Periodisk besiktning

I de periodiska besiktningarna tar Tukes reda på hurudana tillvägagångssätt företaget har för att förebygga olyckor och om tillvägagångssätten följs. Anläggningen ska innan besiktningen begrunda förfaranden som påverkar säkerheten, och för förfarandena ska det finnas anvisningar. Tukes kallar helheten som besiktigas för säkerhetsledningssystem.

Exempel på saker som bedöms i de periodiska besiktningarna, och bra praxis relaterade till dessa.

Identifiering av föreskrifternas krav

 • Lagförändringar, standarder och branschens rekommendationer följs aktivt.
 • Myndighetskrav behandlas inom tidsgränserna.
 • De handlingar över säkerhetsprinciperna som föreskrifterna förutsätter har utarbetats och uppdaterats.
 • Föreskrifternas krav beaktas i ändringar.

Ledningens och de anställdas åtagande

 • Högsta ledningen har utarbetat säkerhetspolitiken.
 • Ledningen ordnar resurser för att nå de uppsatta målen i politiken.
 • I användning finns säkerhetsmätare, speciellt sådana som beskriver processäkerheten.
 • Ledningen granskar säkerhetsmätarnas resultat och slutsatserna dokumenteras.
 • Säkerhetsprinciper för förebyggande av olyckor har beskrivits skriftligt.
 • Personalen deltar i säkerhetsarbetet:
  • riskbedömningar
  • säkerhetsutbildningar, -rundor, -diskussioner och -möten
  • utarbetande av säkerhetsobservationer, t.ex. avvikelser och positiva observationer
 • Uppgifter relaterade till säkerhetsarbetet är dokumenterade i arbetsbeskrivningarna.
 • I användning finns standardiserade system, som processäkerhet, arbetssäkerhet, kvalitet eller miljö.

Riskbedömning och hantering av ändringar

 • Faror orsakade av farliga kemikalier har identifierats, och deras konsekvenser har bedömts.
 • Vid bedömning av riskerna används mer än ett förfarande och förfarandena har valts enligt objektet. Förutom arbetssäkerhet ska även processäkerheten bedömas.
 • Riskbedömningar uppdateras regelbundet. Farliga situationer som har inträffat, olyckor - även sådana som inträffat på andra anläggningar - eller ändringar, kan förutsätta uppdatering av bedömningarna.
 • För ändringshantering finns det skriftliga anvisningar.

Tekniskt genomförande och funktionsduglighet

 • Underhållsplanen är utarbetad och genomförandet av den följs med. Planen redigeras utifrån de observationer som har gjorts, bl.a. underhåll, besiktningar, olyckor, farliga situationer.
 • Säkerhetskritiska anordningar har identifierats och deras åtgärder är klassificerade som primära.
 • Larm- och säkerhetssystemen testas regelbundet.
 • Även passiva system, som flodbassänger, omfattas av besiktningarna och underhåll.

Handlingsdirektiv och utbildning

 • Arbetsinstruktioner har utarbetats och de finns tillgängliga på arbetsplatsen.
 • De anställdas feedback om instruktionernas funktionalitet samlas in, och det övervakas att instruktionerna följs.
 • Det finns instruktioner även för underhållsarbeten, bl.a. processlåsningar, separationer och blindningar.
 • För de farligaste kemikalierna utarbetas även första hjälp- och bekämpningsinstruktioner på synliga ställen.
 • Ett utbildningsregister är i användning. Repetitionsutbildningar ordnas regelbundet.
 • I introduktionen behandlas olycksfaror och agerande vid sannolika farliga situationer.
 • Även tjänsteleverantörer får introduktion.

Hantering av avvikande situationer

 • Personalen är bekant med sannolika olycksscenarier och har övat att handla inför dem.
 • Även personer vars uppgifter inte direkt har att göra med farliga kemikalier ska kunna handla i händelse av en olycka.
 • Avvikelser dokumenteras och undersöks med överenskomna förfaranden.
 • Väsentliga ställen för räddningstjänsterna är utmärkta på kartbotten och uppsatta på synliga ställen.
 • En egen fabriksbrandkår vars verksamhet upprätthålls aktivt.
 • Tätt samarbete med räddningsverket.

För de ovan nämnda delområdena ger Tukes betyg på skalan 0-5 på följande sätt:

5 proaktiv utvecklare
Tukes uppmuntrar att fortsätta och dela med sig av kunnandet.

4 bra praxis
Tukes fastställer de positiva sakerna och rekommendationer för utveckling.

3 enhetlig med föreskrifternas krav
Tukes lyfter fram utvecklingsmöjligheter.

2 utvecklingsbehov
Tukes uppmanar till förbättring.

1 betydande brister
Tukes kräver snabba åtgärder.

0 allvarliga försummelser
Tukes kräver omedelbara åtgärder.

Andra allmänna saker som Tukes behandlar i den periodiska besiktningen:

 • tillståndet av observationer från tidigare besiktningar
 • ändringar
  • i kemikalier och deras mängder
  • upplag, cisterner, rörsystem, anordningar
  • personal
  • organisation

 • olyckor och farliga situationer:
  • kemikalieläckage, energiförlust
  • antändningar, bränder
  • exponering för kemikalier
  • olycksfall

Göra så här