Besiktning vid elinstallationers ibruktagningsskede

Den som utför elarbetet ska besiktiga installationerna innan ibruktagning. Med hjälp av besiktningen säkerställs installationernas elsäkerhet och överensstämmelse med kraven.

Ibruktagningsbesiktning

Innan en elektrisk installationshelhet eller en del av en elektrisk installationshelhet tas i bruk, ska en ibruktagningsbesiktning av installationerna och ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen göras.

Utföraren av ibruktagningsbesiktningen ska vara en yrkesperson inom elbranschen.

Ibruktagningsbesiktningen inkluderar visuell inspektion och olika mätningar och test. När installationsarbetet framskridet ska en visuell besiktning utföras för att säkerställa installationernas säkerhet och ändamålsenlighet, även av de delar som blir inuti konstruktionen.

För ibruktagningsbesiktningsprotokollet finns inget föreskrivet format, men följande saker ska framgå i protokollet:

  • objektets identifieringsuppgifter: vad har gjorts och var
  • Namn och kontaktuppgifter för elinstallationens byggare och ledaren för elarbeten
  • utredning av elinstallationernas överensstämmelse med föreskrifter och bestämmelser
  • tillämpade standarder
  • allmän beskrivning av de använda besiktningsmetoderna
  • besiktningarnas och testens resultat
  • besiktigarens underskrift.

Ibruktagningsbesiktningsprotokollet överlämnas till beställaren av elarbetet.

Mindre arbeten, såsom byte eller ökning av enskild installationsutrustning, förutsätter inte ett ibruktagningsbesiktningsprotokoll. Vid behov ska besiktningsresultaten överlämnas till beställaren.

Exempel på protokoll

 

Certifieringsbesiktning

För elinstallationer i bostadsbyggnader som är större än parhus samt på andra elanläggningar med huvudsäkringar över 35 A ska förutom ibruktagningsbesiktningen även en certifieringsbesiktning utföras. Vid ändringsarbeten är den vanligaste gränsen ett arbetsområde med överströmsskydd över 35 A.

Den som utför elarbete ansvarar för att certifieringsbesiktningen utförs. Besiktningstjänster erbjuds av auktoriserade besiktningsmän och besiktningsorgan.

I certifieringsbesiktningen fastställs ibruktagningsbesiktningens ändamålsenlighet, och installationernas säkerhet säkerställs med stickprov.

Den som utför besiktningen utarbetar ett besiktningsintyg över besiktningen och fäster en besiktningsdekal på huvudcentralen eller motsvarande ställe. Objektets innehavare ska spara besiktningsintyget i minst tio år.

Se även