Förpackningar och förpackningsavfall

Det finns vissa tungmetaller som förpackningar och förpackningsavfall inte får innehålla. Ett företag som släpper ut en förpackning på marknaden (exempelvis tillverkar, importerar eller förpackar) i Finland, ansvarar för att förpackningarna är förenliga med kraven på förpackningar. Syftet med lagstiftningen om förpackningar är att främja återvinning, återanvändning och tillvaratagande.

En förpackning är en produkt som:

 • förvarar eller skyddar ett ämne eller ett föremål
 • underlättar presentationen av ett ämne eller ett föremål
 • möjliggör hantering och transport av ett ämne eller ett föremål.

Dessutom ska en förpackning uppfylla de tilläggskrav för försäljnings-, grupp- och transportförpackningar som närmare förklarats i bilaga 1 till förordningen om förpackningar och förpackningsavfall (1029/2021).

En försäljningsförpackning är avsedd för förvaring av en produkt (försäljningsenhet) på försäljningsplatsen.  Till exempel är en tvättmedelsflaska en försäljningsförpackning.

En gruppförpackning är avsedd för förvaring av en grupp försäljningsenheter på försäljningsplatsen.  En gruppförpackning kan saluföras som sådan eller enbart användas på försäljningsplatsen. En gruppförpackning kan avlägsnas utan att försäljningsenhetens egenskaper påverkas. 

En transportförpackning är avsedd underlätta hantering och transport av försäljningsförpackningar. Containrar som används vid väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter är inte transportförpackningar. 

Begränsningar för ämnen i förpackningar

En förpackning eller en del av den, som för hand eller med enkla fysikaliska metoder kan lösgöras, innehåller oftast högst 100 milligram per kilogram (uppmätt av förpackningens eller en del av förpackningens vikt):

 • kadmium
 • bly
 • kvicksilver
 • sexvärdigt krom.

Glasförpackningar och lådor, backar och pallar av plast som används i en sluten och kontrollerad produktcykel kan under vissa villkor innehålla högre koncentrationer av tungmetaller än vad som fastställts ovan.

Företag som tillverkar eller importerar glasförpackningar eller lådor, backar och pallar av plast som används i en sluten och kontrollerad produktcykel ska vid behov uppfylla sina rapporteringsskyldigheter och övriga krav (kommissionens beslut 2009/292/EG om lådor, backar och pallar av plast och kommissionens beslut 2001/171/EG om glasförpackningar).

På förpackningar av kristallglas tillämpas inte begränsningen avseende tungmetallhalter. 

Märkning av förpackningar

Märkningar för identifiering av de material som använts i förpackningarna är frivilliga i Finland. Om företaget märker förpackningsmaterialen på själva förpackningen eller på etiketten, ska märkningen göras i överensstämmelse med bilaga 3 i förordningen om förpackningar och förpackningsavfall.

Märkningen ska synas tydligt och kunna läsas även efter att förpackningen öppnats.

Förpackningen kan även förses med märkningar som underlättar återanvändning av förpackningen, sortering och tillvaratagande av kasserad förpackning. I fråga om märkningar kan exempelvis det piktogramsystem för avfall utnyttjas som i stor utsträckning används i de nordiska länderna. 

Krav på märkning av vissa engångsprodukter av plast jämte dessas försäljnings- och gruppförpackningar regleras i Statsrådets förordning om vissa plastprodukter (771/2021). Närmare upplysningar om vissa engångsprodukter av plast finns på Tukes’ webbplats. 

De övriga märknings- och etikettkraven på förpackningen beror på förpackningsinnehållet.

Grundläggande krav på förpackningar

Förpackningar ska uppfylla vissa grundläggande krav i fråga om framställning av förpackningar och förpackningars sammansättning samt möjligheterna till återanvändning och återvinning.
Enligt de grundläggande kraven ska en förpackning:

 • ha så liten volym och vikt som möjligt
 • uppfylla kraven för säkerhet, hygien och godtagbarhet
 • eventuellt kunna återanvändas eller återvinnas
 • ha så låg halt av skadliga och farliga ämnen som möjligt
 • tåla att transporteras och användas flera gånger
 • ha minsta möjliga skadliga inverkan på miljön vid bortskaffandet av förpackningen
 • kunna hanteras säkert med tanke på arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • uppfylla kraven för förpackningens återvinning då en förbrukad förpackning blir avfall
 • innehålla en viss viktprocent återvinningsbart material om förpackningen är avsedd för återvinning
 • ha ett lägsta nedre värmevärde om förpackningsavfallet används för energiutvinning
 • vara tillräckligt biologiskt nedbrytbart om förpackningsavfallet är avsett för kompostering.

Producentansvar

Förpackningar omfattas av producentansvaret. Producentansvar innebär att produkternas tillverkare, importörer och distansförsäljare och förpackare ansvara för anordnande av och kostnader för avfallshanteringen av sina produkter. I Finland har frågorna om producentansvar koncentrerats till NTM-centralen i Birkaland.

Material i kontakt med livsmedel

Kraven på förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel är striktare än kraven på övriga förpackningar. I Finland övervakas livsmedelsförpackningarna av Livsmedelsverket.