Guldvaskning

Med guldvaskning avses att det guld som finns i marken tas till vara.

Om du vill utföra guldvaskning på ett område som ägs av staten behöver du ett guldvaskningstillstånd som beviljats av Tukes. Vid guldvaskning på privatägd mark räcker det med markägarens tillstånd.
Företrädesrätt till guldvaskningstillstånd på statens mark har den som först sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i gruvlagen.

Så har ansöker du om gruvvaskningstillstånd

  • Fyll i omsorgsfullt alla punkter i ansökan om guldvaskningstillstånd
  • skicka ansökan med nödvändiga bilagor till adressen   kaivosasiat (at) tukes.fi eller per post till Tukes verksamhetsställe i Rovaniemi (sidan Kontaktinformation på tukes.fi).

Om ansökan om guldvaskningstillstånd är väsentligt bristfällig, kan en annan sökandes ansökan som ifyllts i enlighet med gruvlagen ges företrädesrätt.

Handlingar som behövs för ett guldvaskningstillstånd

För att ansöka om ett guldvaskningstillstånd behövs följande handlingar:

Så här inleder du guldvaskning

Sök ett område
Sök ett område, där du vill ha guldvaskningstillstånd, max. 7ha/tillståndsområde.

Utred om det finns hinder för ett guldvaskningstillstånd
Utred om det i området finns hinder för att bevilja ett guldvaskningstillstånd, t.ex. ett redan existerande tillstånd.

Ansökan om tillstånd och bilagor
Fyll i ansökan om guldvaskningstillstånd och blanketten Plan för hantering av utvinningsavfall, bifoga andra nödvändiga handlingar och filer samt skicka materialet till Tukes.

Behandling av tillståndsansökan
Vänta på behandlingen av tillståndsansökan, handläggningstid c. xx.

Beslut
Tukes publicerar alla beslut på sin webbplats, dessutom får du beslutet per post. Efter det att du fått beslutet agera i enlighet med det

Exempel på guldvaskning

Guldvaskning på statens mark

Pirkko vill vaska guld på ett område i Lappland. Pirkko utreder genom t.ex. Forststyrelsen att staten äger området. Vid guldvaskning på markområden som ägs av staten behövs ett guldvaskningstillstånd av Tukes och därför fyller Pirkko i alla punkter i ansökan om guldvaskningstillstånd och skickar ansökan med bilagor till Tukes. Pirkko fyller i ansökan omsorgsfullt, eftersom hon vet att om en ansökan är väsentligt bristfällig, kan en annan sökandes ansökan som ifyllts i enlighet med gruvlagen ges företrädesrätt.

Tukes handlägger ansökan om guldvaskningstillstånd och informerar Pirkko om beslutet. Dessutom publicerar Tukes samtliga beslut om guldvaskningstillstånd på sin webbplats.

Då Pirkko får beslutet från Tukes, kan hon börja agera i enlighet med beslutet.

Om markområdet äga av en privatperson, skulle det för Pirkko ha räckt med markägarens tillstånd.

Guldvaskning på egen mark

Pentti vill börja vaska guld på sin sommarstugetomt. Pentti behöver inte ett guldvaskningstillstånd av Tukes, eftersom sommarstugetomten är Penttis egen. På privat mark får man bedriva guldvaskning med markägarens tillstånd. Pentti måste ändå försäkra sig om att verksamheten inte kräver andra tillstånd, t.ex. ett sådant miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen.

Frågor och svar

Lagstiftning

Se även

Blanketter i anslutning till guldvaskning

Paikkatietoikkuna, lokal information om guldvaskningsområdets egenskaper och eventuella faktorer som inverkar på ansökan om tillstånd

Paliskuntain yhdistys, information om renskötselområden, exempelvis renbeteslag och deras kontaktinformation

Gruvregistrets karttjänst, karta över gällande tillstånd och ansökningar enligt gruvlagen, uppdatering med 2 veckors mellanrum

Lapin kullankaivajain liitto ry, information om guldvaskning