Förpackningar och förpackningsavfall

Det finns vissa tungmetaller som förpackningar och förpackningsavfall inte får innehålla. Förpackningar och förpackningsavfall ska uppfylla de grundläggande kraven på framställning av förpackningar och förpackningars sammansättning. Det företag som tillverkar eller importerar förpackningen ansvarar för dess överensstämmelse med kraven.


Förpackningar omfattas av producentansvar. Med producentansvar avses skyldigheten för den som förpackar produkter eller importerar förpackade produkter att sörja för kostnaderna för avfallshanteringen då förpackningen kasseras. Producentansvarsärenden i Finland har koncentrerats till NTM-centralen i Birkaland.
En förpackning är en produkt som:

 • förvarar eller skyddar ett ämne eller ett föremål
 • underlättar presentationen av ett ämne eller ett föremål
 • möjliggör hantering och transport av ett ämne eller ett föremål.

Syftet med lagstiftningen om förpackningar är att främja återvinningen och återanvändningen av förpackningar och förpackningsavfall.

Begränsningar för ämnen i förpackningar

Den sammanlagda halten av följande ämnen i förpackningar får vara högst 100 milligram per kilogram:

 • kadmium
 • bly
 • kvicksilver
 • sexvärdigt krom.

Glasförpackningar och lådor, backar och pallar av plast som används i en sluten och kontrollerad produktcykel kan under vissa villkor innehålla högre koncentrationer av tungmetaller än vad som fastställts ovan.
Företag som tillverkar eller importerar glasförpackningar eller lådor, backar och pallar av plast som används i en sluten och kontrollerad produktcykel ska vid behov uppfylla sina rapporteringsskyldigheter och övriga krav (kommissionens beslut 2009/292/EG om lådor, backar och pallar av plast och kommissionens beslut 2001/171/EG om glasförpackningar).

Märkning av förpackningar

Märkningar för identifiering av de material som använts i förpackningarna är frivilliga i Finland. Om företaget märker förpackningsmaterialen på själva förpackningen eller på etiketten, ska märkningen göras i överensstämmelse med bilaga 3 i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall.


De övriga märknings- och etikettkraven på förpackningen beror på förpackningsinnehållet.

Grundläggande krav på förpackningar
Förpackningar ska uppfylla vissa grundläggande krav i fråga om framställning av förpackningar och förpackningars sammansättning samt möjligheterna till återanvändning och återvinning.
Enligt de grundläggande kraven ska en förpackning:

 • ha så liten volym och vikt som möjligt
 • uppfylla kraven för säkerhet, hygien och godtagbarhet
 • eventuellt kunna återanvändas eller återvinnas
 • ha så låg halt av skadliga och farliga ämnen som möjligt
 • tåla att transporteras och användas flera gånger
 • ha minsta möjliga skadliga inverkan på miljön vid bortskaffandet av förpackningen
 • kunna hanteras säkert med tanke på arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • uppfylla kraven för förpackningens återvinning då en förbrukad förpackning blir avfall
 • innehålla en viss viktprocent återvinningsbart material om förpackningen är avsedd för återvinning
 • ha ett lägsta nedre värmevärde om förpackningsavfallet används för energiutvinning
 • vara tillräckligt biologiskt nedbrytbart om förpackningsavfallet är avsett för kompostering.

Material i kontakt med livsmedel

Kraven på förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel är striktare än kraven på övriga förpackningar. I Finland övervakas livsmedelsförpackningarna av Livsmedelsverket.