Riskreduceringsmetoder för rodenticider som innehåller antikoagulanter

Rodenticider som förhindrar att blodet koaguleras, dvs. antikoagulerande rodenticider, är farliga för hälsan och miljön. Rodenticider får endast användas vid verkligt behov och bruksanvisningen ska följas.

Det är viktigt att bekämpa möss och råttor för att de inte ska sprida sjukdomar och förstöra huskonstruktioner.

EU-länderna godkänner antikoagulerande rodenticidpreparat för 5 år åt gången. Gnagarna kan utveckla motståndskraft, dvs. bli resistenta mot giftet, och därför är det viktigt att rodenticider används enligt bruksanvisningen. Om gnagarbeståndet inte minskar trots bekämpning, ska skadedjursbekämparen anmäla detta till Tukes.

Begränsningar för användning av antikoagulerande rodenticider

Alla verksamma ämnen som påverkar koaguleringen och som används i rodenticider har klassificerats som reproduktionstoxiska i kategorierna 1A eller 1B. Klassificeringen gäller alla preparat som har 0,003 % eller högre halter av det verksamma ämnet.

Preparat som klassificerats som reproduktionstoxiska godkänns inte för konsumentbruk.

I yttranden godkända av kommittén för biocidprodukter vid Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) föreslås följande metoder för att reducera risker av användning av rodenticider:

  • detaljerade rekommendationer för godkännande av produkter
  • användargruppsspecifika villkor, vilka också anges i genomförandeförordningen för verksamma ämnen, Europeiska unionens officiella tidning. Målet för riskreduceringsmetoderna är att minska människors och andra djurs exponering för rodenticider.

Begränsningar och riskreduceringsmetoder för antikoagulerande rodenticider i Finland (2018)

1

Användargrupper:

  1. Konsumenter
  2. Utbildat yrkesfolk

Utbildat yrkesfolk är

  1. Skadedjursbekämpare som har avlagt en examen i enlighet med kemikalielagen (kemikalielagen 599/2013, statsrådets förordning 418/2014)
  2. Personer som avlagt en examen i växtskydd och som bekämpar gnagare i egen lantbruksverksamhet (lag om ändring av kemikalielagen 746/2016, lag om växtskyddsmedel 1563/2011)
2 För konsumenter godkänns endast produkter för bekämpning av möss inomhus.
3 För konsumenter godkänns endast förfyllda betesstationer.
4 Effektiviteten hos produkter som är avsedda för bekämpning av möss ska testas på skogsmöss, Apodemus flavicollis. Rekommendationen är att effektiviteten även testas på skogssork, Myodes glareolus. Musbekämpningsprodukter för yrkesmässigt bruk får användas utomhus eller i närheten av byggnader endast om det visats att preparatet är effektivt mot skogsmöss. I Finland är skogsmusen vanligare är husmusen, Mus musculus.