Kemikalielagen reglerar yrkesmässig skadedjursbekämpning

En del av produkterna som är avsedda för skadedjursbekämpning kan du använda endast om du

 • är en professionell som avlagt examen i skadedjursbekämpning eller
 • jordbrukare som avlagt examen som gäller växtskyddsmedel och som använder produkterna i din egen lantbruksverksamhet.

De farligaste ämnena begränsas så att de endast får användas av professionella som avlagt specialexamen.

Examen i skadedjursbekämpning och examen för växtskyddsmedel kan du avlägga genom vissa aktörer som godkänts av Tukes. Tukes godkänner den som ordnar behörighetsutbildning i skadedjursbekämpning, den som tar emot examen och utbildningsprogrammet samt den som ordnar specialexamen. Närmare bestämmelser om innehållet i examen och avläggandet utfärdas genom statsrådets förordning.

Den som utför skadedjursbekämpning ska avlägga en examen i användningen av skadedjursprodukter.

Den som utför skadedjursbekämpningen ska genom examen påvisa att han eller hon är behörig att använda produkter som är avsedda för skadedjursbekämpning. Målet med examen är att garantera att personer som yrkesmässigt utför skadedjursbekämpning kan använda produkterna på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. Personer som utfört bekämpningsarbete i mindre än tre år avlägger även ett fristående yrkesprov.

När du avlagt examen för skadedjursbekämpning

 • ska du göra en anmälan till Tukes om avläggande av examen. Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Tukes via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti).
 • betala 110 euro i registreringsavgift till Tukes
 • förnya examen och göra en anmälan till Tukes vart femte år.

Tukes antecknar dem som avlagt examen i skadedjursbekämpning i sitt register.

Tukes kan annullera registreringen av den som avlagt examen, om den som utför skadedjurbekämpningen inte använder skadedjursbekämpningsmedlen på ändamålsenligt sätt genom att iaktta bruksanvisningarna eller om den som utför skadedjursbekämpningen med sin verksamhet har orsakat olägenheter för miljön eller hälsan.

Användning av produkter som medför särskild fara eller olägenhet förutsätter specialexamen

Produkter som medför särskild fara eller olägenhet för hälsan eller miljön får du endast använda om du har avlagt en specialexamen i skadedjursbekämpning. Specialexamen är produktspecifik och gäller i fem år.

För att få rätt att använda de ämnen som förutsätter specialexamen ska du

 • avlägga en produktspecifik specialexamen i användningen av produkten
 • göra en anmälan om avlagt specialexamen till TukesSekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Tukes via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti).
 • betala 110 euro i registreringsavgift till Tukes
 • förnya specialexamen vart femte år.

När punkterna som presenterats ovan är genomförda, antecknar Tukes dig i registret över personer som avlagt specialexamen i skadedjursbekämpning. I registret antecknas de produkter, som specialexamen kvalificerar personen att överlåta och använda. Tukes kan annullera registreringen om det framgår att du inte uppfyller villkoren för registrering.

I Tukes biocidregister finns produktspecifik information om begränsningarna för yrkesmässig användning av produkten.

Utbildningsarrangörer och examen för skadedjursbekämpning

Utbildning i skadedjursbekämpning ordnar utbildningscentret Koulutuskeskus Salpaus. Ytterligare uppgifter om tidpunkter för utbildningen, anmälan och andra praktiska arrangemang i anslutning till examen ger Ville Lehtinen.

Examen för skadedjursbekämpning kan avläggas vid följande läroverk och företag

Företag som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning ska anmälas till Tukes företagsregister

Innan företaget inleder yrkesmässig skadedjursbekämpning, ska företaget göra en anmälan till Tukes om att företagsverksamheten inleds. Företaget ska ha åtminstone en ansvarsperson anställd på heltid.
Företagets ansvarsperson ska ha

 • utbildning för skadedjursbekämpning som stadgas i kemikalielagen eller motsvarande yrkeskunskap och
 • examen för skadedjursbekämpare.

Tukes antecknar företaget och dess ansvarsperson i sitt examens- och företagsregister. För registreringen uppbärs en avgift på 110 euro.

Register över skadedjursbekämpning hos Tukes

 • personer som avlagt examen för skadedjurbekämpare
 • personer som avlagt specialexamen
 • företag som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning och deras ansvariga personer.

Innan skadedjurbekämpning inleds

Produkter
En del av produkterna som är avsedda för skadedjurbekämpning får du använda endast om du avlagt examen.

Utbildning och examen
Utbildning för skadedjursbekämpning ordnas av utbildningscentret Koulutuskeskus Salpaus

Anmälan om avlagd examen till Tukes
Gör anmälan med en blankett.

Registrering
Tukes antecknar dig eller ditt företag i sitt register.

Förnyelse
Ny examen och anmälan till Tukes vart femte år.