Blandgasdykning – kraven på flaskorna och fyllningsplatsen

Vid blandgasdykning används nitrox och andra blandgaser. Användningen av dem medför extra krav på flaskorna och fyllningsplatserna. I denna anvisning redogörs för kraven på de flaskor som används vid blandgasdykning och på deras märkningar samt på fyllningsplatsen och fyllarens behörighet.

1. Blandgaser

Nitrox är en blandning av kväve och syre. Syrets andel är i typiska fall 21–40 procent. Dessutom kan nitroxblandningar med en större andel syre, t.ex. 50 procent, användas.

Trimix är en blandning av syre, helium och kväve.

Heliox är en blandning av syre och helium.
 

2. Kraven på flaskorna och deras märkningar

Flaskor som används vid blandgasdykning ska underhållas och upprätthållas på det sätt som den mest krävande gasblandningen som används förutsätter. När gasblandningar som innehåller mer än 40 procent ska flaskorna vara syrerena.

Vanliga flaskor och flaskventiler kan göras syrekompatibla (oxygenkompatibla) genom att utföra oxygenservice (syretvätt) på dem. Vid oxygenservice öppnas flaskan och flaskventilen och de rengörs med ett syrekompatibelt rengöringsmedel från fett och andra orenheter som främjar uppkomsten av syrebrand. Flaskventilens tätningar byts ut mot tätningar av syrekompatibelt material och smörjs med ett syrekompatibelt smörjmedel. Oxygenservice ska utföras med högst två års intervall för att säkerställa renheten samt på grund av att tätningarna föråldras och slits.

Blandgasflaskor ska särskiljas från andningsluftflaskor med de följande märkningarna:

1) oxygenservicen märks på flaskans cylindriska del med etiketten: HAPPIHUOLLETTU. På etiketten antecknas namnet på den aktör som utfört underhållet samt underhållets datum

2) blandgasen märks på flaskans cylindriska del med en stor etikett: NITROKSI, NITROX, TRIMIKSI, TRIMIX, HELIOKSI, HELIOX, HAPPI eller OXYGEN; beroende på flaskans innehåll

3) blandgasens mer detaljerade egenskaper märks ut på skuldran närmast flaskans ventil med en etikett: blandningens styrka, största tillåtna användningsdjup, blandningens analysdatum och initialerna på den som utfört analysen, t.ex. EAN 32 / MOD 33 m / 3.12.08 N.N.

Om syrehalten av den blandgas som strömmar in i flaskan överskrider 40 procent ska flaskan förses med alla märkningar som nämns ovan. I annat fall räcker det med märkningarna 2 och 3. En flaska kan fyllas på med blandgaser under förutsättning att flaskan har de märkningar som nämns ovan. Oxygenservice ska utföras med högst två års intervaller.

Nedan ges rekommendationer om flaskornas färger. Andra färger och färgkombinationer är tillåtna men de får inte föranleda missförstånd som gäller flaskans innehåll eller farlighet.

– Signalfärgerna på skuldran närmast ventilen på en blandgasflaska är vanligen svart och vitt (i fråga om Heliox-blandning kan signalfärgerna vara vitt och brunt). Den cylindriska delen kan vara t.ex. gul.

– Vid dykning kan syre användas som etappgas. Signalfärgen på skuldran närmast ventilen på en syreflaska är vanligen vit. Den cylindriska delen kan vara t.ex. vit. Den cylindriska delen av en syreflaska ska ha en stor etikett med märkningen: HAPPI eller OXYGEN.

– Vid dykning kan argon användas för värmeisolering av dykardräkten. Signalfärgen på skuldran närmast ventilen på en argonflaska är vanligen mörkgrön. Den cylindriska delen kan vara t.ex. mörkgrön eller svart. Den cylindriska delen av en argonflaska ska ha en stor etikett med märkningen: ARGON.

3. Kraven på fyllningsplatsen

Vid tillverkningen och fyllning av blandgaser används följande metoder:

– partialtryckblandning
– kontinuerlig blandning
– membranfiltrering
– blandning efter molekylvikt.

Vid planeringen av en fyllningsplats gäller det att beakta dels det system som används för framställning och fyllning av blandgaser och dels verksamheten på fyllningsplatsen. Fyllningsplatsen ska planeras och systemet anskaffas i enlighet kraven på hanteringen av den mest krävande blandgasen. I fråga om brandsäkerheten är den kritiska ordningen för blandgaserna följande: 1 syrgas, 2 tryckluft, 3 helium och 4 argon. Vid sidan av en bedömning av fyllningsplatsen som begärs av ett besiktningsorgan ska även ett utlåtande erhållas av den lokala räddningsmyndigheten om förvaringen av gasflaskor och särskilt av syreflaskor på fyllningsplatsen. För mer ingående anvisningar se Tukes-guiden om säker hantering och lagring av syre, punkterna 3.1 och 5.5 (på finska).

Fyllningsplatsen och -systemet ska vara planerade för hanteringen av de blandgaser som tillverkas. De huvudsakliga målen för planeringen av systemet är att förebygga syrebrand och säkerställa andningsgasens renhet. Dessa är ytterligare krav som tillkommer jämfört med en vanlig fyllningsplats. De komponenter som anskaffas för installationen av systemet ska vara syrekompatibla och ha den tryckklass som anordningen kräver. Syrekompatibla rör ska rengöras från fett och smuts före installation. Om det finns svetsade fogar i rörsystemet ska fogarna svetsas behörigt (svetsanvisning och behöriga svetsare). Ett PI-diagram (instrumenteringsdiagram för processen) och en utrustningsförteckning ska göras upp över installationen.

Fyllningsplatsens system ska medföljas av leverantörens kompletta bruks- och underhållsanvisningar. Processen för tillverkning och fyllning av blandgaser ska beskrivas i fyllningssystemets bruksanvisningar. I anvisningarna ska olika problemsituationer förutses i och anvisningarna ska beskriva de åtgärder med vilka tillverknings- och fyllningsprocessen i problemsituationer kan stoppas på ett snabbt, enkelt och säkert sätt, så att farliga situationer inte kan uppkomma. Den korta säkerhetsanvisningen för problemsituationer ska vara tillgänglig för fyllaren bredvid fyllningssystemet.

Följande förfaranden rekommenderas i syfte att säkerställa säkerheten vid hanteringen av syre med högt tryck (över 10 bar) på fyllningsplatsen:

– syrets tryckhöjning begränsas till högst 8 bar/min
– syrets tillströmning begränsas till högst 50 l/min
– alla ventiler är av en typ som inte öppnas helt med en halv rotation.

Alla gaser som används för blandning ska vara syrekompatibla när systemet även i övrigt förutsätts vara syrerent. Som syrekompatibel betraktas luft som innehåller

– vattenånga < 50 mg/m3
– oljedimma < 0,1 mg/m3
– gasformiga kolväten < 15 ppm
– kolmonoxid < 2 ppm
– koldioxid < 500 ppm.

Ägaren eller innehavaren ska sköta om att fyllningsplatsens system används och underhålls i enlighet med bruks- och underhållsanvisningarna. Kvaliteten på den gasblandning som systemet producerar ska verifieras regelbundet, med högst två års intervaller.

Ägaren eller innehavaren ska samla fyllningsplatsens handlingar i en enhetlig form t.ex. till en mapp: bruksanvisningar, säkerhetsanvisning, räddningsmyndighetens utlåtande, intyg över bedömningen av fyllningsplatsen, bevis på fyllarens behörighet, fyllningsjournaler, underhållsjournal osv.

Utomstående får inte ges tillträde till fyllningsplatsen.

4. Fyllarens behörighetskrav

Fyllare på fyllningsplats för blandgaser ska ha ett intyg på sin behörighet. Behörighet att tillverka och fylla blandgaser kan intygas genom att avlägga kursen för gasblandning eller GAS BLENDER-kursen som tillhandahålls i dykutbildningssystemen. Den som avlagt kursen har förutsättningar att tillverka dessa gaser säkert. På kursen ges undervisning särskilt i säkerhet vid hanteringen av syre. På kursen lär sig deltagarna dessutom att utföra oxygenunderhåll och kontroll av dykutrustning i syfte att regelbundet övervaka dykutrustningens skick.

5. Bedömning av fyllningsplatsen

Ett besiktningsorgan bedömer fyllningsplatsen innan den tas i bruk och därefter med minst sex års intervaller. Besiktningsorgan som bedömer fyllningsplatser är

– Inspecta Tarkastus Oy, tfn 010 521 600, www.kiwa.com/fi/fi
– DEKRA Industrial Oy, tfn (09) 878 020, http://www.dekra.fi
– Insteam Oy, tfn +358 20 734 1810, www.insteam.fi

Vid bedömning av en fyllningsplats för blandgaser ska följande punkter särskilt kontrolleras:

5.1) Bedömning före ibruktagning

– systemet för tillverkning och fyllning av blandgaser har bruksanvisningar som visar att systemet är avsett för fyllning av blandgaser
– det finns adekvata bruksanvisningar för systemet och säkerhetsanvisningen för problemsituationer finns bredvid fyllningssystemet
– det finns ett utlåtande av räddningsmyndigheten om förvaringen av gasflaskor och särskilt av syreflaskor
– det finns ett bevis på användarens behörighet i form av att användaren avlagt en kurs för blandning av gas eller kursen Gas Blender

5.2) Periodisk besiktning

– det finns påkallade bevis på att systemet för tillverkning och fyllning av blandgaser har underhållits regelbundet till exempel i underhållsjournalen eller i form av leverantörens (eller tillverkarens) underhållsintyg
– det finns påkallade bevis på att kvaliteten på den gasblandning som systemet producerar verifierats t.ex. i underhållsjournalen
– eventuella ändringar i systemet har utförts på ett adekvat sätt med leverantörens (eller tillverkarens) godkännande och ett besiktningsorgan har vid behov bedömt huruvida ändringarna utförts på ett adekvat sätt
– fyllaren är fortfarande behörig (se ovan)