Skip to Content

Europeiska marknadsövervakningsmyndigheter möts i Tammerfors

Tukes
Utgivningsdatum 23.3.2012 8.51
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett möte för EU:s marknadsövervakningsmyndigheter i Tammerfors 27.3.2012, i vilket deltar representanter från tio EU-medlemsstater och Norge. Det särskilda temat för mötet är att finna gemensamma regler för övervakning av användningen av miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.


Elmateriel får inte innehålla ämnen som är skadliga för miljön. Inom Europeiska unionen regleras användningen genom EU:s RoHS-direktiv om begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Restriction of Hazardous Substances). Direktivet gäller vissa elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden efter 1.7.2006. Tammerforsmötet inriktar sig på preciseringarna som gjorts i direktivet. RoHS 2-direktivet trädde i kraft på sommaren 2011.

– Det nya direktivet preciserar tillverkarens och importörens förpliktelser för på vilket sätt man skall bestyrka att en elektrisk eller och elektronisk produkt inte innehåller miljöfarliga ämnen. Dessutom efter att övergångsperioderna löpt ut omfattar begränsningarna ett större antal elektriska och elektroniska produkter, säger överinspektör Tiia Salamäki från Tukes.

I Finland träder den nationella lagstiftningen enligt RoHS 2-direktivet i kraft 2.1.2013. Direktivet är harmoniserat vilket innebär att textinnehållet är detsamma för alla EU-medlemsstaterna medan varje land följer sina egna metoder vid den nationella lagstiftningen.

– I mötet försöker vi samordna tolkningen av lagen. Vi diskuterar också vilka produkter har testats i olika länder och vilka brister har upptäckts. Ett sådant informationsutbyte hjälper oss att bestämma vilka produkter borde testas också här i Finland, säger Salamäki.

Mötet skall också sträva efter att komma överens om fortsatta gemensamma marknadsövervakningsprojekt. Vid de tidigare samövervakningsprojekten har funnits bl.a. leksaker som innehöll alltför höga halter av bly.

– Miljöfarliga ämnen i produkten kan inte upptäckas med blotta ögat. Därför anlitar vi testlaboratorier vid undersökning. Ofta hittar man skadliga ämnen inne i produkten, t.ex. i lödfogar, säger Salamäki.

Mer information:

Överinspektör Tiia Salamäki, tfn 010 605 2632

[email protected]