Hoppa till innehåll

Fennovoima Oy:s kärnkraftverk i Pyhäjoki får Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd

Mediatiedote
24.2.2021 8.54 | Publicerad på svenska 24.2.2021 kl. 9.25
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat Fennovoima Oy:s Hanhikivi 1 -kärnkraftverk i Pyhäjoki tillstånd att lagra och hantera farliga kemikalier. Tukes tillstånd gäller farliga kemikalier, inte radioaktiva ämnen, som hanteras och lagras på platsen. För att bygga och använda kraftverket behöver bolaget många myndighetstillstånd, såsom STUK:s tillstånd relaterade till kärn- och strålsäkerheten. 

Tukes tillstånd behövs för en storskalig hantering av farliga kemikalier

Vid kärnkraftverket kommer man att använda och lagra sådana mängder av kemikalier som klassificeras som farliga att verksamheten behöver tillstånd från Tukes. 

–   Kärnkraftverkets drift är inte säker utan farliga kemikalier. Kemikalierna förhindrar bl.a. korrosion av metaller och säkerställer att nödvändig energi är tillgänglig för att kyla ner vid störningar i kraftverket. Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd krävs när en stor mängd farliga kemikalier lagras och hanteras vid kraftverket, berättar Tukes överinspektör Matti Peippo.

–   I kärnkraftverk används i huvudsak samma kemikalier som i andra kraftverk med ångprocesser. Kraftverket kommer också att lagra storamängder av lätt brännolja och dieselolja, och hanteringen av oljeläckage bör särskilt beaktas för att skydda vattenmiljön. Oljeläckage kontrolleras bl.a. genom att placera oljetankarna i skyddsbassänger. Dessutom leds allt process- och dagvatten på området till kraftverkets vattenreningsverk innan det släpps ut i vattendragen. Oljehalten i vattnen granskas i många skeden. Med hjälp av Tukes tillstånd säkerställer vi att kraftverket hanterar av de faror som anknyter till kemikalier, säger Peippo.

Endast Tukes kemikaliesäkerhetstillstånd är inte tillräckligt exempelvis när kemikaliebehållare, områden med behållare, rörledningar och utrustning som innehåller kemikalier byggs, utan de åläggs också krav på skyldigheter gällande kärn- och strålsäkerhet. I tillståndsförfarandet har Tukes ansett att företagets bedömningar om identifierade kemikalieolyckor och deras följder är adekvata och att de planerade försiktighetsåtgärderna som förhindrar, bekämpar och begränsar följderna från kemikalieolyckor är tillräckliga. I tillståndsbeslutet har Tukes fastställt specificerande villkor som bl.a. gäller mängden av tillåtna kemikalier vid kraftverket, planering, testning och tillverkning av behållare och rörledningar, kraftverkets säkerhet under drifttid, samt beredskapen för möjliga kemikalieolyckor. 

Man har bedömt och förberett olycksriskerna

I kraftverkets riskbedömning för storolyckor har man bedömt att eventuella kemikalieolyckor inte har en inverkan utanför kraftverksområdet. Olycksriskerna ansågs bland annat uppstå i lagringen av hjälpångpannornas och dieselgeneratorernas bränslen, i hanteringen och lagringen av väte som används som kylmedel i elgeneratorerna och kemikalier som är farliga för hälsan. 

Kemikalieolycksriskerna kontrolleras bl.a. genom planering av kraftverksområdet så att avstånden från byggnaderna till de mål som orsakar fara och deras brandskydd är tillräckliga för att förhindra elden från att sprida sig om en olycka sker. Man förebygger olyckor med automatisk släckningsutrustning. Läckage kontrolleras med mångfaldiga skyddsåtgärder. Allt vatten på kraftverksområdet och kemikalieläckagen samlas samtidigt in på ett kontrollerat sätt för behandling vid kraftverkets vattenreningsverk.

Tukes gör en ibruktagningsbesiktning av kraftverket innan kemikalierna för kraftverkets driftsfas kan föras till kraftverksområdet. Vid ibruktagningsbesiktningen säkerställer Tukes att villkoren i tillståndet uppfyllts, till exempel att kraftverkets system som relaterar till kemikalier har byggts enligt det som angivits i tillståndsansökan och att de tryggt kan tas i bruk. 

Ingen har överklagat Tukes tillståndsbeslut.

Ytterligare information: 

Överinspektör Matti Peippo, tfn 029 5052 059
Direktör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162
e-postadresser har formatet: [email protected]

Länk till PDF-dokument på Tukes websida: Tukes tillståndsbeslut (på finska)