Tutkintaryhmän havaintojen perusteella Tukes määräsi metallien talteenottolaitoksen toimintakieltoon maaliskuun lopussa. Tukes vaati selvitystä erityisesti hönkien keräyksen toimivuudesta. Metallien talteenottolaitos sai jatkaa toimintaansa kiirastorstaina 5.4., kun Tukes hyväksyi Talvivaara Sotkamo Oy:n kirjalliset selvitykset toimenpiteistä.

Tukesin tutkintaryhmä jatkaa edelleen Talvivaaran tehdasalueella tapahtuneen työntekijän kuolemantapauksen tutkintaa. Tutkintaryhmän raportin on määrä valmistua kesäkuun 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski, puh. 010 6052 359

 sähköposti:[email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.