Skip to Content

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Fennovoima Oy:n Pyhäjoen ydinvoimalaitokselle

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 24.2.2021 8.54
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalalle luvan vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn. Tukesin lupa koskee kohteessa käsiteltäviä ja varastoitavia vaarallisia kemikaaleja, ei radioaktiivisia aineita. Yhtiö tarvitsee voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön useita viranomaislupia, kuten STUKin myöntämiä ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyviä lupia. 

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely vaatii Tukesin luvan

Ydinvoimalaitoksella tullaan käyttämään ja varastoimaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja sellaisia määriä, että toiminnalle on oltava Tukesilta lupa. 

– Ilman vaarallisia kemikaaleja ei ydinvoimalaitosta voida käyttää turvallisesti. Kemikaaleilla estetään mm. metallien korroosiota ja varmistetaan jäähdytykseen tarvittavan energian saanti laitoksen häiriötilanteissa. Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa on edellytys vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle varastoinnille ja käsittelylle voimalaitoksella, kertoo Tukesin ylitarkastaja Matti Peippo.

– Ydinvoimalaitoksilla käytetään pääosin samoja kemikaaleja kuin muillakin voimalaitoksilla, joissa on höyryprosesseja. Laitoksella tullaan varastoimaan myös merkittäviä määriä kevyttä polttoöljyä ja dieselöljyä, joiden vuotojen hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota vesiympäristön suojelemiseksi. Öljyvuotoja hallitaan mm. rakentamalla öljysäiliöt suoja-altaisiin. Lisäksi laitosalueen kaikki prosessi- ja hulevedet johdetaan hallitusti laitoksen vedenpuhdistamoille ennen vesistöön laskemista. Vesien öljypitoisuutta tarkkaillaan useassa vaiheessa. Tukesin luvalla varmistetaan, että laitoksella hallitaan kemikaaleihin liittyvät vaarat, Peippo sanoo.

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa ei ole yksinään riittävä esimerkiksi kemikaalisäiliöiden, säiliöalueiden, putkistojen ja kemikaaleja sisältävien laitteistojen rakentamiselle, vaan niille tulee myös vaatimuksia ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevista velvoitteista. Lupakäsittelyssä Tukes on arvioinut, että yrityksen esittämät arviot tunnistetuista kemikaalionnettomuuksista ja niiden seurauksista ovat asianmukaisia ja suunnitellut varautumistoimenpiteet kemikaalionnettomuuksien estämiseen, torjuntaan ja seurauksien rajaamiseen ovat riittävät. 

Lupapäätöksessä Tukes on asettanut tarkentavia ehtoja, jotka koskevat mm. laitoksella sallittavien kemikaalien määriä, säiliöiden ja putkistojen suunnittelua, testausta ja valmistusta, laitoksen käytönaikaista turvallisuutta sekä varautumista mahdollisiin kemikaalionnettomuuksiin. 

Onnettomuusriskit arvioitu ja niihin varauduttu

Laitoksen suuronnettomuusriskinarvioissa on arvioitu, että mahdolliset kemikaalionnettomuudet eivät vaikuta laitosalueen ulkopuolelle. Onnettomuusvaaroja tunnistettiin aiheutuvan mm. apuhöyrykattiloiden ja dieselgeneraattoreiden polttoaineen varastoinnista, sähkögeneraattorien jäähdytysaineena käytettävän vedyn sekä terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. 

Kemikaalionnettomuusriskejä hallitaan mm. laitosalueen suunnittelulla siten, että rakennusten etäisyydet vaaraa aiheuttavista kohteista ja niiden palonsuojaukset ovat onnettomuuden sattuessa riittäviä estämään palojen leviämisen. Onnettomuuksien torjuntaan varaudutaan automaattisilla sammutuslaitteistoilla. Vuotoja hallitaan moninkertaisella suojauksella. Koko laitosalueen vedet ja samalla kemikaalivuodot kerätään hallitusti laitoksen vesienkäsittelylaitoksille käsiteltäväksi.

Tukes tekee laitokselle käyttöönottotarkastuksen ennen kuin laitoksen käyttövaiheen kemikaaleja voidaan tuoda laitosalueelle. Käyttöönottotarkastuksessa Tukes varmistaa lupaehtojen toteutumisen, esimerkiksi sen että laitoksen kemikaaleihin liittyvät järjestelmät on rakennettu kuten lupahakemuksessa on esitetty ja että ne on turvallista ottaa käyttöön. 

Tukesin lupapäätöksestä ei ole valitettu.

Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Matti Peippo, p. 029 5052 059
johtaja Kirsi Levä, p. 029 5052 162
sähköpostit muotoa: [email protected]

Linkki Tukesin verkkosivun PDF-tiedostoon: Tukesin lupapäätös 

Back to top