Personliga behörighet och behörighetskrav

Y3: anordningar som innehåller minst 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (y3), om du har minst två års arbetserfarenhet inom kylbranschen och du har avlagt något av de följande examina: 

 • arbetstekniker-, tekniker-, ingenjörs- eller diplomingenjörsexamen som är tillämplig till kylbranschen samt del 1: hantering av köldmedier av yrkesexamen för kylmontör. Obs! Behörigheten kan bevisas med arbetsteknikerexamen fram till 31.12.2018.
  eller
 • yrkesexamen för kylmontör eller
 • specialyrkesexamen för kylmästare.

Den ansvariga personen ansvarar för att verksamheten uppfyller miljökraven och installatörerna uppfyller behörighetskraven.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatörer (y3a), om du har avlagt något av de följande examina:

 • yrkesexamen för kylmontör eller
 • minst del 1 samt någon av de valbara delarna 4–8 av yrkesexamen för kylmontör, dvs. hantering av köldmedier samt en valbar installations- och underhållsdel eller
 • delarna installation av kylkomponenter och rörsystem samt drifttagning av en kylanläggning av grundexamen inom husteknik.

E3: anordningar som innehåller under 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (E3), om du har ett års teknisk arbetserfarenhet av VVS-, rör- eller elinstallationer och du har avlagt något av de följande examina: 

 • delen hantering av köldmedier av yrkesexamen för kylmontör eller
 • delen installations-, underhålls- och reparationsarbeten av yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner eller
 • delen arbeten med värmepumpar och -element av yrkesexamen för värmeelementsmontör.

Den ansvariga personen ansvarar för att verksamheten uppfyller miljökraven och installatörerna uppfyller behörighetskraven.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (E3A), om du har avlagt något av de följande examina:

 • delen installations-, underhålls- och reparationsarbeten av yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner eller
 • delen arbeten med värmepumpar och -element av yrkesexamen för värmeelementsmontör eller
 • delen installation av kylanordningar av grundexamen inom husteknik.

KU: Luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (KU), om du innehar något av följande:

 • grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom bilbranschen eller
 • arbetstekniker-, tekniker- eller ingenjörsexamen som är tillämplig till bilbranschen eller
 • Behörighet för anordningar som innehåller minst 3 kg eller under 3 kg köldmedium.

Om du saknar examen inom bilbranschen, kan verkstadsägaren vara den ansvariga personen för luftkonditioneringsanläggningar i fordon efter avlagt behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt.

Den ansvariga personen ansvarar för att verksamheten uppfyller miljökraven och installatörerna uppfyller behörighetskraven.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (KUA), när du har avlagt ett behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt.

SA K: Fasta släckanordningar, F-gaser

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Den ansvariga personen ska enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) inneha ett behörighetsintyg beviljat av Tukes för den ansvariga personen på installationsföretag för automatiska släckanordningar (SA K).

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (SA K), om du har en lämplig examen från ett tekniskt läroverk eller yrkeshögskola eller du har avlagt prov som anordnats av en instans godkänd av Tukes.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (SA K A), när du har avlagt ett behörighetstest som anordnats av en part som Tukes godkänt.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (JÄ A), när du har avlagt behörighetsprovet (innehållet i behörighetsprovet: Statsrådets förordning 766/2016, bilaga 8).

JÄ: Avfallshantering: Tillvaratagande av el- och elektronikavfall  (EE-skrot, SER på finska)

Tillvaratagande av EE-skrot ur anordningar som omfattas av tillämpningsområdet av förordning 519/2014. Obs! Lagrings- och hanteringsplatsen ska ha ett miljötillstånd!

På anordningar som innehåller minst 3 kg och minst 5 koldioxidekvivalentton köldmedium tillämpas anordningsspecifika behörighetskrav, se punkt Y3.

Anordningar som innehåller under 3 kg av köldmedium och under 5 koldioxidekvivalentton av köldmedium (JÄ).

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för den ansvariga personen (JÄ), när du har avlagt antingen en teknisk utbildning eller en grundutbildning för avfallsstationsskötare, dvs. yrkesexamen i miljövård, samt behörighetsprovet (innehållet i behörighetsprovet: statsrådet förordning 766/2016, bilaga 8).

Voit hakea asentajan pätevyystodistusta (jä a), kun olet suorittanut pätevyyskokeen (pätevyyskokeen sisältö Vna 766/2016, liite 8).

Kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat som innehåller minst 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Någon verksamhetsanmälan förutsätts inte av företaget.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (Y3A), när du har avlagt något av de följande yrkesexamina eller delar av dem:

 • yrkesexamen för kylmontör eller
 • minst del 1 i yrkesexamen för kylmontör samt någon av de valfria delarna 4–8, hantering av köldmedier samt en valfri installations- och underhållsdel eller
 • delarna installation av kylkomponenter och rörsystem samt drifttagning av en kylanläggning av grundexamen inom husteknik.

Anordningar på fartyg och vattenfarkoster som innehåller minst 3 kg köldmedium

Installation, underhåll, service, reparation, urbruktagning, läckagekontroll och tillvaratagande av anordningarna kräver behörighet inom kylbranschen som beviljas av Tukes.

Någon verksamhetsanmälan förutsätts inte av företaget.

Du kan ansöka om ett behörighetsintyg för installatör (Y3A), när du har avlagt något av de följande yrkesexamina eller delar av dem:

 • yrkesexamen för kylmontör eller
 • kylmäasentajan ammattitutkinnosta vähintään osat 1 sekä jokin valinnaisista osista 4-8, kylmäaineiden käsittely sekä valinnainen asennus- ja huolto-osa tai
 • delarna installation av kylkomponenter och rörsystem samt drifttagning av en kylanläggning av grundexamen inom husteknik.

Så här ansöker du om personligt behörighetsintyg inom kylbranschen

Utbildning
Se till att du har tillräcklig utildning som motsvarar behörighetskraven för den ansvariga personen eller en installatör.

Behörighetsintyg för den ansvariga personen och installatören
Ansök om ett behörighetsintyg från Tukes. Bifoga ett intyg om din utbildning samt för den ansvariga personen en utredning om arbetserfarenhet till din ansökan.

Beviljande av ett personligt behörighetsintyg
Tukes beviljar dig ett behörighetsintyg, om du uppfyller behörighetskraven. Tukes skickar behörighetsintyget till dig och antecknar uppgifterna i behörighetsregistret.

Behörighetsregistret
I registret kan du kontrollera de personer som har behörighet inom kylbranschen.

Frågor och svar

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.