Kemikalier i smycken och klockor

Smycken och accessoarer får inte innehålla för höga halter av farliga kemikalier eller för höga halter av farliga kemikalier får inte avges från dem. Smycken och accessoarer är till exempel

 • •    piercingsmycken
  •    ringar
  •    hals- och armband
  •    örhängen
  •    hårspännen
  •    metalldelar i armbandsur.

Tillverkare, importörer och distributörer av klockor och smycken ska säkerställa att klockorna och smyckena inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen eller att sådana ämnen inte avges från dem över de tillåtna gränsvärdena.

Kemikalier med begränsade halter och utsläpp

 • nickel
 • kadmium
 • bly
 • krom(VI).

Kemikalierna begränsas eftersom

 • nickel kan orsaka kontaktallergi,
 • bly- och blyföreningar är giftiga,
 • kadmium kan framkalla cancer,
 • bly och kadmium är också skadliga för miljön.

Tukes övervakar de kemikalier som smycken och klockor innehåller.

Nickel i smycken

Nickel är en vanlig orsak till kontaktallergi. Nickelallergin försvinner inte. Därför får nickel som avges från smycken inte överskrida 0,5 mikrogram per kvadratcentimeter hud per vecka. Nickel får alltså användas i tillverkning av smycken, men nickel får inte avges från färdiga smycken.

Gränsvärdet för nickel är lägre i smycken som efter håltagning placeras i öron eller andra delar av människokroppen än i andra föremål och smycken som är i kontakt med hud. Nickel som avges från smyckena som efter håltagning placeras i öron eller andra delar av människokroppen får inte överskrida 0,2 mikrogram per kvadratcentimeter hud per vecka. Med sådana smycken avses smycken som används i piercingar under den tid då piercingssåret läker ut. 

Mer information om nickel i smycken och föremål som är i kontakt med hud finns i kemikalierådgivningstjänstens broschyr om nickel-, kadmium- och blybegränsningar för smycken (på finska).

Kadmium i smycken

Kadmium är en cancerframkallande tungmetall. Kadmium lagras i kroppen, och halveringstiden är mycket lång, varför mängden kadmium i kroppen ökar  när man åldras.

Kadmium kan förekomma i smycken till exempel på grund av orenheter i råvaror, återvinningsmaterial eller lödmetall.

Kadmiumhalten i smycken ska underskrida 0,01 viktprocent.

Kadmiumbegränsningen gäller alla smycken och smyckesdelar oavsett materialet. Begränsningen gäller även hårdlod som används vid temperaturer över 450 grader. Mer information om begränsningen i broschyren om nickel-, kadmium-, och blybegränsningar för smycken (på finska).

Kadmium förbjöds i smycken 2011. Återförsäljare kan ännu sälja sådana smycken som har släppts ut på marknaden före begränsningen.  Försäljare av smycken ska kunna uppvisa dokument om datumet då smycket skaffats om tillsynsmyndigheten (Tukes) ber om det.

Kadmiumbegränsningen gäller inte så kallade antiksmycken som har släppts ut på marknaden före 10.12.1961.

Bly i smycken

Bly- och blyföreningar är giftiga, och de begränsas av hälso- och miljöskyddsskäl.

Bly kan förekomma i smycken till exempel på grund av metalliskt bly som tillagts med avsikt, orenheter i råvaror, återvinningsmaterial eller tillsatsämnen i legeringar.

Blyhalten i smycken ska underskrida 0,05 viktprocent.

Blybegränsningen gäller alla smycken, deras tillverkningsmaterial och individuella delar. Det finns undantag från blybegränsningen, mer information om begränsningen i broschyren om nickel-, kadmium- och blybegränsningar för smycken (på finska).

Bly förbjöds i smycken 2011. Återförsäljare kan ännu sälja sådana smycken som har släppts ut på marknaden före begränsningen. Försäljare av smycken ska kunna uppvisa dokument om datumet då smycket skaffats om tillsynsmyndigheten (Tukes) ber om det.

Blybegränsningen gäller inte så kallade antiksmycken som har släppts ut på marknaden före 10.12.1961.

Krom (VI) i smycken

Krom(VI)-föreningar kan orsaka allergi även i små halter.

Halter av krom (VI)-föreningar i läderprodukter eller produkter med läderdelar begränsades i EU 2015. Sedan dess får krom(IV)-föreningar i produkterna inte överskrida 3 mg/kg, det vill säga 0,0003 viktprocent.

Mer information om begränsningen i meddelandet meddelandet Kromföreningar begränsas i läderprodukter (på finska)

Att beakta vid försäljningen av smycken och klockor

Distributören, tillverkaren och importören ansvarar för att produkten inte innehåller farliga kemikalier.

När du skaffar smycken och klockor för försäljning, ta reda på vilka råvaror och kemikalier produkterna innehåller.

Kunden har rätt att fråga försäljaren om produkten innehåller vissa ämnen som inger stora betänkligheter.

Försäljaren ska svara på kundens förfrågan inom 45 dagar.