Rybs- och rapsutsäde som betats med neonikotinoider får användas 3.3–30.6.2014

Tukes 24.1.2014 15.47
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fattat beslut om att tillåta försäljning, marknadsföring och användning av rybs- och rapsutsäde som betats med produkterna Cruiser OSR, Elado FS 480 och Modesto mellan den 3 mars och 30 juni 2014. Undantagstillstånden gäller användning av utsäde som redan betats. Tukes ger inte tillstånd att beta nytt utsäde.

Undantagstillstånden beviljas för att förebygga allvarliga skador som orsakas av jordloppa.

Europeiska kommissionen förbjöd våren 2013 användningen av preparat som innehåller neonikotinoiderna imidakloprid, tiametoxam och klotianid som verksamma ämnen och utsäde som behandlats med dem på grödor som är lockande för bin (EU 485/2013) eftersom det verksamma ämnet misstänktes orsaka bidöd. Bland odlingsväxterna betraktas bl.a. rybs och raps som grödor som är lockande för bin.

Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK ansökte om undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider hos Tukes. En av grunderna till att Tukes beviljade undantagstillstånden är de preliminära undersökningsresultaten av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT och Livsmedelssäkerhetsverket Evira enligt vilka neonikotinoider som används för betning inte orsakar fara för bin i Finland. Beslutet gör det möjligt att använda utsäde som betats före kommissionens beslut, men tillåter inte betning av nytt utsäde.

De tidsbegränsade tillstånden gäller rybs- och rapsutsäde som betats med följande ämnen:

  • Cruiser OSR. Effektiva ämnen: tiametoxam (CAS-nr 153719-23-4) 280 g/l, metalaxyl-M (CAS-nr 70630-17-0) 32,3 g/l och fludioxonil (CAS-nr 131341-86-1) 8 g/l. Tillverkare Syngenta Crop Protection AG, Schweiz.
  • Elado FS 480. Effektiva ämnen: betacyflutrin (CAS-nr 68359-37-5) 80 g/l och klotianidin (CAS-nr 210880-92-5) 400 g/l. Tillverkare Bayer CropScience AG, Tyskland
  • Modesto. Effektiva ämnen: betacyflutrin (CAS-nr 68359-37-5) 80 g/l, klotianidin (CAS-nr 210880-92-5) 400 g/l. Tillverkare Bayer CropScience AG, Tyskland

Mer information:

Direktör Esa Nikunen, tfn 029 5052 107