Elsäkerhet – LVD

Elektriska produkter måste vara säkra när de installeras, används och underhålls på rätt sätt. Elsäkerheten regleras genom elsäkerhetslagen och lågspänningsdirektivet, LVD, Low Voltage Directive. Syftet med lågspänningsdirektivet är att säkerställa att de elektriska produkter som finns på marknaden är säkra för människor, husdjur och egendom.

 

Den som tillverkar elektriska produkter är ansvarig för att produkten överensstämmer med lågspänningsdirektivets krav.

Tillämpning av LVD-direktivet

Lågspänningsdirektivet gäller elektriska produkter som är tänkta att användas

 • vid märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström (AC)
 • vid märkspänning mellan 75 och 1 500 V för likström (DC).

Med märkspänning avses ingångs- eller utgångsspänning i den elektroniska produkten, inte eventuella spänningar som finns inuti produkten.

Lågspänningsdirektivet gäller inte alla elektriska produkter, men elsäkerhetslagen kräver att alla produkter är säkra.
 
Tillämpningen av LVD-direktivet omfattar inte

 • elektriska produkter som används i explosionsfarlig miljö
 • elektriska produkter konstruerade för radiologi och medicinska ändamål
 • elektriska delar för varu- och personhissar
 • elmätare
 • stickproppar och uttag för allmänbruk
 • elstängselapparater
 • radiostörningar
 • specialiserade elektriska produkter för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg
 • specialbyggd testningsutrustning avsedd för yrkesmän som används vid forsknings- och utvecklingsanläggningar.

Så säkerställer du att produkten överensstämmer med kraven

 1. Kontrollera kraven
  I LVD-direktivet definieras de väsentliga säkerhetskraven för elektriska produkter. Tillverkaren kan visa att de har uppfyllts, när tillverkaren testar den elektriska produkten enligt harmoniserade standarder.
   
 2. Kontrollera att produkten överensstämmer med kraven
  Tillverkaren ska kontrollera och testa att elektriska produkter eller elektrisk utrustning uppfyller kraven i LVD-direktivet. Tillverkaren ska också bedöma vilka risker som produkten kan medföra.
   
 3. Upprätta nödvändiga dokument
  Tillverkaren ska upprätta tekniska dokument för den elektriska produkten. Utöver de tekniska dokumenten ska tillverkaren också upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och nödvändiga anvisningar, så att slutanvändaren kan använda produkten eller utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
   
 4. Fäst CE-märkning och andra märkningar
  Utöver CE-märkningen ska tillverkaren också fästa de andra nödvändiga märkningar som direktivet nämner på den elektriska produkten.
  Tillverkarens, importörens och säljarens skyldigheter

  Utöver produktkraven med LVD-direktivet dessutom skyldigheter för produktens tillverkare, importör och säljare.