Skip to Content

Tänk på detta när du säljer andningsskydd

Utgivningsdatum 13.3.2020 16.15 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 13.00
Nyhet

Myndigheterna har fått flera förfrågningar om utsläppandet av andningsskydd och mun-nässkydd på marknaden. Även om det råder stor efterfrågan på skydd just nu, är det endast tillåtet att sälja skydd som uppfyller kraven. Företag som släpper ut skydd på marknaden ska vara förtrogna med kraven, och de får endast saluföra skydd som uppfyller kraven.

Mun-nässkydd som förhindrar spridning av droppar men som inte skyddar användaren för externa faktorer är inte personlig skyddsutrustning. Om en produkt inte uppfyller de krav som ställs på personlig skyddsutrustning är det inte tillåtet att ge konsumenterna en felaktig uppfattning om att det är fråga om personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd är personlig skyddsutrustning. Andningsskydd skyddar användaren för mycket allvarliga hälsoeffekter som orsakas av orenheter i luften, till exempel partiklar, aerosoler, bakterier och virus. Exempel på andningsskydd är filtrerande halvmasker i enlighet med standarden EN 149, som har tre effektivitetsklasser: FFP1, FFP2 och FFP3. Dessa skydd används i stor omfattning mot mikrober som förekommer i luften som aerosoler.

Personlig skyddsutrustning omfattas av EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425. Personlig skyddsutrustning ska vara förenlig med de hälso- och säkerhetskraven som gäller dem. Kraven uppfylls om andningsskyddet är konstruerat, tillverkat och utrustat i enlighet med de harmoniserade standarder som gäller det.

Tillverkaren ansvarar för andningsskyddets överensstämmelse med kraven. Om någon annan än produktens faktiska tillverkare säljer personlig skyddsutrustning under sitt eget produktnamn eller varumärke, gäller tillverkarens skyldigheter detta företag. I detta fall ska företaget ansöka om ett parallellt EU-typkontrollintyg för den personliga skyddsutrustningen tillsammans med produktens ursprungliga tillverkare.

Kraven på andningsskydd

Andningsskydd som säljs i Finland ska ha:

  • EU-typkontrollintyg (mer ingående information om typkontrollförfarandena finns på Tukes webbplats och i förordningen om personlig skyddsutrustning)
  • EU-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska (mall finns i bilaga IX till förordningen om personlig skyddsutrustning)
  • bruksanvisningar på finska och svenska
  • CE-märkning på skyddet och identifikationsnumret för den inrättning som övervakar skyddets kvalitet
  • tillverkarens och skyddets identifikationsnummer på skyddet.
  • tekniska handlingar som utarbetats av tillverkaren (mer information finns i bilaga III till förordningen om personlig skyddsutrustning). Tillverkaren utarbetar tekniska handlingar för typinspektionen.

Om du planerar att köpa ett andningsskydd

Det är också möjligt att bli smittad genom beröring med händerna vid ytor eller material som förorenats av upphostningar från en person som insjuknat, och detta kan inte helt förebyggas med andningsskydd. Om du ändå skaffar ett andningsskydd, kontrollera att:

  • skyddet är lämpligt för ändamålet och ansluter tätt till ditt ansikte
  • andningsskyddet har CE-märkning och att det finns en fyrsiffrig beteckning efter CE-märkningen
  • andningsskyddet medföljs av bruksanvisningar på både finska och svenska.

Mer information:

Personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk:

Asta Koivisto, Tukes, tfn 029 5052 187, [email protected] (fr.o.m. 23.3.2020)

Pipsa Korkolainen, Tukes, tfn 029 5052 125, [email protected] (16–20.3.2020)

Personlig skyddsutrustning för yrkesbruk:

Pirje Lankinen, SHM, tfn 029 5163 488, [email protected]

Tapani Vänni, SHM, tfn 029 5163 219, [email protected]

Länkar:

Personlig skyddsutrustning på Tukes webbplats

Arbetshälsoinstitutets webbplats: Miten ehkäiset koronavirustartuntaa? (Hur förebygger du coronavirussmitta, på finska) Tarvitsetko suu-nenäsuojusta tai hengityksensuojainta? (Behöver du mun-nässkydd eller andningsskydd, på finska)

Back to top