Andra skyldigheter gällande biocider

Företaget ska iaktta de skyldigheter som ålagts i kemikalielagstiftningen och som gäller alla farliga kemikalier. Biocidstadgandena medför ytterligare skyldigheter utöver dem som ålagts i kemikalielagstiftningen.

Om du inför biocidprodukter på marknaden ska du:

  • Göra anmälan om farlig kemikalie till Kemikalieregistret.
    • Tillverkaren, importören eller en annan aktör, till exempel distributören, gör anmälan.
  • Uppgöra ett säkerhetsdatablad fi enlighet med REACH-förordningen för kemikalier för industriellt eller yrkesmässigt bruk.
  • Klassificera, märka och packa produkten enligt CLP- och biocidförordningen.
  • Emballagemärkningarna och bruksanvisningarna ska göras på finska och svenska.  
  • Angenamnet på och adressen till innehavaren av godkännandet på förpackningen.
  • Ange de nanomaterial som produkten innehåller och ge information om särskilda risker som gäller dem (efter varje hänvisning ska uttrycket ”nano” i parentes läggas till).
  • Informera Tukes årligen om de mängder biocidprodukter som du har släppt ut på marknaden, gjort tillgängliga på marknaden och gjort tillgängliga för användning i Finland. Kvantiteter kommer att rapporteras via KemiDigi-systemet i kilogram i slutet av mars.

De verksamma ämnena i biocidprodukten behöver inte registreras separat i enlighet med REACH-förordningen. De övriga ämnena i produkten ska registreras i enlighet med REACH-förordningen.

Biocidhaltiga tvätt- och rengöringsmedel

Om du marknadsför biocidhaltiga tvätt- och rengöringsmedel, till exempel ett desinficerande rengöringsmedel, kom ihåg att kontrollera att du iakttar bestämmelserna i EU:s tvättmedelsdirektiv (länk till tukes.fis tvättmedelssidor).

Reklam för biocidprodukter

Kom ihåg att satserna:

"Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom etiketten och produktinformationen före användningen"alltid ska finnas i reklam för biocidprodukter.

Ordet "biocid" kan ersättas med en beskrivning av den promoverade produkttypen, såsom antifouling-produkter, myggmedel eller desinficeringsmedel. Som reklam betraktas exempelvis radio-, TV- och tidningsreklam, webbsidor och produktbroschyrer, om man med hjälp av dem avser att främja försäljningen av produkten.

Reklam för produkten får inte vara vilseledande med hänsyn till produktens risker för människors och djurs hälsa eller för miljön. Använd inte uttryck som ger en falsk föreställning om produktens säkerhet. Exempel på sådana är ”trygg”, ”biocidprodukt med låg risk”, "icke giftig", "icke skadlig".

Bestämmelserna ovan gäller även påståenden som framförs på förpackningarna.

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och 453/2010
Biocidförordningen (EU) nr 528/2012, (art 69)
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004