Personliga behörighet och behörighetskrav

Y3: anordningar som innehåller minst 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (y3), om du har minst två års arbetserfarenhet inom kylbranschen och du har avlagt något av de följande examina: 

 • tekniker-, ingenjörs- eller diplomingenjörsexamen som är tillämplig till kylbranschen samt yrkesexamen i husteknik inom kompetensområdet för kylmontering, delen hantering av kylmedel
 • yrkesexamen för kylmontör (yrkesexamen i husteknik inom kompetensområdet för kylmontering) eller
 • specialyrkesexamen för kylmästare(specialyrkesexamen i husteknik inom kompetensområdet för kylteknik

Den ansvariga personen ansvarar för att verksamheten uppfyller miljökraven och installatörerna uppfyller behörighetskraven.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatörer (y3a), om du har avlagt något av de följande examina:

 • yrkesexamen för kylmontör eller (yrkesexamen i husteknik inom kompetensområdet för kylmontering)
 • yrkesexamen i husteknik kompetensområdet för kylmontering delarna hantering av kylmedel samt en av fem valfria monterings- och underhållsdelar
 • delarna installation av kylkomponenter och rörsystem samt drifttagning av en kylanläggning av grundexamen inom husteknik.

E3: anordningar som innehåller under 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (E3), om du har ett års teknisk arbetserfarenhet av VVS-, rör- eller elinstallationer och du har avlagt något av de följande examina: 

 • delen hantering av köldmedier (yrkesexamen i husteknik kompetensområdet förkylmontering) eller
 • delen installation och underhåll av värmepump (yrkesexamen för husteknik kompetensområdet för montering av värmeelement) eller
 • delen installations-, underhålls- och reparationsarbeten (yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner)

Den ansvariga personen ansvarar för att verksamheten uppfyller miljökraven och installatörerna uppfyller behörighetskraven.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (E3A), om du har avlagt något av de följande examina:

 • delen installation och underhåll av värmepump (yrkesexamen för husteknik kompetensområdet för montering av värmeelement)
 • delen installations-, underhålls- och reparationsarbeten (yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner)
 • delen installation av små kylenheter och luftvärmepumpar (grundexamen för husteknik).

VU A: Behörighet för läckagekontroller

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (VUA), när du har avlagt ett behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt.

KU: Luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Om du har y3- eller e3-behörighet, behöver du inte söka ku-behörighet.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (KU), om du innehar något av följande:

 • grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom bilbranschen eller
 • arbetstekniker-, tekniker- eller ingenjörsexamen som är tillämplig till bilbranschen 

Om du saknar examen inom bilbranschen, kan verkstadsägaren vara den ansvariga personen för luftkonditioneringsanläggningar i fordon efter avlagt behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt.

Den ansvariga personen ansvarar för att verksamheten uppfyller miljökraven och installatörerna uppfyller behörighetskraven.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (KUA), när du har avlagt ett behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt. Det är tillåtet att utföra service av luftkonditioneringsanläggningar i fordon om du har y3a- eller e3a-behörighet.

 

SA K: Fasta släckanordningar, F-gaser

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Den ansvariga personen ska enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) inneha ett behörighetsintyg beviljat av Tukes för den ansvariga personen på installationsföretag för automatiska släckanordningar (SA K).

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (SA K), om du har en lämplig examen från ett tekniskt läroverk eller yrkeshögskola eller du har avlagt prov som anordnats av en instans godkänd av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (SA K A), när du har avlagt ett behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt.

JÄ: Avfallshantering: Tillvaratagande av el- och elektronikavfall  (EE-skrot, SER på finska)

Tillvaratagande av EE-skrot ur anordningar som omfattas av tillämpningsområdet av förordning 519/2014. Obs! Lagrings- och hanteringsplatsen ska ha ett miljötillstånd!

På anordningar som innehåller minst 3 kg och minst 5 koldioxidekvivalentton köldmedium tillämpas anordningsspecifika behörighetskrav, se punkt Y3.

Anordningar som innehåller under 3 kg av köldmedium och under 5 koldioxidekvivalentton av köldmedium (JÄ).

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (JÄ), när du har avlagt antingen en teknisk utbildning eller en grundutbildning för avfallsstationsskötare, dvs. yrkesexamen i miljövård, samt behörighetsprovet (innehållet i behörighetsprovet: statsrådet förordning 766/2016, bilaga 8).

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (JÄ A), när du har avlagt behörighetsprovet (innehållet i behörighetsprovet: Statsrådets förordning 766/2016, bilaga 8).

Kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat som innehåller minst 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Någon verksamhetsanmälan förutsätts inte av företaget.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (Y3A), när du har avlagt något av de följande yrkesexamina eller delar av dem:

 • yrkesexamen för kylmontör eller
 • minst del 1 i yrkesexamen för kylmontör samt någon av de valfria delarna 4–8, hantering av köldmedier samt en valfri installations- och underhållsdel eller
 • delarna installation av kylkomponenter och rörsystem samt drifttagning av en kylanläggning av grundexamen inom husteknik.

Anordningar på fartyg och vattenfarkoster som innehåller minst 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Någon verksamhetsanmälan förutsätts inte av företaget.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (Y3A), när du har avlagt något av de följande yrkesexamina eller delar av dem:

 • yrkesexamen för kylmontör eller
 • minst del 1 i yrkesexamen för kylmontör samt någon av de valfria delarna 4–8, hantering av köldmedier samt en valfri installations- och underhållsdel eller
 • delarna installation av kylkomponenter och rörsystem samt drifttagning av en kylanläggning av grundexamen inom husteknik.

SK: elektriska brytare

Installation, underhåll, service, reparation, nedmontering och tillvaratagande där arbetet gäller F-gaser som elektriska brytare innehåller.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (sk a), när du har avlagt ett behörighetsprov som anordnas av en part som Tukes godkänt.

Så här ansöker du om personlig behörighet inom kylbranschen (ansvarig person och/eller installatör)

1. Kontrollera behörighetskraven
Kontrollera behörighetskraven på Tukes webbplats innan du fyller i ansökan. Det lönar sig att ansöka om behörighet som ansvarig person om du uppfyller kraven på behörighet och arbetserfarenhet även om dina arbetsuppgifter inte kräver det för närvarande.

2. Uträtta dina ärenden elektroniskt
Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat.

3. Fyll i ansökan och lämna bilagorna
Fyll i de begärda uppgifterna i den elektroniska ansökan. Kom ihåg att foga de bilagor som meddelas i behörighetstabellen till ansökan. Du kan spara din ansökan ofullbordad och fortsätta att fylla i den senare.

4. Följ med hur handläggningen framskrider
Du får information om handläggningens skeden till den e-postadress som du meddelar i ansökan. Ansökan har mottagits i Tukes handläggningssystem när du får ansökningens diarienummer i ett meddelande. E-postmeddelandet skickas av [email protected]. Om du inte får e-postmeddelandet är det bra att kontrollera att meddelandena inte har gått till skräppostlådan.

5. Uppgifterna går till registret för kylbranschen
När du får ett positivt svar kan du arbeta i enlighet med den behörighet som beviljats som ansvarig person och/eller installatör i ett kylanordningsföretag. Ditt namn, din bostadskommun och det beviljade behörighetsområdet finns i behörighetsregistret för kylbranschen.

6. Utnämning till ansvarig person
Om företaget gör en verksamhetsanmälan och du utses till ansvarig person i företaget ska du godkänna din utnämning via en länk som skickats till din e-postlåda eller genom att logga in i e-tjänsten.